33
Samting nogut bai i no inap kamap long ol manmeri i save pret long Bikpela na i harim tok bilong em. Bikpela bai i helpim ol long winim olgeta traim. Ol manmeri i gat gutpela tingting, ol i no save sakim lo. Tasol ol manmeri i giaman tasol long bihainim lo, ol i olsem sip strongpela win i tromoim nabaut long biksi. Ol + manmeri i gat stretpela tingting bai i bilip long lo. Long wanem, ol i bilip olsem tok i stap long buk bilong lo na tok i kamap long tupela ston tambu bilong kisim save long laik bilong God, dispela i no save giaman.
Redim gut ol toktok, na ol manmeri i harim tok bilong yu. Stretim gut tingting, na bihain yu bai inap long bekim ol askim. Ol longlong manmeri i no save holimpas wanpela gutpela skul. Tingting bilong ol i raun nating olsem wil bilong karis. Ol manmeri i no wari long pren bilong ol na i save tok bilas long olgeta tok bilong em, ol i olsem wanpela hos i no wari tumas long husat i sindaun long en.
Olgeta samting i no wankain
San i save givim lait long olgeta de, olsem na bilong wanem sampela de i winim ol arapela de? Em i laik bilong Bikpela tasol, na em i makim ol de bilong i stap olsem. Em i makim ol taim bilong yia wantaim ol bikpela de. God i makim sampela de bilong em yet, olsem na ol i bikpela moa na ol i winim ol arapela de. Na em i makim sampela olsem de nating tasol.
10 Em i wankain tasol long ol manmeri. Adam i kamap long graun, na olsem tasol olgeta manmeri i save kamap long graun. 11 Tasol long bikpela save bilong em yet, God i bin mekim kamap ol kain kain pipel. Na em i givim ol kain kain ples na kastam long ol. 12 Bikpela i tok amamas long sampela manmeri na i litimapim nem bilong ol. Na em i makim sampela bilong em yet, na i bringim ol i kam klostu long em. Tasol Bikpela i givim baksait long sampela na i daunim ol, na i rausim ol long ples bilong ol. 13 Ol manmeri i save holim liklik hap graun long han bilong ol, na long dispela graun ol i wokim ol kain kain sospen long laik bilong ol. Olsem tasol Bikpela i save mekim ol manmeri i kamap, na em i givim wok long ol long laik bilong em yet.
14 Gutpela pasin em i birua bilong pasin nogut, na laip em i birua bilong i dai. Olsem tasol, ol manmeri bilong mekim stretpela pasin ol i narakain olgeta long ol manmeri bilong mekim sin. 15 Lukim gut. Olgeta samting Bikpela Antap Tru i wokim, ol i stap tupela tupela, na wan wan i gat poroman bilong en.
16 Mi Sirak, mi las bilong ol lain wasman. Na mi olsem man i kam bihain tru long kisim ol las prut bilong ol diwai wain. 17 Tasol Bikpela i lukautim mi na mi mekim gutpela wok, olsem man i bungim tru ol planti prut. 18 Tru tumas, mi no bin hatwok long helpim mi yet. Nogat. Mi wok long helpim olgeta manmeri i laik kisim gutpela skul. 19 Yupela ol bikman, yupela harim gut tok bilong mi. Na yupela ol hetman i go pas long kibung, yupela putim gut yau long ol tok bilong mi.
Papa i mas bosim ol pikinini i go inap em i dai
20 Yu no ken larim wanpela man i bosim laip bilong yu. Nogat tru. Maski pikinini o meri bilong yu, na maski brata o pren bilong yu. Na yu no ken givim ol samting bilong yu long ol arapela manmeri. Nogut bihain yu senisim tingting, na yu mas askim ol long givim bek. 21 Yu no ken larim wanpela man i kisim ples bilong yu, i go inap yu dai. 22 I no stret long yu mas askim ol pikinini long helpim yu. Mobeta ol pikinini i askim yu long helpim ol. 23 Yu yet yu mas bosim olgeta wok yu mekim. Olsem na gutpela nem bilong yu i no ken bagarap. 24 Long taim yu laik i dai, long dispela de tasol, yu ken tilim ol samting i go long ol lain bilong yu.
Pasin bilong lukautim gut ol wokboi nating
25 Samting yu mas givim long donki bilong yu, em kaikai na kanda na kago. Olsem tasol, bret na stik na wok em i skel bilong ol wokboi nating. 26 Sapos yu givim planti wok long wokboi bilong yu, bai yu gat bel isi. Tasol sapos yu larim em i sindaun nating, em bai i ting long lusim yu olgeta. 27 Hatwok wantaim wip i save mekim bulmakau i harim tok. Olsem tasol, yu mas kalabusim na paitim wokboi i save bikhet. 28 Givim planti wok long em, nogut em i sindaun nating. Long wanem, ol manmeri i sindaun nating ol i save tingting tasol long mekim ol samting nogut.
29 Yes, em i stret. Givim wok long em. Na sapos em i sakim tok, mekim save tru long em. 30 Tasol yu no ken belhat tumas long em. Na yu no ken mekim samting i no stret. 31 Sapos yu gat wanpela wokboi nating, orait yu mas lukautim em olsem yu save lukautim yu yet. Long wanem, yu bin baim em long hatwok bilong yu. 32 Yu mas lukautim em olsem brata bilong yu. Long wanem, em i olsem laip bilong yu yet. 33 Na sapos yu mekim nogut long em, na em i lusim yu na i ranawe, bai yu painim em olsem wanem?
+ 33:3 Kis 28.30, Sir 45.10