3
Tobit i mekim prea
Bel bilong mi i kirap nogut na mi sem. Mi stat long krai na mi prea long God olsem, ‘Bikpela, + yu stret olgeta. Yu save marimari oltaim. Yu save skelim stret ol wok bilong mipela. Nau mi askim yu long mekim gut long mi. Yu no ken mekim save long mi long ol sin mi bin mekim, na tu long olgeta rong mi no save na mi bin mekim. Yu no ken mekim save long mi tu long ol sin, ol tumbuna bilong mi i bin mekim bipo. Tru, ol i bin sakim tok bilong yu na ol i bin bikhet long lo bilong yu. Olsem na yu bin larim ol birua i stilim ol samting bilong mipela na i kalabusim mipela na ol i kilim i dai planti bilong mipela. Yu bin rausim mipela long ples bilong mipela yet, na nau mipela i stap nabaut namel long ol arapela lain pipel. Na ol i save sutim pinga long mipela na tok bilas long mipela. Planti taim yu bin skelim ol rong bilong ol tumbuna bilong mi, na ol rong mi yet mi bin mekim. Mipela i no bin mekim stretpela pasin long yu. Mipela i bin sakim tok bilong yu. Olsem na ol samting yu mekim long mipela i stret tasol.
“Nau + yu ken mekim long mi olsem yu laik. Pinisim laip bilong mi nau na larim bodi bilong mi i go bek long graun. Tru tumas, mobeta mi dai. Bel bilong mi i nogut tru long ol dispela tok bilas ol i sutim nating long mi, na long ol hevi ol i putim long mi. Bikpela, yu tok tasol na yu rausim ol trabel bilong mi. Putim mi long ples bilong i stap gut oltaim. Plis, yu no ken pasim yau bilong yu long singaut bilong mi.”
Sara i gat wari
Long dispela de yet, long taun Ekbatana long kantri Midia, wanpela wokmeri i tok bilas long Sara, pikinini bilong Raguel. Sara i bin marit 7-taim, tasol wanpela spirit nogut ol i kolim Asmodeus i bin kilim i dai olgeta 7-pela man bilong em wan wan, taim ol i no bin slip wantaim Sara yet. Orait nau ol wokmeri i tokim Sara olsem, “Yu bin pasim nek na kilim i dai olgeta man bilong yu. Yu stap pinis wantaim 7-pela man, tasol i no gat wanpela i bin givim bel long yu. Bilong wanem yu kros nating na yu paitim mipela? Sapos ol man bilong yu i dai pinis, maski, mobeta yu tu yu go bihainim ol. Olsem na mipela i no mas lukim pes bilong wanpela pikinini bilong yu.”
10 Taim Sara i harim ol dispela kain tok bilas nogut, em i bel hevi tru na em i ting long hangamapim em yet. Tasol em i senisim tingting bilong em na em i tok long em yet olsem, ‘Mi wanpela pikinini tasol bilong papa bilong mi. Sapos mi kilim mi yet i dai, bai mi bringim bikpela sori i kam long lapun papa bilong mi. Na dispela sori bai inap bringim papa bilong mi i go long matmat. Maski, mi no ken kilim mi yet.
Sara i mekim prea
11 Orait Sara i sanap klostu long windo, na em i prea olsem, “Mi laik givim biknem long yu, God, Bikpela bilong mi. Oltaim mipela i mas litimapim nem bilong yu. Olgeta samting yu bin wokim i mas litimapim nem bilong yu oltaim. 12 Nau mi lukluk long yu na mi wet bai yu helpim mi. 13 Yu tok tasol, na dispela laip bilong mi i ken pinis. Na mi no mas harim moa ol dispela tok bilas. 14 Bikpela, yu save mi no bin mekim wanpela pasin nogut wantaim man. 15 Ol + dispela taim mipela i stap kalabus hia long dispela kantri, i no gat wanpela taim mi bin bagarapim nem bilong mi, o nem bilong papa bilong mi. Mi wanpela tasol mi pikinini bilong papa bilong mi. Em i no gat narapela pikinini moa bilong kisim ol samting bilong em, na i no gat wanpela wanpisin i wet long maritim mi.* Ol 7-pela man bilong mi i dai pinis. Bilong wanem mi mas i stap yet? Mobeta mi dai. Tasol sapos yu, Bikpela, yu no laik long pinisim laip bilong mi, orait yu mas marimari long mi na lukautim mi. Mi no laik harim ol dispela tok bilas gen.”
God i salim ensel Rafael i kam bilong helpim Tobit na Sara
(Sapta 3.16—6.17)
God i harim prea bilong Tobit na Sara
16 Long dispela taim God i stap long heven i harim prea bilong Tobit na Sara 17 na + em i salim ensel Rafael i go bilong rausim dispela liklik skin i stap long ai bilong Tobit. Na em i kam tu bilong stretim tok bilong Tobaias, pikinini bilong Tobit, bai em i ken maritim Sara, pikinini bilong Raguel. Tobaias em i wanpisin bilong Sara na tupela inap marit. Olsem na God i bin tokim Rafael long em i mas rausim dispela spirit nogut Asmodeus i stap long Sara. Na long taim Tobit i go bek long haus bilong em, long dispela taim stret Sara i lusim rum antap long haus bilong em long Ekbatana na i kam daun.
+ 3:2 Sng 25.10 + 3:6 Nam 11.15, 1 Kin 19.4, Jop 7.15, Jna 4.3 + 3:15 Nam 27.8 * 3:15 Ol Israel i save laik long maritim ol wanlain bilong ol. Lukim tu Tobit 4.12-13. + 3:17 Nam 36.6-9, Tob 6.10-12 3:17 Pastaim Tobit yet i bin stori long ol samting i bin kamap long em, tasol stat long dispela lain i luk olsem narapela man i stori. Long tok Hibru, nem Rafael em i wankain olsem dispela tok, “God i mekim orait gen.”