Namba wan pas Pol i raitim long
Timoti
Tok i go pas
Timoti em i wanpela yangpela Kristen i kam long taun Listra long provins Galesia. Mama bilong en em i bilong lain Juda, na papa bilong en em i bilong lain Grik. Pol i bin kisim Timoti i go raun wantaim em bilong mekim wok misin (lukim Aposel 16.1-3). I luk olsem bihain Timoti i kamap lida bilong sios i stap long taun Efesus na Pol i raitim dispela pas i go long em.
Namba wan samting pas i tok long en, em i olsem Timoti i mas lukaut, nogut sampela man bai i bagarapim bilip bilong ol manmeri. Ol dispela man i gat narakain tingting olsem, ol samting bilong dispela graun ol i no gutpela tumas. Olsem na man i laik kisim laip tru, em i mas tambuim sampela kain kaikai na em i no ken marit.
Namba 2 bikpela samting pas i tok long en, em ol gutpela pasin bilong lukautim lotu na wok bilong sios. Na em i tokaut tu long wanem kain man inap kamap wasman na wokman bilong sios.
Las tok bilong pas, em i tok long Timoti i mas i stap gutpela wokman bilong Jisas Krais na long pasin em i mas mekim long ol wan wan lain manmeri bilong sios.
Timoti i mas was gut long pasin bilong em yet
na bilong olgeta manmeri bilong sios
1
(Sapta 1-6)
Mi + Pol, mi aposel bilong Krais Jisas. God i bin kisim bek yumi na Krais Jisas yumi wet long lukim em, tupela i bin makim mi na mi kamap aposel.
Timoti,+ yu save bilip long Krais Jisas, na long dispela pasin yu stap pikinini tru bilong mi. Mi raitim dispela pas i kam long yu. God, Papa bilong yumi, wantaim Krais Jisas, Bikpela bilong yumi, i ken marimari na sori long yu na mekim yu i stap bel isi.
Yumi mas daunim olgeta tok giaman
Nau + mi laik mekim wankain tok long yu gen olsem mi bin mekim long taim mi laik i go long provins Masedonia. Mi laik bai yu mas i stap yet long taun Efesus na mekim strongpela tok long sampela man long ol i no ken mekim olkain giaman tok long taim ol i skulim ol manmeri long tok bilong God. Na + ol i mas lusim dispela pasin bilong stori nating na mekim planti kain kain tok long ol nem bilong ol tumbuna bilong ol. Dispela kain tok em i save paulim tingting bilong ol tasol, na em i no inap helpim ol long bilip long God na long save gut long ol samting God i laik mekim long yumi. Tasol + dispela wok God i tokim yumi long mekim, em i bilong mekim ol manmeri i bilip tru long Jisas na i stap klin tru long ai bilong God, bai ol i save olsem ol i no gat asua long ai bilong en. Na dispela olgeta pasin bai i kirapim ol long laikim tru ol arapela. Sampela man i bin lusim dispela pasin, na nau ol i wok long longlong nabaut long toktok nating tasol. Ol + i laik skulim ol arapela long lo bilong God, na ol i ting tok bilong ol em i tru olgeta. Tasol ol yet ol i no save long as bilong tok ol i autim, na ol i no klia gut long toktok bilong ol yet.
Yumi + save, sapos yumi larim lo i mekim dispela wok God i bin makim bilong en, orait lo em i gutpela samting. Wok + bilong lo, em i no bilong stretim ol manmeri i save mekim stretpela pasin. Nogat. Em i gat wok bilong stretim pasin bilong ol manmeri i save sakim lo na i bihainim pasin bilong bikhet. Em i bilong ol manmeri i save givim baksait long God na i mekim pasin bilong sin. Em i bilong ol manmeri i no laikim pasin bilong God na i bihainim ol pasin bilong graun. Lo em i bilong kotim ol man i bin kilim papamama bilong ol i dai, na ol man i save kilim ol arapela man i dai. 10 Na + em i bilong kotim ol manmeri bilong mekim pasin pamuk na ol man i save mekim kain pasin bilong ol man bilong Sodom, na em i bilong kotim ol man i save stilim ol man na mekim ol i kamap wokboi nating, na em i bilong kotim ol man bilong giaman na ol man i save giaman long taim ol i mekim tok tru antap na ol manmeri i mekim ol arapela kain pasin nogut i birua long tok tru bilong God. 11 Dispela + tok tru em i wankain olsem dispela gutnius God i givim long mi bilong autim. Dispela gutnius i tokim yumi long God i stap long bikpela lait na strong bilong em yet, em i nambawan tru na em i as bilong pasin tru bilong amamas.
Pol i tenkyu long God i bin sori long em
12 Bikpela + bilong yumi Krais Jisas em i givim strong long mi na em i tingim mi inap long mekim wok bilong em, na em i makim mi bilong mekim dispela wok. Olsem na mi tenkyu long em. 13 Tru,+ bipo mi bin tok bilas long nem bilong em, na mi birua long em na mi bin tok nogut long em. Tasol em i save, mi bin mekim ol dispela pasin, long wanem, mi no bin save gut long em na mi no bilip long em. Olsem na em i sori long mi. 14 Na + Krais Jisas, Bikpela bilong yumi, em i marimari moa yet long mi, na em i kirapim mi long bilip long em na long givim bel bilong mi long ol arapela.
15 Krais + Jisas i bin kam long graun bilong kisim bek yumi manmeri bilong mekim sin. Dispela tok em i tru olgeta na em inap long olgeta man i harim na bilipim. Na sori tru, mi yet mi bin mekim sin moa yet na mi stap olsem namba wan man bilong mekim sin. 16 Tasol Jisas Krais i laik bai olgeta manmeri i ken save gut olsem, em i man bilong isi tru long ol man bilong mekim sin. Olsem na em i sori long mi pastaim, na mi stap olsem piksa, bai olgeta manmeri i ken lukim samting em i bin mekim long mi, na ol tu ol i ken bilip long em na kisim laip i stap gut oltaim oltaim. 17 Em + i King bilong olgeta taim. Em i no save dai, na yumi manmeri yumi no inap lukim em. Em wanpela tasol em i God tru. Olsem na oltaim oltaim yumi olgeta i mas givim biknem long em na em i mas i stap namba wan tru. I tru.
Timoti i mas pait strong long daunim ol pasin nogut
18 Pikinini + bilong mi Timoti, mi ting long dispela tok profet bipo ol i bin mekim long pasin bilong yu, na mi givim yu dispela tok long ol samting yu mas mekim. Na yu mas larim dispela tok profet i kirapim yu long pait strong bilong daunim ol pasin nogut. 19 Long + dispela pait yu mas bilip tru long Jisas na yu mas save olsem yu no gat asua long ai bilong God. Sampela man i save olsem ol i mekim rong, tasol ol i no laik larim God i stretim pasin bilong ol, na bihain bilip bilong ol i bagarap olgeta olsem sip i bruk long rip. 20 Himeneus + na Aleksander i mekim olsem, na mi bin putim tupela long han bilong Satan, bai tupela i ken kisim gutpela save olsem, tupela i no ken tok nogut moa long God.
+ 1:1 Kl 1.27 + 1:2 Ap 16.1, Ta 1.4 + 1:3 Ga 1.6, Fl 2.24 + 1:4 1 Ti 4.7, 2 Ti 2.14-16, Ta 1.14 + 1:5 Ro 13.8-10, Ga 5.14, 2 Ti 2.22 + 1:7 1 Ti 6.4, 6.20, Ta 1.10 + 1:8 Ro 7.12, 7.16, 7.22 + 1:9 Ga 3.19, 5.23 + 1:10 Stt 19.4-5, 1 Ti 6.3, 2 Ti 4.3, Ta 1.9 + 1:11 Ga 2.7, Kl 1.25, 1 Te 2.4, 1 Ti 6.15 + 1:12 Ap 9.15, Ga 1.15-16 + 1:13 Ap 3.17, 8.3, 9.4-5, 1 Ko 15.9-10, Ga 1.13 + 1:14 Lu 7.47, Ro 5.20, 1 Ko 15.10, 2 Ti 1.13 + 1:15 Lu 15.2, 19.10, Ro 5.8, 1 Ti 3.1, 4.9, 2 Ti 2.11, 1 Jo 3.5 + 1:17 Dan 7.14, Jo 1.18, Ro 16.27, Hi 11.27, 1 Jo 4.12 + 1:18 1 Ti 6.12, Ju 1.3 + 1:19 1 Ti 3.9, 6.9 + 1:20 1 Ko 5.5, 4.14-15