31
Mani i save kamapim planti wari
Ol manmeri i wari tumas long ol mani bilong ol, ol bai i no inap slip, na bai ol i kamap bun nating. Tru tumas, ol manmeri i wari tasol long ol bisnis bilong ol, ol bai i no inap long slip. Em i wankain tu long ol manmeri i gat traipela sik na i no inap slip.
Maniman i save hatwok na bungim planti mani samting. Na taim em i malolo, em i save pinisim laik bilong em long ol gutpela samting. Rabisman i save hatwok tu na bungim liklik mani samting tasol. Tasol taim em i malolo em i sot long ol samting.
Ol manmeri i mangalim gol tasol, ol i no inap i stap stretpela manmeri. Na ol manmeri i wok long hipim mani tasol, ol bai i paul long en. Planti manmeri i painim bikpela trabel na bagarap, long wanem, ol i laikim tumas ol gol na mani. Dispela mangal long mani i save mekim ol manmeri i pundaun, na i save trikim ol longlong manmeri.
Maniman i ken amamas sapos em i bin bihainim stretpela pasin na em i no bin mangalim mani tasol. Sapos i gat kain man o meri olsem i stap, bai yumi ken tok amamas long em, long wanem, em i soim nambawan pasin tru long ol manmeri bilong em. 10 Husat i bin pilim traim bilong mani na i no pundaun? Sapos em i winim traim pinis, em i ken amamas tru. Husat inap long mekim pasin nogut, na em i no bin mekim? 11 Gutpela sindaun bilong em bai i no inap pinis. Na taim ol manmeri i bung, ol bai i stori long ol gutpela pasin bilong em.
Pasin bilong sindaun gut long kaikai
12 Yu sindaun long tebol long haus bilong bikman, yu no ken aigris long kaikai na tok, “Olaman! Kaikai i no pilai.” 13 Tingim gut. Mangal bilong ai em i samting nogut tru. I no gat wanpela samting i winim dispela kain pasin. Olsem na ai i save krai planti taim. 14 Yu no ken kisim olgeta samting yu lukim i stap long tebol. Na yu no ken subim nabaut ol manmeri bai yu ken kisim kaikai pastaim. 15 Yu mas tingim ol arapela manmeri olsem yu tingim yu yet. Na wanem samting yu laik mekim, orait skelim gut pastaim. 16 Long taim bilong kaikai, yu mas kaikai olsem man. Nogut yu kaikai olsem ol pik na dok, na ol manmeri i tok bilas long yu. 17 I gutpela pasin sapos yu kaikai liklik na pinis pastaim long ol arapela manmeri. Sapos yu hipim planti kaikai, orait bai ol manmeri i tingting nogut long yu. 18 Sapos planti manmeri i stap, yu no ken resis long kisim kaikai pastaim long ol. 19 Ol manmeri i skul long gutpela pasin, ol i save kaikai liklik tasol. Na bihain ol i save pulim gut win long taim ol i slip. 20 Ol manmeri i no pulap tumas long kaikai ol inap long slip gut. Na taim ol i kirap long moning, ol i pilim orait tasol. Ol manmeri i save pulapim tumas bel long kaikai, ol bai i no inap slip. Bel bilong ol bai i pen na ol bai i gat laik long traut. 21 Na sapos yu bin daunim planti kaikai tumas, kirap na malolo liklik, na bai yu pilim orait gen. 22 Pikinini, harim gut tok bilong mi. Yu no ken bikhet. Na bihain bai yu painimaut olsem, tok bilong mi i tru. Long olgeta samting yu mekim, yu no ken resis wantaim ol arapela na mekim. Nogut sik i painim yu.
23 Ol manmeri i save tok amamas long ol manmeri i wokim bikpela kaikai, na i gutpela ol i stori olsem. 24 Tasol ol manmeri long ples i save tok kros long ol manmeri i givim liklik kaikai. Na dispela tok bilong ol i stret.
Pasin nogut bilong ol manmeri i save spak
25 Yu no ken traim long soim olsem yu strongpela man o meri bilong dring. Long wanem, wain i bagarapim pinis planti manmeri. 26 Wara i kamapim strong bilong ain ol i bin hatim long paia. Olsem tasol wain i kamapim tingting tru bilong ol hambak manmeri taim ol i pait. 27 Wain em i gutpela samting bilong mekim ol manmeri i amamas, sapos ol i dring inap long skel bilong ol. Na olsem wanem sapos ol manmeri i no gat wain? Bipo yet i kam inap nau wain em i samting bilong mekim ol manmeri i amamas. 28 Ol manmeri bai i amamas tru sapos ol i dringim wain long skel bilong ol yet na long taim i stret. 29 Tasol sapos ol i dringim planti wain tumas, bai ol i kros, na bai ol i kirapim pait na pundaun nabaut. 30 Taim ol longlong manmeri i spak, ol bai i belhat na ol bai i bagarap long pait. Strong bilong ol bai i lus na ol bai i kisim planti sua.
Pasin bilong sindaun gut long kaikai
31 Long taim bilong pati yu no ken krosim wantok bilong yu, na yu no ken tok bilas long em, na tok strong long em i mas bekim dinau bilong yu.