39
Saveman bilong lo em i nambawan
Ol manmeri i wok strong long lainim gut ol lo bilong Bikpela Antap Tru, ol dispela manmeri i narakain olgeta. Ol bai i painimaut ol gutpela save bilong ol tumbuna, na ol bai i glasim gut ol tok profet. Ol bai i holimpas ol tingting ol bikman i autim, na ol i kisim klia olkain mining bilong ol tok piksa. Ol bai i painimaut mining bilong ol tok hait, na ol i klia tru long as tingting bilong ol tok bokis. Ol bai i mekim wok wantaim ol bikman na ol manmeri bai i lukim ol i stap wantaim ol king. Ol bai i raun long ol arapela kantri bilong skelim gut wanem samting i save helpim na wanem samting i save bagarapim ol manmeri. Ol bai i kirap long moningtaim tru bilong mekim prea long Bikpela, em i Papa bilong ol. Ol bai i singaut long Bikpela Antap Tru. Na ol bai i autim ol prea bilong ol na askim Bikpela long lusim ol sin bilong ol. Sapos Bikpela i harim prea bilong ol, orait spirit bilong gutpela save bai i pulap long ol, na ol dispela manmeri bai i autim planti gutpela tingting. Na long prea bilong ol bai ol i givim tenkyu long Bikpela. Na ol bai i stiaim gut ol manmeri long save na tingting bilong ol, na ol bai i glasim gut ol tok hait bilong Bikpela. Ol bai i soim gutpela skul ol i bin kisim, na ol bai i amamas long lo na kontrak bilong Bikpela. Ol arapela manmeri bai i stori long gutpela save bilong ol, na bai ol i no inap long lusim tingting long ol. Bai ol i tingim oltaim ol dispela manmeri i gat gutpela save long lo, na nem bilong ol bai i no inap lus. 10 Ol arapela manmeri bai i toktok long save bilong ol, na long taim bilong kibung ol manmeri bai i tok amamas long ol. 11 Sapos ol dispela manmeri i stap longpela taim, nem bilong ol bai i kamap bikpela, na bai ol i winim planti arapela manmeri. Na sapos ol i dai, em inap tu. Ol i kisim biknem pinis.
Ol wok bilong Bikpela i gutpela tasol
12 Mi gat planti tingting na mi laik autim nau. Tru tumas, ol kain kain gutpela tingting i pulap long mi, olsem lait i pulap long bikpela mun. 13 Harim, ol gutpela pikinini bilong mi. Yupela i mas gro strong olsem plaua i stap long arere bilong wara. 14 Yupela i mas kamapim gutpela smel olsem sanda, na planim naispela plaua bilong gaden. Pulapim olgeta hap long smel i swit moa. Kirapim singsing amamas na litimapim nem bilong Bikpela long olgeta wok bilong em. 15 Yupela i mas givim biknem tru long em, na singaut amamas long em. Singsing na paitim gita, na tok tenkyu olsem, 16 “Bikpela i kamapim olgeta samting na olgeta i gutpela tasol. Na wanem samting em i laikim bai i kamap long taim em yet i makim. Ol manmeri i no ken tok olsem, ‘Dispela em i wanem samting? Bilong wanem dispela samting i stap?’ Olgeta samting bai i kamap ples klia long taim bihain. Na bai i gat bekim bilong ol dispela askim. 17 Bipo + Bikpela i bin tok na wara i no ran moa. Em i tok na wara i sanap olsem banis long hap na long hap. 18 Sapos Bikpela i laikim wanpela samting, em bai i kamap. I no gat wanpela i ken pasim em long mekim ol manmeri i stap orait. 19 Bikpela i lukim olgeta samting ol manmeri i save mekim, na i no gat wanpela samting inap hait long ai bilong em. 20 Tru tumas, oltaim oltaim Bikpela i save gut long olgeta samting, na i no gat wanpela wok i nupela long em. 21 Ol manmeri i no ken tok olsem, ‘Dispela em i wanem kain samting?’ Long wanem, olgeta samting Bikpela i wokim i gat wok bilong ol.
22 “Blesing bilong Bikpela i olsem wara i tait na i karamapim graun i drai. Na i olsem bikpela ren i pundaun na i wasim ol gaden. 23 Tasol belhat bilong em bai i kapsait antap long ol haiden, olsem bipo em i kros na i mekim ol gutpela wara i kamap wara i pait long maus. 24 Long ol stretpela manmeri, rot bilong Bikpela i gutpela tasol. Tasol ol hul i pulap long rot bilong ol manmeri bilong mekim sin. 25 Oltaim oltaim Bikpela i save givim ol gutpela samting long ol stretpela manmeri na ol samting nogut long ol man i save mekim sin. 26 Ol manmeri i mas i gat ol dispela samting, wara na paia na ain na sol na susu na hani na wain na wel na kaikai na klos. 27 Ol dispela samting i save helpim ol stretpela manmeri, tasol long ol manmeri bilong mekim sin dispela ol samting i save kamap olsem samting nogut. 28 Bikpela i bin mekim kamap sampela win bilong bagarapim ples na bilong soim belhat bilong em long ol manmeri. Taim olgeta samting i dai pinis, ol win bai i kapsaitim strong bilong ol, na kros bilong Bikpela bai i pinis.
29 “Em i mekim ol arapela samting tu bilong bagarapim ples, em paia na ren ais na taim bilong hangre na taim bilong i dai. 30 Na tit bilong wel abus na snek na binatang nogut na bainat bilong kilim ol manmeri bilong mekim sin, 31 ol dispela samting bai i amamas long bihainim tok bilong Bikpela. Na ol i stap redi bilong mekim wok bilong ol. Na taim ol i go het bilong mekim wok, ol i no save sakim tok bilong Bikpela.”
32 Tru tumas, longtaim pinis mi bin save long ol dispela samting, na mi bin tingting planti long en, na mi bin raitim long buk.
33 Olgeta wok bilong Bikpela i gutpela tasol, na olgeta samting em i givim, em i givim long taim em yet i makim. 34 Na yu no ken tok wanpela samting i nogut, long wanem, olgeta samting bai i kamap gutpela tasol long taim Bikpela i makim. 35 Orait nau yupela i mekim bikpela singsing amamas, na litimapim nem bilong Bikpela.
+ 39:17 Kis 14.21-22, Jos 3.16