38
Pasin bilong daunim sik
I gutpela long givim biknem long ol dokta, long wanem, ol i wok long lukautim yu na God yet i bin kamapim ol. Bikpela Antap Tru i bin givim save long ol dokta bilong oraitim ol sikman, na gavman bai i givim pe long ol. Dokta i kisim namba long save bilong em. Na ol hetman i save mekim gut tumas long em.
God yet i kamapim ol kain kain marasin bilong graun, na ol manmeri i gat save i no inap rabisim ol dispela samting. Bipo + tru, wanpela diwai i bin mekim wara nogut i kamap gutpela long dring, olsem na ol manmeri i save long strong bilong dispela diwai. God i bin givim save long ol manmeri bai ol yet i ken givim biknem long em. Em i save mekim orait ol sikman na i pinisim pen bilong ol. Na ol dokta i autim ol kain kain lip samting bilong wokim marasin. Olsem na ol wok bilong God i go het, na em i givim gutpela taim long olgeta manmeri.
Pikinini, sapos yu kisim sik, yu no ken tok em i samting nating. Nogat. Yu mas prea long Bikpela na bai em i mekim yu i kamap orait. 10 Yu mas abrusim ol rong, na bihainim stretpela pasin na rausim olgeta sin i stap long bel bilong yu. 11 Givim ofa i gat switpela smel, em ofa bilong pikinini wit, na kapsaitim planti wel antap long en. 12 Na bihain yu ken singautim dokta i kam, long wanem, God i bin kamapim em. Na yu no ken larim ol dokta i lusim yu, long wanem, ol inap long helpim yu. 13 Tru tumas, sampela taim rot bilong winim sik i stap long han bilong dokta tasol. 14 Long wanem, ol dokta tu bai i prea long Bikpela bai em i helpim ol long daunim pen na long painim rot bilong stretim bek ol sikman. 15 Ol manmeri i mekim sin long ai bilong God, ol bai i kisim sik na ol i mas lukim dokta.
Pasin bilong sori long man i dai pinis
16 Pikinini, + taim wanpela man o meri i dai, yu mas krai long em na kirapim singsing sori bilong soim olsem yu wari tru long em. Redim bodi bilong man i dai pinis bilong givim biknem long em, na yu no ken ranawe long taim bilong planim em. 17 Yu mas krai na sori tru long man o meri i dai, na bihainim ol kastam bilong ples. Yu mas sori inap long sampela de, nogut ol manmeri i tok kros long yu. Na bihain yu ken i stap bel isi gen. 18 Tasol nogut yu bagarap olgeta long sori, long wanem, sori i save pinisim strong bilong ol manmeri. 19 Tru, taim ol i planim pinis man i dai pinis, sori i stap yet. Tasol nogut yu wari tumas, na sindaun bilong yu i kamap nogut olgeta.
20 Yu no ken krai longpela taim tumas. Yu mas pinisim sori na tingim ol wok i wetim yu. 21 Tingting gut. I no gat rot bilong helpim man i dai pinis na bringim em i kam bek. Sori bilong yu bai i bagarapim yu yet tasol. 22 Harim. Yu tu bai yu dai. Asde dispela man i dai, na nau em i taim bilong yu. 23 Taim yu planim man i dai pinis, yu mas planim ol wari wantaim. Taim tewel bilong en i go pinis, yu no ken wari moa long em.
Ol kain kain wok bilong manmeri
24 Ol manmeri i laik kisim save tru, ol i mas i gat taim bilong stadi. Ol manmeri i pas tumas long bisnis bilong ol, ol i no inap long kisim save tru. 25 Man i wok long brukim graun, em tu i no gat taim bilong kisim save. Em i save hariapim ol bulmakau bilong em, na em i wari long dispela wok tasol, na em i no toktok long ol arapela samting. 26 Em i tingting tasol long wokim gut gaden, na em i wari long painim kaikai bilong ol yangpela bulmakau.
27 I wankain tasol long ol man i save sapim ol kaving na i droim ol piksa. Ol i save wok long san na long nait tu. Ol i save putim ol kain kain mak na bilas long ol kaving bilong ol, na ol i save wari long mekim ol dispela samting i kamap naispela tru. Na ol i wok i go i go inap long ol samting i pinis olgeta.
28 I olsem tu long man i save wok long bras na ain bilong mekim ol nupela samting. Paia i hat tumas i save kukim skin bilong em na i save mekim em i tuhat nogut tru. Pairap bilong hama i save mekim yau bilong en i pas, na tingting bilong en i go tasol long paitim ol ain. Olsem na em i wari oltaim long putim gut ol mak na pinisim ol wok bilong em.
29 I wankain tu long man i save wokim sospen graun. Em i save sindaun, na lek bilong en i tanim wil. Em i wari tasol long mekim gut wok bilong em, na long pinisim olgeta sospen ol i bin makim bilong em. 30 Em i save krungutim graun long lek bilong em na i mekim graun i kamap malumalum. Na bihain em i wokim ol sospen long han bilong em. Na em i wari tumas long penim gut ol sospen long kain kain kala, na em i no i go slip inap em i klinim pinis woksap bilong em.
31 Ol dispela man i mekim wok long han, ol i save gut tru long wok bilong ol. 32 Sapos i no gat ol dispela kain wokman, orait bai i no gat taun i ken kamap. Na tu, ol man bai i no inap kam na sindaun long en. 33 Tasol ol dispela kain man i no save kamap memba bilong kaunsil na ol i no save kamap bikman bilong gavman. Ol i no save kisim wok bilong jas long harim kot, 34 na ol i no save gut long ol lo. Ol i no bin kisim bikpela skul na ol no gat gutpela save. Na ol i no inap long autim ol smatpela toktok. Tasol ol dispela lain man i olsem bun bilong ples, na ol i prea bai wok bilong ol i ken kamap gutpela.
+ 38:5 Kis 15.23-25 + 38:16 Sir 22.11-12