2
Yumi mas prea na askim God long helpim olgeta manmeri
Orait + namba wan samting yu mas mekim, em i olsem. Yu mas tokim ol manmeri long mekim ol prea na beten long God na tenkyu long em na askim em long helpim olgeta manmeri. Na ol i mas askim em tu long helpim ol king na olgeta gavman. Olsem bai yumi olgeta i ken sindaun gut na i stap bel isi, na yumi ken bihainim tru olgeta pasin God i laikim. Kain prea olsem em i gutpela long ai bilong God, em Man bilong kisim bek yumi, na em i laikim tumas dispela kain prea. Em + i laik kisim bek olgeta manmeri, bai ol i ken save long as bilong tok tru. Yumi + save, wanpela God tasol i stap. Na i gat wanpela namelman tasol i sanap namel long God na ol manmeri, em dispela man Krais Jisas. Long + taim God i makim, Krais i bin givim laip bilong em yet bilong baim bek olgeta manmeri, na long dispela pasin God i soim yumi olsem em i laik kisim bek olgeta manmeri. God + i makim mi bilong kamap aposel, na mi gat wok bilong autim dispela tok bilong em. Mi tok tru, mi no giaman. Em i givim mi wok bilong skulim ol manmeri bilong ol arapela lain, bai ol i ken bilip long Krais na save long tok tru.
Olsem + na mi laik bai ol man bilong olgeta ples i mas apim han bilong ol na mekim prea. Mi laik bai ol i ken givim laip bilong ol long God na i stap holi, na lusim pasin bilong belhat na kros, na long dispela pasin ol i ken mekim prea.
Pasin bilong mekim ol gutpela wok em i bilas tru bilong ol meri
Narapela + tok i olsem. Mi laik bai ol meri i mas putim ol gutpela klos samting, inap tasol long ol. Ol i no ken hambak na bilasim gras na skin bilong ol long ol kain kain bis na bilas gol na ol klos i dia tumas. Nogat. 10 Ol + meri i laik bihainim tok bilong God, ol i mas mekim ol kain kain gutpela wok. Dispela em i bilas tru bilong ol. 11 Ol meri i mas daunim ol yet na pasim maus na kisim tok bilong God. 12 Mi + no save larim ol meri i bosim ol man na i skulim ol long tok bilong God. Nogat. Ol meri i mas pasim maus na harim tok tasol. 13 Harim.+ God i wokim Adam pastaim, na bihain em i wokim Iv. 14 Na + Adam i no bilipim tok giaman. Nogat. Meri i bilipim tok giaman, na em i mekim sin. 15 Tasol ol meri i ken mekim wok bilong karim pikinini. Ol i mekim olsem, na sapos ol i bilip long Krais oltaim na givim laip bilong ol long em na i stap holi, na sapos ol i bihainim pasin bilong laikim tru ol arapela, na sapos ol i bihainim ol gutpela pasin, orait God bai i kisim bek ol.*
+ 2:1 Jer 29.7, Ese 6.10, Ro 13.1, Ef 6.18, Fl 4.6 + 2:4 Ese 18.23, Jo 3.16-17, 17.3, 1 Ti 4.10, 2 Ti 2.25, 2 Pi 3.9 + 2:5 Ro 3.29-30, Ga 3.20, Hi 8.6, 9.15, 12.24 + 2:6 Mt 20.28, 1 Ko 1.6, Ga 1.4, Ef 1.7-9, 2 Te 1.10, Ta 1.3 + 2:7 Ap 9.15, Ga 1.16, 2.7-8, Ef 3.7-8, 2 Ti 1.11 + 2:8 Ais 1.15, Mal 1.11, Jo 4.21 + 2:9 1 Pi 3.3-5 + 2:10 1 Ti 5.10 + 2:12 1 Ko 14.34 + 2:13 Stt 2.7, 2.21-22, 1 Ko 11.8-9 + 2:14 Stt 3.1-6, 2 Ko 11.3 * 2:15 Tok Grik i no klia tumas long dispela lain.