32
Sapos ol i makim yu bilong lukautim kaikai, orait yu no ken litimapim nem bilong yu yet. Mobeta yu stap namel long ol manmeri i kam long kaikai na lukautim ol gut, na bihain yu ken sindaun wantaim ol. Yu pinisim ol wok bilong yu, orait yu ken malolo na amamas wantaim ol. Olsem na bai ol i stori planti long gutpela wok bilong yu.
Lapun, yu save long olgeta samting, olsem na i gutpela tru sapos yu stori liklik. Tasol mekim isi isi, nogut yu bagarapim ol singsing. Taim ol manmeri i wokim ol kain kain pilai, yu no ken toktok strong tumas. Dispela em i no gutpela taim bilong hambak na soim save bilong yu. 5-6 Singsing wantaim switpela wain na samsam wantaim gutpela dring, em i naispela tru. Em i smat olsem sen ol i wokim long gol na ol i bilasim long ston i dia tumas.
Yangpela man, sapos ol i strong long yu mas toktok, orait yu ken toktok. Tasol pastaim ol i mas singautim yu tupela taim. Yu no ken pulim toktok. Autim ol as tingting tasol. Maski yu gat bikpela save, mobeta yu mas pasim maus. Sapos yu stap namel long ol bikman, yu no ken ting yu wanpela bilong ol. Na yu mas sarap taim narapela man o meri i toktok. 10 Taim klaut i no pairap yet, yu save lukim lait bilong en. Olsem tasol, taim ol stretpela manmeri i no kamap yet long ples. Yu save harim ol stori bilong gutpela nem bilong ol.
11 Taim pati i laik pinis, orait yu mas i go hariap long haus bilong yu. Nogut ol arapela manmeri i go pinis, na yu wanpela tasol i stap yet. 12 Long haus bilong yu yet, yu ken pinisim laik bilong yu. Tasol yu no ken mekim sin na mekim ol hambak toktok. 13 Na wanpela samting moa. Yu mas tenkyu long Bikpela, em i bin mekim yu i kamap. Long wanem, em i bin givim planti gutpela samting long yu.
Gutpela tingting bilong God
na gutpela pasin bilong ol manmeri i lotu na mekim wok bilong ol
(Sapta 32.14—42.14)
Lo bilong Bikpela i save skelim ol manmeri
14 Ol manmeri i pret long Bikpela na i aninit long em, ol bai i bihainim skul bilong em. Na Bikpela bai i mekim gut long ol manmeri i laikim em tumas. 15 Ol manmeri i skul gut long lo bilong Bikpela, save bilong lo bai i pulap tru long ol. Tasol ol manmeri i giaman long bihainim lo bilong em, ol bai i pundaun na lus. 16 Ol manmeri i aninit long Bikpela ol bai i save gut long wanem samting i stret. Na ol gutpela wok bilong ol bai i givim lait long tudak. 17 Ol manmeri bilong mekim sin bai i sakim tok bilong ol lain i laik stretim pasin bilong ol. Na bai ol i senisim lo long laik bilong ol yet.
18 Ol manmeri i gat gutpela save bai i skelim olgeta tingting bilong ol arapela manmeri. Tasol hambakman i save bikhet, em i no pret long wanpela samting. 19 Sapos yu laik mekim wanpela samting, orait harim gut ol tingting bilong ol arapela manmeri pastaim. Olsem na taim wok i pinis, yu no ken wari moa. 20 Yu no ken wokabaut long rot i gat planti hul na ston. Nogut yu pundaun. 21 Na sapos rot i orait, yu no ken ting bai trabel i no ken kamap. 22 Yes, lukaut. Ol pikinini bilong yu yet ol tu inap long kamapim trabel. 23 Was gut long yu yet, na long ol samting yu wokim. Ol manmeri i mekim olsem, ol i bihainim lo bilong Bikpela.
24 Ol manmeri i bihainim lo bilong Bikpela, ol bai i stap gut. Na ol manmeri i bilip long Bikpela, ol bai i no inap painim bagarap.