42
Pasin yu no ken sem long en
Nau bai mi tokaut long ol samting yu no ken sem long en. Na yu no ken larim tingting bilong ol arapela manmeri i bosim yu. Yu no ken les long lo bilong Bikpela Antap Tru, na long kontrak bilong em, na tu long skelim pasin bilong ol wantok na ol man bilong ol arapela lain long wankain pasin tasol. Yu no ken sem long stretim dinau wantaim wanwok o poroman bilong yu, na tu long tilim ol samting bilong papa i go long ol lain bilong yu. Yu no ken sem long wok wantaim stretpela skel, na tu long baim na salim ol samting, maski em i bikpela o liklik samting. Yu no ken sem long kisim winmani long wok bisnis bilong yu, na tu long paitim ol pikinini bilong yu, na long mekim save tru long wokboi nating i bikhet. Yu no ken sem long haitim gut ol mani samting bilong yu, sapos meri bilong yu em i meri bilong lukluk stil. Na tu long lokim olgeta samting sapos planti manmeri i save go i kam long haus bilong yu. Yu no ken sem long kaunim hamas samting yu givim long ol arapela manmeri, na tu long raitim long buk hamas samting yu bin tilim o kisim. Yu no ken sem long skulim ol manmeri i longlong na i no gat save, na tu long krosim ol lapun manmeri i bihainim pasin bilong mangi tasol. Tru tumas, sapos yu kisim gutpela skul, orait olgeta manmeri bai i givim gutpela nem long yu.
Papa i wari long pikinini meri bilong em
Pikinini + meri i no save, em i mekim papa i wari moa yet. Em i no save, long nait papa i save tingting planti na em i no pasim ai. Taim pikinini i yangpela yet, papa i save wari, nogut pikinini bai i no inap marit. Na sapos em i marit, nogut man bilong en i no lukautim em gut. 10 Taim pikinini i stap singel yet, papa i save wari, nogut wanpela man i paulim em. Na taim em i stap yet long haus, papa i wari, nogut em i kisim bel. Na taim em i gat man pinis, papa i wari, nogut em i no karim pikinini.
11 Sapos pikinini meri i bikhet, pasim em i stap long haus. Nogut em i hambak nabaut, na ol birua i lap long yu, na ol manmeri long taun na long ples bung ol i tok pilai long yu. Olsem na bai yu sem moa yet long ai bilong planti manmeri. 12 Yu no ken larim em i raun nabaut bai ol man i aigris long naispela pes bilong em. Na yu mas pasim em, nogut em i mauswara nating wantaim ol maritmeri. 13 Long wanem, ol meri inap long bagarapim ol arapela meri olsem ol binatang i save bagarapim ol klos.
14 Man i hambak em i nogut, tasol meri i aigris em i nogut olgeta. Long wanem, em i semim yu na i bagarapim gutpela nem bilong yu.
Ol samting God i bin wokim i save soim biknem bilong em
(Sapta 42.15—43.33)
God i mekim kamap ol naispela samting tru
15 Nau mi laik tingting bek long ol wok bilong Bikpela, na mi laik tokaut long ol samting mi bin lukim. Bikpela yet i save tok na ol samting i kamap. 16 San i givim lait long olgeta samting. Olsem tasol, Bikpela i pulapim ol samting long strong na long laip bilong em. 17 Maski Bikpela i givim pawa long ol lain ensel bilong em, ol i no inap long tokaut long olgeta bikpela wok bilong em. Nogat tru. Long wanem, Bikpela Antap Tru i bin wokim olgeta samting, bai olgeta samting bilong heven na graun i ken i stap gut na litimapim nem bilong em. 18 Em i save tru long ol samting i stap daunbilo tru long solwara na insait long bel bilong ol manmeri. I no gat wanpela tingting i hait long em. Long wanem, Bikpela Antap Tru em i save long olgeta samting, na em i klia tru long samting i kamap long ol kain kain taim. 19 Bikpela i save tokaut long ol samting bilong bipo na long ol samting bilong bihain, na em i mekim ol samting i hait i kamap ples klia. 20 Em i save long olgeta kain tingting, na i no gat wanpela toktok inap hait long em. 21 Ol wok bilong en i gutpela tumas, na i soim bikpela save bilong em. Na em wanpela tasol i save stap oltaim oltaim. Bikpela em i nambawan tru, na i no gat wanpela samting em i mas kisim o em i mas lusim. Na i no gat wanpela man o meri inap skulim em. 22 Olgeta wok bilong Bikpela i smatpela tru, na i naispela olsem lait bilong paia. 23 Ol dispela samting i save stap na i wok oltaim, na olgeta wan wan samting i gat wok bilong ol na i bihainim stret tingting bilong Bikpela. 24 Em i wokim olgeta samting i kamap tupela tupela, na wan wan i gat poroman bilong em. 25 Na i no gat wanpela samting i stap nating. Olgeta wan wan samting i save helpim ol poroman bilong ol yet long kamap gutpela moa. Ating i no gat man i ken les long lukim ol naispela wok Bikpela i save wokim.
+ 42:9 Sir 7.24-25, 26.10-12