34
Yu no ken bilipim ol driman
Bilip + bilong ol longlong manmeri i kranki tru. Long wanem, ol driman ol i lukim i save mekim ol i seksek, na ol i save wetim ol samting i no inap kamap. Ol manmeri i bilip long ol driman, ol i olsem ol manmeri i traim long holimpasim tewel o i traim long bihainim win. Samting yu lukim long driman, em i olsem piksa yu lukim long glas bilong lukluk. Samting i no klin, em i no inap long kamapim samting i klin. Na samting i no tru i no inap long kamapim samting i tru. Tok bilong glasman na krai bilong pisin na ol kain kain driman, ol i samting bilong giaman tasol. Ol i no tru. Ol i olsem kranki tingting bilong ol meri long taim ol i laik karim pikinini. Sapos Bikpela Antap Tru i no givim dispela driman long yu, yu no ken tingting tumas long en. Long wanem, ol driman i save paulim planti manmeri. Na ol manmeri i bin bihainim ol dispela driman, ol i bin kisim bagarap. Ol kain kain samting bilong giaman olsem, ol i no inap long helpim ol manmeri long bihainim lo. Na tu, ol i no inap long helpim ol stretpela manmeri long autim ol gutpela tingting.
Skul i kam long ol longwe ples
Ol manmeri i bin lukim ol longwe ples, ol i save long planti samting. Na ol manmeri i bin mekim ol kain kain wok, ol inap long autim gutpela skul. 10 Ol manmeri i no bin pilim ol kain kain traim, ol i no gat bikpela save. Tasol ol manmeri i bin lukluk long olgeta hap nabaut, ol i kisim save long mekim planti wok. 11 Tru tumas, taim mi lukluk raun, mi skul long planti samting moa. Tasol i hat tumas long stori gut long olgeta samting mi bin lainim. 12 Yes, planti taim mi kisim bagarap, na klostu mi dai. Tasol ol save bilong mi i bin helpim mi.
Helpim tru i save kam long God wanpela tasol
13 Ol manmeri i pret long Bikpela na i harim tok bilong em, ol bai i kisim laip. Long wanem, ol i bilip Bikpela tasol inap helpim ol. 14 Ol manmeri i save aninit long Bikpela, ol bai i no inap seksek na guria. Long wanem, Bikpela bai i givim ol gutpela samting long ol. 15 Ol manmeri i pret long Bikpela na i stap aninit long em, ol i ken amamas. Long wanem, ol i save olsem Bikpela bai i sambai long ol. 16 Ai bilong Bikpela i save was long ol manmeri i laikim em. Em i save lukautim ol gut na em i strongim ol. Em i haitim ol long taim bilong bikpela win na hatpela san. Em i was long ol bai ol i ken wokabaut gut na ol i no ken pundaun. 17 Em i save litimapim ol na i mekim ai bilong ol i lait. Bikpela i save oraitim ol na i givim laip long ol, na em yet i save sambai long ol.
Yu mas amamas oltaim long givim ofa
18 Sapos ol manmeri i stilim abus na i ofaim long Bikpela, orait dispela ofa i gat asua. Long wanem, Bikpela i no laikim ol presen bilong ol manmeri nogut. 19 Bikpela Antap Tru i no amamas long ol ofa bilong ol manmeri i sakim tok bilong em. Na em bai i no inap lusim sin bilong ol, maski ol i givim planti ofa. 20 Ol manmeri i ofaim samting ol i bin stilim long ol rabisman, ol i mekim pasin nogut tru. Em i olsem man i kilim i dai wanpela pikinini taim papa bilong pikinini i lukluk i stap. 21 Laip bilong ol rabisman i hangamap long liklik hap kaikai bilong ol. Na sapos ol manmeri i stilim dispela kaikai, ol i olsem ol manmeri i kilim ol rabisman i dai. 22 Ol manmeri i paulim ol kaikai samting bilong wantok, na i no givim pe long wokman, ol i wankain tru olsem ol manmeri i kilim narapela man i dai. 23 Sapos man i wokim haus na narapela man i brukim gen, tupela i hatwok nating. 24 Sapos wanpela man i laikim samting na narapela i no laikim tru dispela samting, Bikpela i no inap long bihainim laik bilong tupela wantaim. 25 Sapos ol manmeri i wasim han taim ol i bin holim bodi bilong man i dai pinis, tasol bihain ol i holim gen dispela bodi, orait ol i bin klinim nating han bilong ol. 26 Olsem tasol, sapos ol manmeri i tambu long kaikai bilong soim ol i sori long ol sin bilong ol, na bihain ol i mekim ol sin gen, orait Bikpela i no inap harim ol prea bilong ol. Tru tumas, sori bilong ol i lus nating.
+ 34:1 Lo 13.1-5, 18.9-14