28
Ol manmeri i givim pe nogut long ol arapela manmeri bai ol yet i kisim pe nogut long han bilong Bikpela. Na Bikpela bai i no inap lusim tingting long ol rong bilong ol. Sapos + yu lusim rong ol arapela manmeri i bin mekim long yu, orait taim yu singaut long Bikpela, em bai i lusim sin bilong yu tu. Tasol sapos yu holim tingting kros long ol arapela manmeri, yu ting Bikpela inap long mekim yu i kamap orait? Yu ting Bikpela inap long lusim sin bilong yu, sapos yu yet yu no marimari long wantok bilong yu? Yu man nating tasol, na sapos yu no laik pinisim belhat bilong yu, orait husat bai i rausim ol sin bilong yu? Tingting gut. Laip bilong yu bai i pinis, na bai yu dai na kisim bagarap. Mobeta yu lusim pasin birua na bihainim ol lo bilong Bikpela. Tingting gut long kontrak Bikpela i bin mekim na long ol lo em i bin givim. Na yu no ken kirapim kros wantaim ol arapela manmeri na tu yu no ken wari long ol longlong pasin bilong ol.
Pasin bilong tok pait
Maski, yu no ken resis na tok pait. Nogut sin bilong yu i go bikpela. Long wanem, ol manmeri bilong kros i save kirapim ol pait. Na ol manmeri bilong mekim sin bai i bagarapim gutpela sindaun bilong ol pren, na bai ol i kamapim pasin birua namel long ol manmeri i stap gut. 10 Paia i save kamap traipela moa sapos yu hipim planti paiawut. Na pait i save kamap bikpela moa sapos ol manmeri i bikhet. Tru tumas, sapos ol manmeri i gat bikpela strong, bai kros bilong ol i moa moa yet. Tasol sapos ol i gat planti mani samting, bai belhat bilong ol i pairap nogut tru. 11 Ol manmeri bilong kros hariap i save kirapim bikpela trabel, na kwiktaim bai wanpela man i kisim bagarap. 12 Sapos yu winim paia, bai em i lait bikpela. Sapos yu spet long liklik paia, bai em i dai. Na maus bilong yu i save kamapim dispela tupela samting wantaim.
13 Yupela + ol manmeri i mekim tok baksait na tok giaman, yupela bai i kisim pe nogut. Long wanem, yupela i bin bagarapim gutpela sindaun bilong ol manmeri. 14 Tok baksait i mekim planti manmeri i pret, na ol i ranawe i go long olgeta hap nabaut. Em i bagarapim ol biktaun, na i pinisim ol gavman. 15 Tok baksait i save rausim ol gutpela maritmeri long haus bilong ol, na ol i no inap long kisim pe long hatwok bilong ol. 16 Ol manmeri i bilipim ol tok baksait, ol bai i no inap painim malolo na bel isi long laip bilong ol. 17 Sapos ol i paitim ol manmeri long kanda, orait skin bilong ol bai i solap. Olsem tasol ol manmeri bilong toktok nogut i save pinisim olgeta strong bilong ol manmeri. 18 Bainat i bin kilim i dai planti manmeri, tasol toktok nogut i kilim planti moa yet. 19 Ol manmeri i abrusim dispela kain toktok, ol i ken amamas, long wanem, ol i no pilim strong bilong tok nogut. Ol i no bin karim hevi bilong tok kros. Na ol i no bin pas long sen bilong tok giaman. 20 Hevi bilong tok baksait i olsem hevi bilong ain, na strong bilong en i olsem strong bilong bikpela sen. 21 Yes, tok baksait i save kilim tru ol manmeri. Mobeta yumi dai nau tasol.
22 Dispela tok nogut i no inap long winim ol stretpela manmeri, na em i no inap long kukim ol. 23 Tasol em bai i holimpas ol manmeri i lusim Bikpela, na em bai i pinisim ol long paia i no save dai. Tru tumas, tok baksait i olsem laion i ranim ol, na i olsem weldok i kaikaim ol.
24 Was gut. Banisim ples bilong yu long rop i gat nil, na haitim gut ol silva na gol bilong yu. 25 Skelim gut ol toktok bilong yu, na pasim maus bilong yu olsem dua i gat lok. 26 Lukaut. Nogut yu mekim tok kranki, na yu pundaun long han bilong birua.
+ 28:2 Mt 6.14, Mk 11.25 + 28:13 Sir 51.2-6, Je 3.5-12