41
Olgeta manmeri i mas i dai
Dai, taim ol manmeri i amamas long planti mani samting bilong ol, yu save mekim ol i pret. Na taim olgeta bisnis bilong ol i go het gut, na ol i no wari long wanpela samting, na ol i laikim tumas ol gutpela kaikai, yu save paulim tingting bilong ol.
Dai, taim ol manmeri i sot long ol samting na ol i no gat strong moa, yu save mekim ol i amamas. Na taim ol i lapun tru na ol i wari long olgeta samting, yu save givim bel isi long ol. Na taim ol i les na ol i kros nating oltaim, yu save givim malolo long ol.
Tru tumas, yu no ken pret long taim Dai i singautim yu. Tingting gut. Ol lain i go pas, ol i bin i dai, na ol lain i kam bihain ol tu bai i dai. Bikpela yet i putim lo olsem olgeta samting i gat laip em i mas i dai, olsem na yu no inap sakim laik bilong Bikpela Antap. Maski yu stap laip inap 10-pela krismas o wan handet krismas o wan tausen krismas, long ples bilong ol man i dai pinis i no gat wanpela bai i askim yu long en.
Ol manmeri i mas lukautim gutpela nem bilong ol
Ol pikinini bilong ol manmeri bilong mekim sin ol i save hambak nogut tru, na ol i save go oltaim long ples ol manmeri nogut i stap long en. Olgeta samting ol i kisim long ol papamama bai i lus, na nem nogut bai i stap oltaim long ol pikinini bilong ol. Olsem na bai ol i sutim tok i go long papa nogut bilong ol, long wanem, em yet i bin bagarapim nem bilong ol.
Yupela ol manmeri nogut, yupela lukaut. Long wanem, yupela i bin givim baksait long lo bilong Bikpela Antap Tru. Taim mama i karim yupela, nem nogut i stap pinis long yupela. Na taim yupela i dai, nem nogut bilong yupela bai i stap yet. 10 Olgeta samting i bin kamap long graun, bai i go bek gen long graun. Olsem na ol manmeri i kisim nem nogut bai i go bagarap olgeta.
11 Taim wanpela man o meri i dai, ol manmeri i save krai sori long em. Tasol sapos em i man o meri nogut, bai ol i no tingim nem bilong em moa. 12 Lukautim gutpela nem bilong yu. Long wanem, taim yu dai, mani bilong yu bai i pinis hariap, tasol gutpela nem bilong yu bai i winim taim. 13 Maski yu gutpela man o meri, laip bilong yu bai i pinis, tasol gutpela nem bilong yu bai i stap.
Pasin yu mas sem long en
14 Ol pikinini, sapos yupela i bihainim gut skul bilong mi bai yupela i painim bel isi. Gutpela tingting ol manmeri i no autim, em i olsem wanpela bokis mani i stap hait. Long wanem, em i stap nating na em i no inap long helpim ol man. 15 Sapos ol manmeri i haitim longlong tingting bilong ol, em i gutpela. Tasol sapos ol i haitim gutpela pasin bilong ol, em i no gutpela tumas.
16 Olsem na mi tokim yupela, harim gut tok bilong mi. Sampela taim yupela i mas sem na sampela taim nogat. Ol arapela manmeri i no gat wankain tingting long dispela tok bilong mi. 17 Sapos yupela i mekim pasin doti, yupela i mas sem long ai bilong papamama, na sapos yupela i mekim tok giaman, yupela i mas sem long ai bilong king o hetman. 18 Sapos yupela i brukim lo, yupela i mas sem long ai bilong jas o kiap, na sapos yupela i mekim pasin nogut, yupela i mas sem long ai bilong ol manmeri i bung. 19 Sapos yupela i giamanim ol poroman o pren, yupela i mas sem long ai bilong ol, na sapos yupela i stilim ol samting bilong ol wanples, yupela i mas sem long ai bilong ol. 20 Yupela i mas sem long brukim gutpela kontrak bilong God, na yupela i mas sem sapos yupela i pasim kaikai long ol rabisman. 21 Sapos yupela i pes tudak taim yupela i givim o kisim presen, na sapos yupela i no bekim gude bilong ol arapela manmeri, yupela i mas sem. 22 Yupela i mas sem sapos yupela i lukluk strong long ol pamukmeri. Na yupela i mas sem sapos yupela i tok “nogat” long askim bilong wantok. 23 Sapos yupela i paulim presen o stilim hap samting bilong ol arapela manmeri, yupela i mas sem. Na sapos yupela i aigris long maritmeri, yupela i mas sem. 24 Yupela i mas sem sapos yupela i hambak nabaut wantaim wokmeri bilong ol arapela manmeri. Yupela i no ken i go long rum slip bilong ol. 25 Yupela i mas sem sapos yupela i tok nogut long ol pren. Na sapos yupela i tok baksait long taim yupela i givim presen, yupela i mas sem. 26 Sapos yupela i mekim planti toktok nabaut long ol samting yupela i bin harim, na sapos yupela i autim ol tok hait, yupela i mas sem. 27 Tru tumas, sapos yupela i sem tru long mekim ol dispela pasin nogut, orait ol manmeri bai i givim gutpela nem long yupela.