40
Laip bilong ol manmeri i gat planti hevi
Olgeta manmeri i mas wok hat, na bikpela hevi em i skel bilong olgeta lain bilong Adam. Dispela samting i kamap long de mama i karim ol, na i go inap long de ol i go bek long graun, em i mama tru bilong ol.* Tingting bilong ol manmeri i paul na ol i wari nogut, na ol i pret long de bilong i dai. Maski man em i king na em i sindaun long naispela sia, o maski ol i manmeri nating na ol i sindaun long graun nating, na maski ol manmeri i putim naispela klos na bilas bilong king, o maski ol i gat ol rabis laplap tasol, olgeta wantaim i save pilim hevi bilong kros na mangal na trabel na wari na belhat na resis, na ol i save pret long i dai. Na taim ol manmeri i slip long bet, ol dispela wari i save paulim malolo bilong ol. Ol i laik malolo liklik, tasol ol i no inap. Na taim ol i laik slip, ai bilong ol i op i stap. Ol driman i mekim ol i pret nogut tru, na ol i ting olsem ol arapela man i laik kilim ol i dai. Tasol taim ol i ting ol i stap i orait, ol i kirap long slip, na ol i painimaut olsem ol i bin pret nating.
8-9 Olgeta samting i gat laip bai i bungim bagarap na i dai. Ol bai i bungim pait na bainat na taim nogut na hangre na ol bikpela wari na sik nogut. Yes, ol manmeri na ol abus wantaim, ol bai i bungim ol dispela samting, tasol ol manmeri bilong mekim sin bai i pilim 7-pela taim moa. 10 Tru tumas, Bikpela i bin kamapim ol dispela samting nogut bilong mekim save long ol manmeri bilong mekim sin. Pasin nogut bilong ol em i as bilong bikpela tait i bin kamap bipo. 11 Olgeta samting i bin kam long graun bai i go bek gen long graun. Na olgeta samting i bin kam long wara bai i go bek gen long wara.
Pasin bilong sin i no inap karim gutpela kaikai
12 Pasin bilong grisim ol manmeri long mani na pasin bilong rongim ol manmeri bai i pinis. Tasol strongpela bilip bai i stap inap oltaim. 13 Ol mani i kamap long pasin bilong stil i save pinis hariap olsem wara i save drai long taim bilong biksan, na i save pinis wantu olsem klaut i pairap long taim bilong bikpela ren. 14 Ol manmeri i mekim wok marimari bai i painim bikpela amamas, tasol ol manmeri i brukim lo bai i lus olgeta. 15 Ol pikinini bilong ol manmeri bilong mekim sin, ol bai i no inap karim planti kaikai. Long wanem, ol i olsem ol diwai i sanap long ples ston. 16 Na ol i olsem ol wel pitpit i stap long arere bilong wara na ol i save drai pastaim long ol arapela gras. 17 Tasol pasin bilong mekim gut long ol manmeri, em i olsem gaden i kamapim planti gutpela samting, na pasin marimari bilong helpim ol tarangu bai i stap oltaim.
Pasin bilong pret long Bikpela em i win tru
18 Ol manmeri i gat wok na ol manmeri i lukautim bisnis bilong ol yet, ol i ken amamas. Tasol ol manmeri i painim bokis mani i bin hait i stap, ol i win tru.
19 Ol man i gat pikinini na ol man i kirapim nupela ples, ol manmeri i kamap bihain bai i tingim nem bilong ol. Tasol man i gat wanpela gutpela meri, em i winim dispela tupela kain man.
20 Wain na musik i save mekim man i amamas. Tasol gutpela save i winim tupela.
21 Krai bilong mambu na pairap bilong gita i save mekim naispela musik. Tasol switpela singsing bilong ol manmeri i winim tupela.
22 Ai bilong ol manmeri i save laik long lukim samting i smat na samting i naispela tru. Tasol nupela plaua i winim dispela tupela kain samting.
23 Pasin bilong pren o poroman wantaim em i gutpela. Tasol sindaun bilong man na meri i marit, em i winim ol.
24 Sapos ol brata na ol wantok i sambai long yu long taim bilong trabel, em i gutpela. Tasol i gutpela moa sapos yu yet yu save marimari long ol arapela manmeri.
25 Gol na silva i save helpim man long sindaun gut. Tasol gutpela tingting pren i save givim, em i winim tupela wantaim.
26 Planti mani samting na strong bilong bodi i mekim ol manmeri i ting ol i nambawan. Tasol nogat. Ol manmeri i save pret long Bikpela na i givim biknem long em, ol i win tru. Tru tumas, man i harim tok bilong Bikpela i no inap sot long wanpela samting. 27 Pasin bilong i stap aninit long Bikpela i olsem gutpela gaden i karim planti kaikai, na man i bihainim dispela pasin bai i kisim biknem tru.
Pasin bilong askim em i no stret
28 Pikinini, yu no ken bihainim pasin bilong ol manmeri i save askim askim long kisim ol samting. Sapos yu mekim olsem, mobeta yu stap long ples bilong ol man i dai pinis. 29 Ol manmeri i save aigris oltaim long ol kaikai i stap long tebol bilong ol arapela manmeri, ol i olsem ol manmeri i no gat laip bilong ol yet. Sapos oltaim ol i kisim kaikai long ol arapela manmeri ol bai i pilim sem. Tasol ol manmeri i gat save na i bin skul gut, ol bai i no inap mekim dispela kain pasin. 30 Pasin bilong askim askim i save swit long maus bilong ol manmeri i no gat sem. Tasol dispela pasin bai i pait long bel bilong ol.
* 40:1 Graun em i mama tru bilong ol manmeri, long wanem, God i bin kisim graun na wokim namba wan man long en. Lukim Stat 2.7 na 3.18-19.