35
Ol manmeri i bihainim lo, ol i olsem ol manmeri i mekim ol kain kain ofa. Na ol manmeri i harim tok bilong Bikpela, ol i olsem ol manmeri i mekim ofa bilong kamap wanbel wantaim God. Na ol manmeri i bekim gutpela pasin bilong ol arapela manmeri, ol i olsem ol manmeri i mekim ofa bilong pikinini wit. Na ol manmeri i givim kaikai samting long ol rabisman ol i olsem ol manmeri i mekim ofa bilong tenkyu long God. Bikpela i save amamas long ol manmeri i abrusim rot bilong sin. Na em i save rausim sin bilong ol manmeri i lusim pasin i no stret. I gat lo i tok olsem. Taim yu kam long haus bilong Bikpela, yu mas bringim wanpela ofa i kam. Ol stretpela manmeri i save ofaim abus i gat planti gris. Na smel bilong dispela ofa i save amamasim Bikpela Antap Tru. Bikpela i save laikim ol ofa bilong ol gutpela manmeri. Na em i no inap long lusim tingting long en. Yu mas amamas long litimapim nem bilong Bikpela, na long bringim ol namba wan kaikai bilong gaden i go long em. Yu no ken pes tudak taim yu bringim takis bilong lotu i kam na yu mekim ofa bilong yu. Bikpela + Antap Tru i bin givim planti samting long yu, olsem na yu mas bekim. Na sapos yu inap, yu mas givim planti samting long em. 10 Long wanem, Bikpela i save bekim gut ol presen bilong yu. Tru tumas, em bai i bekim planti taim moa.
God em i stretpela jas
11 Yu no ken grisim Bikpela. Em i no save laikim kain pasin olsem. Na yu no ken ting bai ol ofa nogut inap helpim yu. 12 Bikpela em i jas, na em i save skelim pasin bilong ol manmeri, maski ol i gat biknem o nogat. 13 Bai em i belgut long ol rabisman, na bai em i harim singaut bilong ol manmeri i bagarap long han bilong ol arapela manmeri. 14 Em bai i no inap givim baksait long krai bilong pikinini i no gat papa. Na bai em i harim ol wari bilong meri, man bilong en i dai pinis. 15 Dispela meri bai i krai bikpela tru, na bai i kotim ol manmeri i bin rongim em.
16 Ol manmeri i mekim gut wok bilong Bikpela, Bikpela bai i amamas long ol, na Bikpela bai i harim singaut bilong ol. 17 Ol prea bilong ol manmeri i no gat save, ol i save go stret long Bikpela, na ol dispela manmeri i no save amamas inap long Bikpela i harim singaut bilong ol.
18 Ol manmeri i gat nem ol i no ken malolo liklik long prea, inap Bikpela i kam sambai long ol. Na ol i prea inap Bikpela i helpim ol stretpela manmeri long mekim save long ol manmeri nogut. 19 Na Bikpela i no inap wet. Em bai i kam hariap long ol, 20 inap em i brukim strong bilong ol manmeri i no save mekim pasin marimari, na em i givim pe nogut long ol manmeri i no bilip long em. 21 Bikpela bai i pinisim tru ol lain manmeri i bikhet, na bai em i brukim pawa bilong ol manmeri nogut. 22 Na bai em i skelim ol tingting bilong ol, na bekim ol wok ol i bin mekim. 23 Na bai em i helpim ol manmeri bilong em long kot, na bai em i mekim ol i amamas long marimari bilong em. 24 Tru tumas, ol manmeri i amamas long lukim marimari bilong Bikpela i kamap long de nogut, ol i olsem ol manmeri i lukim ol klaut bilong ren long taim bilong biksan.
+ 35:9 2 Ko 9.7