47
Natan na Devit
Bihain + long Samuel, Natan i kamap na em i mekim wok profet long taim bilong Devit.
Ol + manmeri i save makim gutpela gris bilong abus bilong mekim ofa long Bikpela. Olsem tasol God i bin makim wanpela gutpela man, nem bilong en Devit long kamap hetman bilong ol pikinini bilong Israel. Ol laion na ol bea i no inap long Devit, long wanem, Devit i bin ranim ol olsem em i save ranim ol pikinini sipsip na ol yangpela meme. Taim em i mangi yet, em i mekim nem bilong ol Israel i kamap gutpela gen, long wanem, em i kilim i dai wanpela traipela man. Em i sutim ston long katapel tasol na Goliat i pundaun na bikmaus bilong en i pinis. Devit i bin singaut long Bikpela Antap Tru, na em i kisim strong long em bilong winim dispela traipela man bilong pait. Na long dispela pasin Devit i litimapim biknem bilong ol lain manmeri bilong em. Na ol i amamasim em, long wanem, em i bin kilim i dai 10 tausen man. Na ol i litimapim nem bilong em taim em i kamap king, long wanem, Bikpela i bin mekim gut tru long em. Devit i bin mekim save tru long olgeta lain birua bilong em, na em i pinisim olgeta pawa bilong ol Filistia, olsem na ol strong bilong ol i pinis i kam inap nau.
Long olgeta samting Devit i mekim, em i givim bikpela biknem na tenkyu long God i holi na i Antap Tru. Em i laikim tumas Bikpela, olsem na em i singsing amamas tru long em. Em i makim ol man bilong sanap klostu long alta bai ol i mekim naispela singsing wantaim gita. 10 Em i makim ol bikpela de bilong lotu na em i mekim ol i kamap gutpela tru. Olsem na ol manmeri i save litimapim nem holi bilong Bikpela, na long taim san i no kamap yet, haus lotu i pairap long singsing bilong ol. 11 Bikpela i lusim ol sin bilong Devit, na i givim biknem long em inap oltaim. Bikpela i mekim wanpela kontrak wantaim em, na Devit i kamap king, olsem na Devit i kisim bikpela namba namel long ol Israel.
Solomon
12 Bihain long Devit, pikinini bilong em, Solomon, i kisim ples bilong em. Gutpela tingting na save i pulap tru long em, na long hatwok bilong papa em i sindaun gut tasol. 13 Taim + Solomon i stap king, em i gat gutpela taim na Bikpela i givim bel isi tru long em. Olsem na em i bin wokim wanpela haus bilong Bikpela, bai dispela haus i ken stap haus bilong God inap oltaim. 14 Solomon, taim yu stap yangpela yet, save bilong yu i win tru. Gutpela tingting na save i pulap long yu olsem wara i pulap long bikpela wara. 15 Ol manmeri long olgeta hap i kisim save long gutpela tingting bilong yu, na yu bin skulim ol long ol stori na tok piksa. 16 Biknem bilong yu i kamap pinis long ol ailan i stap longwe tumas, na ol i amamas long gutpela pasin yu bin kirapim. 17 Ol manmeri bilong olgeta ples i save long ol song bilong lotu na ol skul na ol tok piksa bilong yu, na long ol bekim yu bin givim long ol askim bilong ol manmeri. 18 Long + nem bilong God, Bikpela bilong ol Israel, yu bin hipim planti silva na gol.
19 Tasol + ol meri i bin mekim yu i pundaun, na mangal bilong yu i bosim yu. 20 Yu bagarapim nem bilong yu na bilong ol tumbuna pikinini bilong yu. Longlong pasin bilong yu i givim bel hevi long ol pikinini, olsem na taim nogut i kamap long ol. 21 Na + kantri bilong yu i bruk tupela hap, na long hap bilong Efraim wanpela bikhet lain i kamap. 22 Tasol + Bikpela i marimari yet long ol lain bilong yu, na em i no brukim ol promis em i bin mekim. Em i no laik pinisim ol lain bilong pren bilong em, Devit. Long wanem, Bikpela i bin makim Devit bilong mekim wok bilong em. Olsem na Bikpela i larim hap lain bilong Jekop i stap na em i orait long lain bilong Devit i no ken pinis.
Rehoboam na Jeroboam
23 Taim + Solomon i dai pinis na em i malolo wantaim ol tumbuna bilong em, orait wanpela pikinini i kisim ples bilong em. Em i Rehoboam. Em i longlong man tru na em i no gat tingting olgeta. Wok gavman bilong en i mekim ol manmeri i pundaun.
24 Bihain Jeroboam, pikinini bilong Nebat, i kamap na em i pulim ol Israel long mekim sin, na em i stiaim ol Efraim i go long rot nogut. Dispela lain i hipim planti sin, olsem na Bikpela i rausim ol long kantri bilong ol. 25 Tru tumas, ol i bihainim ol kain kain kranki pasin inap long taim bekim nogut i painim ol.
+ 47:1 2 Sml 7.2-3, 12.1 + 47:2 1 Sml 17.3418.7, 2 Sml 5.7, 8.1, 12.13 + 47:13 1 Kin 4.21-32 + 47:18 1 Kin 10.21, 10.27 + 47:19 1 Kin 11.1 + 47:21 1 Kin 12.15-20 + 47:22 2 Sml 7.15 + 47:23 1 Kin 11.43, 12.10-30, 2 Kin 17.6, 17.18