29
Pasin bilong givim na bekim dinau
Ol + manmeri bilong marimari i save givim dinau long ol wanples bilong ol na i helpim ol, na long dispela pasin ol i bihainim lo bilong Bikpela. Givim samting long narapela manmeri taim ol i sot long samting. Na taim yu gat dinau, bekim hariap. Bihainim tok promis yu mekim long pren, na maski senisim. Na olgeta taim yu sot long samting em bai i helpim yu. Planti manmeri i save ting dinau em i olsem presen ol i kisim nating, olsem na ol i save givim hevi long ol lain i bin helpim ol. Sampela manmeri i save gris gut tru na mekim ol switpela tok long kisim dinau long ol arapela manmeri. Tasol long taim bilong bekim dinau, bai ol i tok “Yu wet liklik pastaim.” Na bai ol i mekim toktok nabaut olsem, “Taim i sot” na “Mi no inap bekim nau.” Na sapos ol papa bilong mani i strong long ol dispela manmeri i mas bekim dinau, ol bai i laki sapos ol i kisim hap mani tasol. Tasol sapos ol manmeri i no gat samting tru, sori tumas, dinau mani bai i lus olgeta, na pasin nogut bai i kamap nau. Ol bai i no inap bekim tok nogut tasol.
Olsem na planti gutpela manmeri i no laik givim dinau moa. Long wanem, ol i pret, nogut ol manmeri i trikim ol gen.
Wok marimari
Tasol taim yu lukim wanpela man o meri i stap rabis, orait yu mas sori long em. Nogut em i wet nating. Helpim em kwiktaim. Bihainim lo bilong Bikpela na helpim rabisman long samting em i sot long en. Yu no ken rausim em i go nating. 10 Tromoim mani bilong yu bilong mekim gut long ol brata na pren. Nogut mani i ros nating aninit long ston na i lus. 11 Yu lusim mani bilong yu olsem Bikpela i tok, na pe yu kisim em bai i winim gol. 12 Sapos yu marimari oltaim long ol rabisman, orait ol manmeri bai i sambai long yu long taim nogut. 13 Wok marimari i strong moa na i winim strong bilong bikpela spia na hap plang long taim bilong pait.
Helpim ol manmeri i gat dinau
14 Ol gutpela manmeri i save bekim dinau bilong wantok sapos em yet i no inap. Tasol ol manmeri i no wari long wantok, ol bai i larim dinau bilong en i stap. 15 Sapos wanpela wantok i bin bekim dinau bilong yu, orait yu no ken lusim tingting long em. Long wanem, em i bin lusim ol gutpela samting bilong em bilong helpim yu. 16 Tasol ol manmeri bilong mekim sin bai i tromoi nabaut ol mani bilong dispela wantok i bin helpim ol. Ol i no tingim gutpela wok bilong wantok, olsem na ol i save lusim em. 17 Planti ol gutpela manmeri i bin kisim bagarap na painim bikpela trabel, olsem sip long biksi. Long wanem, ol i bin bekim dinau bilong ol wantok bilong ol. 18 Dispela trabel tu i bin rausim ol manmeri i gat biknem long as ples bilong ol, olsem na ol i ranawe i go long ol ples i longwe. 19 Sapos ol manmeri bilong mekim sin i promis long bekim dinau bilong wantok, na ol i tingting long kisim winmani tasol, sori, ol bai i bagarap long kot. 20 Helpim wantok bilong yu, sapos yu inap. Tasol was gut, nogut yu yet yu painim bagarap.
Ol manmeri i gat haus bilong ol yet, ol i ken amamas
21 Ol manmeri i mas i gat dispela 4-pela samting, wara na bret na klos na wanpela haus ol i ken slip long en. 22 Rabisman i slip long haus bilong em yet, em i ken amamas. Em i winim ol manmeri i kisim gutpela gutpela kaikai long haus bilong ol arapela manmeri, tasol ol i no gat haus bilong ol yet. 23 Oltaim yu mas amamas, maski yu gat planti samting o liklik samting. Na yu no ken wari sapos ol wanples i sutim tok long yu. 24 Sapos yu mas slip oltaim long haus bilong ol arapela manmeri, yu bai i no inap amamas. Na tu, yu no inap long autim ol tingting bilong yu. 25 Yu stap olsem mankimasta tasol. Yu lukautim ol manmeri long kaikai na dring, na yu no kisim tok tenkyu. Na tu, bai ol i bosim yu nabaut na tok, 26 “Boi, yu kam hia na redim tebol. Na sapos kaikai i redi, bringim i kam.” 27 Na tu, bai ol i tok olsem, “Yu klia long haus bilong mipela. Wanpela bikman i kamap pinis. Nau tasol, wanpela brata bilong mi i kam na em i laikim rum yu stap long en.”
28 Tru tumas, bel bilong ol manmeri i gat save em inap bagarap long tupela samting.
Tok baksait bilong ol manmeri i les long yu slip long haus bilong ol.
Na kros bilong ol manmeri i singaut long yu mas bekim dinau.
+ 29:1 Kis 22.25, Wkp 25.35-38