48
Elaija
Orait + long dispela taim profet Elaija i kamap. Em i hatpela man, na ol toktok bilong en i olsem paia. Em i kamapim taim bilong hangre, olsem na long wok bilong em, planti manmeri i dai. Em i prea strong long Bikpela na ren i no pundaun. Na tripela taim em i singautim paia i pundaun.
Elaija, yu nambawan tru, long wanem, yu bin wokim ol bikpela mirakel. I no gat wanpela man i winim yu. Yu singaut long Bikpela Antap Tru na yu kirapim bek wanpela man i dai pinis. Yu mekim ol king na ol bikman i gat sik i bagarap olgeta na ol i dai. Long Sainai yu harim Bikpela i tok kros long yu, na long Horep yu harim Bikpela i tokaut long em bai i mekim save long ol birua. Yu makim ol king bai ol i mekim save long ol king nogut, na yu kisim wanpela man long senisim yu long mekim wok profet. Taim yu go long heven, wanpela karis wantaim hos i lait olsem paia i kisim yu, na wanpela raunwin i pulim dispela karis i go antap.
10 Buk bilong God i tok, bai yu kam bek long taim Bikpela i makim. Bai yu mekim kol belhat bilong Bikpela, nogut kros bilong en i pairap olgeta. Na bai yu mekim papa i wanbel gen wantaim pikinini bilong em, na bai yu bringim bek ol lain bilong Jekop. 11 Ol manmeri i lukim yu pinis, ol i ken amamas, na ol manmeri yu bin helpim, ol i ken i stap bel isi, na bai mipela tu i ken painim gutpela taim.
Elisa
12 Raunwin + i kisim Elaija i go pinis, orait spirit bilong en i pulap long Elisa. Long olgeta laip bilong em, Elisa i no save pret long wanpela king, na i no gat man i bosim em. 13 I + no gat wanpela wok i hat tumas long em, na taim em i dai pinis, em i mekim wok profet yet. 14 Long laip bilong em, em i wokim ol bikpela mirakel, na taim em i dai pinis, em i kamapim ol kain kain samting.
15 Ol + manmeri i lukim ol dispela samting, tasol ol i no tanim bel, na ol i no lusim pasin bilong sin. Orait Bikpela i rausim ol long kantri bilong ol, na i tromoi ol nabaut long olgeta ples. 16 Ol i kamap liklik lain tru, tasol ol hetman bilong ol i kam yet long lain bilong Devit. Sampela bilong ol dispela hetman i mekim gutpela pasin long ai bilong Bikpela, tasol sampela bilong ol i kamapim planti pasin nogut.
Hesekia
17 Hesekia + i laik mekim strong taun bilong em. Olsem na em i wokim ol baret bilong bringim wara i kam insait. Ol wokman bilong en i kisim ol hama samting ol i bin wokim long ain na ol i brukim ston na wokim baret aninit long graun. Na ol i wokim tu ol bikpela hul bilong pulimapim wara long en. 18 Long + dispela taim, King Senakerip i kam pait long ol Israel, olsem na em i salim Rapsake i kam. Dispela man em i laik bagarapim Saion, na em i bikmaus na i tok hambak long strong bilong em yet. 19 Ol i guria na han bilong ol i seksek, na ol i pret nogut tru olsem meri i pilim pen long taim bilong karim pikinini. 20 Tasol + ol i singaut long Bikpela bai em i marimari long ol. Ol i litimapim han bilong ol na ol i prea long em. Bikpela i holi tru, em i harim ol kwiktaim tru, na em i salim Aisaia i kam bilong helpim ol. 21 Bikpela i bagarapim ol ami bilong Asiria na ensel bilong en i pinisim ol.
Aisaia
22 Dispela samting i kamap, long wanem, Hesekia i bihainim tok bilong profet Aisaia, em man bilong lukim tok tru long ol samting olsem driman. Hesekia i bin harim tok bilong Bikpela, na em i bin wokabaut long pasin bilong Devit, tumbuna bilong em. 23 Long + taim Aisaia i stap profet, em i bin pasim san bai em i no ken i go daun kwik, na long prea bilong em, king i winim planti krismas. 24 Spirit bilong en i strongpela, olsem na em i lukim ol samting i laik kamap bihain, na em i stretim bel bilong ol manmeri i krai sori long Saion. 25 Em i tokaut ples klia long ol samting i laik kamap inap long taim dispela graun i pinis, na long ol samting i hait, na i no kamap yet.
+ 48:1 1 Kin 17.1-24, 18.38, 19.15-16, 2 Kin 1.10-16, 2.11, Mal 4.5-6 + 48:12 2 Kin 2.9-13 + 48:13 2 Kin 13.20-21 + 48:15 2 Kin 18.11-12 + 48:17 2 Kin 20.20 + 48:18 2 Kin 18.13-17 + 48:20 2 Kin 19.1520.35 + 48:23 2 Kin 20.10-11