4
Tobit i givim gutpela tok long Tobaias
Long dispela de yet, tingting bilong Tobit i go bek long dispela mani, bipo em i bin givim long Gabael long taun Rages long kantri Midia. Na Gabael em i lukautim dispela mani i stap. Tobit i ting olsem, “Mi bin askim God bai em i larim mi i dai. Olsem na ating i gutpela mi mas singautim Tobaias, pikinini bilong mi, i kam na mi mas toksave long em long dispela mani.”
3-4 Orait + Tobit i singautim Tobaias i kam na i tokim em olsem, “Pikinini, taim mi i dai, yu mas planim mi long stretpela pasin. Na taim mi no moa i stap, yu mas mekim gut long mama bilong yu. Yu mas lukautim em gut long olgeta taim, na taim em tu i dai, yu mas planim em long matmat klostu long mi. Yu no ken lus tingting long em i bin karim yu, na em i bin karim planti hevi long lukautim yu. Yu mas mekim gut bel bilong em, na yu no ken givim wari long en.
“Pikinini bilong mi, long olgeta de bilong yu i stap, yu no ken lusim tingting long God, em i Bikpela bilong yu. Yu no ken mekim sin. Na yu no ken brukim ol lo bilong God. Oltaim yu mas mekim stretpela pasin na yu no ken bung wantaim ol man i save mekim pasin nogut. Yu mas i stap stret, bai olgeta samting yu mekim i ken kamap gut.
“Long + olgeta samting yu gat, yu mas givim hap long ol gutpela man i save bihainim rot bilong God. Yu no ken bel hevi taim yu givim samting long narapela man. Sapos yu helpim ol tarangu, orait God bai i helpim yu tu. Yu + lukim hamas samting yu gat na yu givim. Sapos yu gat planti tru, orait yu mas givim planti tru. Na sapos yu gat liklik tasol, maski, yu mas givim hap yet. Yu mekim olsem na em bai i wankain olsem yu putim sampela mani i stap na em bai i helpim yu long taim bilong trabel. 10-11 Pasin bilong helpim ol rabisman, em i wanpela gutpela ofa God bilong heven i save laikim tru. Yu mekim olsem na bai yu no ken bagarap long ples tudak bilong ol man i dai pinis. 12 Pikinini + bilong mi, yu no ken mekim trabel long ol meri nabaut. Yu mas maritim wanpela meri bilong lain bilong yumi, long wanem, yumi i stap pikinini bilong ol lain wokman bilong God. Yu no ken marit long wanpela meri bilong narapela lain. Pikinini bilong mi, tingim Noa na Abraham na Aisak na Jekop, em ol tumbuna bilong bipo. Ol i bin marit insait long lain bilong ol yet. Na God i bin blesim ol na em i bin givim pikinini long ol, bai ol pikinini bilong ol i ken sindaun gut long graun bilong Israel. 13 Pikinini, + yu mas laikim lain bilong yu na yu no ken hambak na ting yu antap tru long ol na yu no inap kisim wanpela meri bilong ol. Nogat. Kain hambakpasin olsem em i as bilong wari na trabel. Em i wankain olsem lespasin, em i as bilong taim nogut na taim bilong hangre.
14 “Yu mas givim pe long ol wokman long de bilong wok. Yu no ken pasim pe bilong ol inap long narapela de. Yu mas aninit long God long stretpela pasin bilong yu na God bai i bekim gut long yu. Pikinini bilong mi, yu mas was gut long yu yet na bosim ol laik bilong yu. 15 Yu + no ken mekim wanpela samting long narapela man, sapos yu no laik bai em i mekim dispela samting long yu.
“Yu no ken dring planti wain na bai yu spak. Na yu no ken bihainim pasin bilong dring oltaim oltaim.
16 “Yu mas givim kaikai long ol manmeri i hangre, na yu mas givim klos long ol manmeri i sot long klos. Sapos yu gat planti samting, givim sampela long ol tarangu. Yu no ken bel hevi long taim yu helpim narapela man.
17 “Long + taim wanpela stretpela man i dai, yu mas redim kaikai na givim long ol famili bilong em. Tasol yu no ken mekim olsem long taim wanpela man nogut i dai.
18 “Yu no ken sem long askim tingting bilong man i gat save, na yu no ken givim baksait long man i laik helpim yu long gutpela tingting.
19 “Olgeta + taim yu mas litimapim nem bilong God, em Bikpela bilong yu. Yu mas askim em long sambai long yu na helpim yu, bai olgeta samting yu laik mekim i ken kamap gut. Harim. Ol wan wan kantri i no gat gutpela save bilong ol yet. Long wanem, God yet em i as bilong olgeta gutpela save. Em i save tilim olgeta gutpela samting long laik bilong em. Na em inap pinisim ol man em i no laikim. Yu mas tingim gut ol dispela skul mi bin givim long yu.
20 “Tobaias, nau mi laik toksave long yu, bipo mi bin larim bikpela hap mani i stap wantaim Gabael, pikinini bilong Gabrias. Em i stap long taun Rages long kantri Midia. 21 Olsem + na yu no ken wari na ting yumi i stap rabis. Nogat. Sapos yu bihainim tok bilong God na yu abrusim ol sin, em bai i belgut long yu na yu bai i kamap man i gat planti samting.”
+ 4:3-4 Kis 20.12, Sir 3.16 + 4:7 Lo 15.7-8, Snd 19.17, Sir 3.304.6, 1 Jo 3.17 + 4:8 Sir 35.12, 2 Ko 8.11-13 + 4:12 Sng 37.9 + 4:13 Snd 16.18 + 4:15 Mt 7.12, Lu 6.31 + 4:17 Lo 26.14, Sir 12.4-7 + 4:19 Snd 3.6, 16.3, GST 16.13, Lu 1.52-53 + 4:21 Sir 1.16-17, 2.8-9, 1 Ti 6.6-8