27
Planti manmeri i save mekim sin, long wanem, ol i tingting long winmani tasol. Na ol manmeri i laik kamap maniman, ol i no wari long wok bilong ol i stret, o nogat. Ol i wok bisnis tasol. Hap ain ol i hamaim i go insait long ston, em bai i pas olgeta. Olsem tasol, sin i save pas tru wantaim wok bisnis. Sapos ol manmeri i no strong tru long bihainim ol tok bilong Bikpela, orait ol lain bilong ol bai i bagarap kwiktaim.
Ol toktok bilong ol manmeri i kamapim ol tingting bilong ol
Sapos ol i klinim wara long strena, orait pipia bai i stap. Olsem tasol, taim yu tok pait wantaim wanpela man, tingting nogut bilong em bai i kamap ples klia. Paia i save traim strong bilong nupela sospen graun. Na olsem tasol, ol i save painimaut ol tingting tru bilong man long taim bilong kibung. Ol + kain kain diwai bai i karim kain prut bilong ol yet. Olsem tasol, ol toktok bilong ol manmeri bai i kamapim ol tingting bilong ol. Yu laik tok amamas long wanpela man o meri, orait yu mas harim toktok bilong em pastaim. Dispela em i pasin bilong skelim ol manmeri.
Stretpela pasin
Sapos yu wok long painim stretpela pasin, tru tumas, bai yu inap long kisim. Na em bai i bilasim yu olsem naispela klos. Ol wankain pisin i save bung wantaim. Olsem tasol, stretpela pasin i save stap wantaim stretpela manmeri. 10 Laion i save wet long kilim abus. Olsem tasol, sin i wet long holim man i bihainim pasin i no stret.
Toktok bilong ol longlong manmeri
11 Ol manmeri i harim tok bilong Bikpela, ol bai i autim gutpela tingting. Tasol ol longlong manmeri i save senis olsem mun. 12 Sapos yu stap wantaim ol kranki manmeri, yu mas painim rot bilong lusim ol. Tasol sapos yu stap wantaim ol manmeri i gat gutpela tingting, orait sindaun i stap.
13 Ol longlong manmeri i save mekim ol toktok nogut tasol, na ol i save lap long ol pasin nogut bilong ol yet. 14 Ol tok nogut bilong ol dispela kain manmeri i mekim skin bilong ol manmeri i kirap, na taim ol man nogut i tok kros, ol arapela manmeri i save pasim yau bilong ol. 15 Ol bikhet manmeri i save tok pait inap blut i kapsait. Tok kros bilong ol i nogut tru, na ol arapela manmeri i no laik harim.
Yu no ken autim tok hait
16 Sapos + wanpela man o meri i autim ol tok hait, ol arapela manmeri bai i no inap bilip moa long em. Na bai em i no inap long painim wanpela poroman gen. 17 Yu mas laikim tru pren bilong yu na sambai long em. Tasol sapos yu bin autim ol tok hait bilong em, sori, maski long bihainim em moa. 18 Tru tumas, yu bagarapim pinis gutpela sindaun wantaim pren bilong yu, olsem man i kilim i dai birua bilong em. 19 Na yu lusim pinis pren bilong yu, olsem pisin yu bin holim long han i flai i go, na yu no inap long kisim em bek. 20 Yu no ken i go bihainim em, long wanem, em i go longwe pinis, na em i ranawe olsem sikau i abrusim umben. 21 I gat rot long pasim sua, na i gat rot bilong sekan long pinisim kros. Tasol sapos ol manmeri i autim ol tok hait, sori, i no gat rot long stretim.
22 Sapos wanpela man o meri i tanim ai bilong singautim yu, em i gat tingting long wokim samting nogut. Na i no gat wanpela inap long senisim tingting bilong em. 23 Long taim em i stap wantaim yu, em i gris gut wantaim yu, na em i tok amamas long olgeta toktok bilong yu. Tasol bihain em bai i gat narakain stori, na em bai i tanim tok bilong yu bilong bagarapim yu. 24 I gat planti samting mi les tru long en, tasol dispela kain ol manmeri mi no laikim tru. Na Bikpela tu i no laikim ol olgeta.
Ol manmeri i tanim tok ol i kisim pe nogut
25 Sapos yu tromoi wanpela ston i go antap, em inap pundaun antap long het bilong yu stret. Na bai yu gat bikpela sua. 26 Ol manmeri i wokim wanpela hul long graun, ol yet bai i pundaun long en. Na ol manmeri i putim umben, ol yet bai i pas long en. 27 Ol manmeri i laik bagarapim ol arapela manmeri, bai ol yet i kisim bagarap. Na ol bai i no inap save, dispela samting i kamap olsem wanem.
28 Ol hambak manmeri i save mekim planti tok bilas na ol toktok nogut. Tasol ol i no inap abrusim pe nogut, olsem abus i no inap long ranawe long laion i hait i stap. 29 Ol manmeri i amamas long lukim ol stretpela manmeri i pundaun, bai ol tu i painim bagarap. Na bai ol i kisim bikpela pen tru long taim ol i no dai yet.
Pasin bilong lusim rong
30 Tupela pasin i nogut tru olgeta i save stap long ol manmeri bilong mekim sin. Dispela em pasin bilong kros na pasin bilong belhat.
+ 27:6 Mt 7.17, 12.33, Lu 6.44 + 27:16 Snd 20.19, 25.9