43
God i wokim san
Olgeta hap bilong skai i lait moa yet na lait bilong skai i olsem bilas i nais tumas long lukim. Taim san i kamap long moning, lait bilong en i tokaut long ol naispela wok bilong Bikpela Antap Tru. Taim san i stap antap em i mekim graun i drai tru, na paia bilong en i kukim skin bilong olgeta manmeri. Man i winim paia long aven em i pilim paia i hat moa. Tasol paia bilong san i hat moa yet na i save kukim ol maunten. San i sutim strongpela lait i go na dispela i save bagarapim tru ai bilong ol manmeri. Tru tumas, Bikpela em i nambawan olgeta, long wanem, em i bin wokim san. Na san i save harim tok bilong Bikpela na i wokabaut hariap long rot bilong em.
God i wokim mun
Mun tu i save bihainim stret taim bilong em long makim ol wan wan mun na ol taim bilong yia, na long makim ol bikpela de bilong lotu.* Lait bilong mun i save kamap bikpela na bihain em i wok long i dai gen. Mun bilong skai i givim nem long ol mun bilong yia. Na pasin bilong em long kamap bikpela na go liklik gen em i narakain olgeta. Em i soim lait long ol ami bilong heven. Em i stap antap tru long skai na em i soim lait long ol manmeri i wokabaut long nait.
God i wokim ol sta na renbo
Lait bilong ol sta i mekim skai i luk nais tumas, na i bilasim tru ples bilong Bikpela long heven. 10 God i holi, em i tok, na ol sta i sanap i stap long ples em i bin makim. Na ol i no les long was i stap.
11 Lukim renbo, na litimapim nem bilong Bikpela. Long wanem, Bikpela i bin pulapim ol kain kain kala long em, olsem na em i smatpela tru. 12 Bikpela Antap Tru i bin sanapim em olsem naispela ring i gat lait bilong bilasim skai.
Ol arapela bikpela samting God i wokim
13 Bikpela i tok na kwiktaim ais i pundaun. Na wantu em i salim lait bilong klaut i kam bilong soim belhat bilong em. 14 Olsem tu em i opim ol bakstua bilong heven na ol klaut i raun nabaut i go olsem ol pisin. 15 Long bikpela strong bilong em, em i hipim ol klaut na ol i kamap ais, na bihain em i brukim ol na tromoi ol nabaut. 16 Taim ol i lukim Bikpela i kam, ol maunten i guria. Na taim em i tok, strongpela win bilong hap saut i kirap. 17 Maus bilong en i pairap na graun i seksek, na bikpela win bilong hap not wantaim raunwin i kamap. 18 Em i salim ais i kam olsem ol pisin i flai i kam, na olsem ol grasopa i pundaun long graun. Ol manmeri i lukim ais i naispela na i waitpela tumas, na ol i amamas long lukim ais i pundaun isi isi. 19 Long moningtaim em i karamapim graun long narakain ais i luk olsem sol, na i save kamap sap moa olsem ol nil bilong kanda. 20 Em i salim kolwin i kam long hap not, na em i senisim ol wara na ol i kamap ais. Olsem na ais i karamapim olgeta raunwara na i luk olsem wara i putim siot kapa bilong pait. 21 Strong bilong Bikpela i save kukim ol maunten na ol ples wesan, na ol liklik gras i drai na i paia. 22 Na bihain liklik ren i mekim olgeta samting i kamap orait gen, na wara bilong nait i mekim ol gras i kamap grinpela gen. 23 Long save bilong em, Bikpela i brukim strong bilong solwara na planim ol ailan long en. 24 Ol boskru bilong sip i stori long ol samting nogut bilong solwara, na yumi save tingting planti long ol toktok bilong ol. 25 Long wanem, long solwara i gat ol narakain samting i bikpela tru, em ol kain kain pis na ol traipela snek. 26 Bikpela yet i givim strong long ol wok bilong em, olsem na ol samting i ran gut. Em i tok na olgeta samting i stap stret.
27 Yumi ken stori moa yet, tasol yumi no inap long pinisim ol stori. Orait yumi sotim tok olsem, Bikpela em i as bilong olgeta samting. 28 Em i winim olgeta samting em i bin mekim. Ating yumi gat strong inap long litimapim nem bilong em? 29 Bikpela em i antap tru, na olgeta samting i save pret long em. Na strong bilong em, em i nambawan tru. 30 Taim yupela i litimapim nem bilong Bikpela, yupela i no ken malolo long tok amamas long em, long wanem, em i antap moa moa yet. Pinisim olgeta strong bilong yupela long litimapim nem bilong em. Na yupela i no ken les, long wanem, tok amamas bilong yupela i no inap long em. 31 Husat i bin lukim Bikpela na em inap stori gut long ol pasin bilong em? Husat inap givim biknem long Bikpela inap long skel bilong em? 32 Tru, yumi bin lukim sampela wok bilong Bikpela. Tasol planti ol arapela samting i stap hait yet. 33 Bikpela tasol i mekim kamap olgeta samting, na em i tilim gutpela save long ol stretpela manmeri.
Ol manmeri bilong bipo i bin mekim ol gutpela pasin tru
(Sapta 44.1—50.26)
* 43:7 Tupela bikpela de bilong lotu bilong ol Israel i save kamap long namel tru bilong mun, em long taim mun i kamap bikpela tru long skai. Bikpela De Bilong Tingim De God I Larim Ol Israel I Stap Gut, em i kamap long de namba 14 bilong namba wan mun (lukim Wok Pris 23.5), na Ol Bikpela De Bilong I Stap Long Haus Win, ol i save stat long de namba 15 bilong namba 7 mun (lukim Wok Pris 23.34).