2
Ol famili bilong Tobit i redim bikpela kaikai bilong en
Orait + mi kam bek gen long haus bilong mi na mi stap wantaim Ana, meri bilong mi, na wantaim Tobaias, pikinini bilong mi. Na long bikpela de bilong lotu ol i kolim Pentikos, ol i redim wanpela bikpela kaikai bilong mi. Mi sindaun na mi lukim planti kaikai moa i stap. Orait mi tokim Tobaias olsem, “Pikinini, yu go painim wanpela wantok i stap tarangu, tasol em i stretpela man. Kisim em i kam bek wantaim yu na em i ken kaikai wantaim yumi. Bai mi wetim yutupela.”
Ol i kilim i dai wanpela man long Ninive
Tobaias i go, tasol em i kam bek kwiktaim na em i singaut olsem, “Papa, papa. Nau tasol ol i kilim i dai wanpela wantok bilong yumi. Ol i pasim pinis nek bilong em na ol i tromoim bodi bilong em long maket.” Mi kirap nogut tru na mi no kaikai liklik. Nogat. Wantu mi go kisim bodi na haitim long wanpela liklik haus. Mi larim em i stap inap san i go daun pinis bai mi ken planim. Orait + mi go bek long haus na mi waswas bilong kamap klin gen long ai bilong God. Na bihain mi sindaun kaikai, tasol bel bilong mi i hevi. Mi krai na mi tingim dispela tok profet Amos i + bin givim long ol manmeri bilong taun Betel. Amos i bin tok olsem, “Bai mi mekim ol bikpela de bilong lotu i kamap olsem taim bilong sori bilong man i dai pinis. Bai mi senisim ol taim bilong amamas bilong yupela na ol bai i kamap taim bilong bel hevi.”
Taim san i go daun pinis, mi go wokim hul na mi planim bodi bilong dispela man. Tasol ol man i stap klostu long haus bilong mi, ol i tok bilas olsem, “Ating dispela man i no save lainim wanpela samting. Bipo em i mekim dispela pasin bilong planim man, na ol i bin ranim em. Na nau em i go mekim wankain pasin gen.”
Ai bilong Tobit i pas
Mi kamap doti pinis long ai bilong God, long wanem, mi bin planim bodi bilong wanpela man. Olsem na long dispela nait mi waswas bilong kamap klin gen. Na bihain mi go ausait na mi slip klostu long banis i raunim haus. Dispela nait i hat tumas na mi no karamapim het bilong mi. 10 Sampela + liklik pisin i save sindaun antap long banis long dispela hap stret mi slip long en. Tasol mi no save long dispela na sampela pekpek bilong pisin i pundaun long tupela ai bilong mi. Na wanpela samting olsem liklik skin i kamap na i karamapim ai bilong mi. Mi go lukim ol dokta bilong kisim marasin, tasol ai bilong mi i no kamap orait. Ahikar i lukautim mi inap long tupela yia, tasol bihain em i go i stap long hap bilong kantri Elam.
Sampela kros i kamap long famili
11 Taim Ahikar i go pinis, meri bilong mi i save wokim laplap olsem planti meri i save wokim. 12 Na ol man i save givim pe long em, long taim em i bringim laplap em i bin wokim pinis. Wanpela de em i kisim bikpela laplap em i bin wokim, na em i bringim i go long ol man i bin odaim. Ol i givim em stretpela pe, na tu ol i givim wanpela liklik meme long em olsem presen.
13 Taim + meri bilong mi i kam bek long haus, dispela meme i stat long krai. Mi singaut na mi askim Ana olsem, “Yu kisim dispela meme we? Ating yu stilim em, a? Bringim em i go bek long papa bilong em. I tambu long kaikai samting yu bin stilim.”
14 Ana + i bekim tok olsem, ‘Nogat. Ol i givim mi olsem presen, antap long mani mi bin kisim olsem pe bilong laplap.” Tasol mi no bilipim tok bilong Ana na mi tok strong long em i mas kisim meme i go bek. Mi belhat tru na pes bilong mi i kamap retpela. Na Ana i bikmaus na i tokim mi olsem, “Nau mi save pinis, yu wanem kain man tru. Yu save wari tumas long helpim ol arapela man. Tasol yu no save tingim mi liklik.”
+ 2:1 Kis 23.16 + 2:5 Nam 19.11-13 + 2:6 Amo 8.10 + 2:10 Mk 5.26 + 2:13 Lo 22.1-3 + 2:14 Jop 2.9