5
Ol i redim ol samting bilong i go long longwe ples
Tobaias i bekim tok bilong papa bilong em olsem, “Mi bai mekim olgeta samting olsem yu bin tokim mi. Tasol mi bai kisim bek dispela mani long Gabael olsem wanem? Mi no bin lukim em bipo. Olsem wanem bai em i ken save long mi husat, na bai em i ken orait long mi na givim dispela mani long mi? Na tu, mi no save long rot i go long Midia.”
Tobit i bekim tok olsem, ‘Mi gat wanpela pas, bipo mitupela Gabael i bin putim nem long en, na mi bin brukim dispela pas tuhap. Narapela hap Gabael i kisim, na narapela hap mi yet mi kisim. Hap bilong Gabael mi putim i stap wantaim mani, em 20 yia nau i go pinis. Orait yu go nau na yu painim wanpela stretpela na strongpela man, em i ken poromanim yu i go long Midia na i kam bek gen wantaim yu. Na taim yutupela i kam bek pinis, yumi ken givim pe long em. Tasol pastaim yu mas kisim dispela mani mi lusim i stap wantaim Gabael na bringim i kam hia.”
Tobaias i lukim Rafael
Orait + Tobaias i go na i lukautim wanpela man i save long rot i go long Midia na i laik i go wantaim em. Em i lusim haus bilong em na wantu em i bungim Rafael. Tobaias i no save olsem dispela man em wanpela man God i bin salim i kam. Nogat tru. Olsem na em i askim Rafael, “Yu bilong we?” Na Rafael i bekim tok olsem, “Mi wanpela man bilong Israel. Mi wanpela wanpisin bilong yu, na nau mi kam long Ninive na mi laik painim wok.” Tobaias i askim em, “Yu save long rot i go long Midia?” Na Rafael i bekim tok olsem, “Yes, mi save. Planti taim mi go pinis long hap bilong Midia. Mi save long olgeta rot i go long dispela hap. Oltaim mi save slip long haus bilong Gabael, em wanpela wanpisin bilong yu na em i gat haus long taun Rages. Sapos yu lusim biktaun Ekbatana, yu mas wokabaut tupela de inap long kamap long Rages. Rages em i stap long ples maunten.”
Orait Tobaias i tokim Rafael olsem, “Pren, yu wetim mi, na mi go tokim papa bilong mi pastaim. Mi laik tru long yu mas i go wantaim mi long Midia na bihain mi ken givim pe long yu.” Rafael i tok, “Em i orait. Mi ken wet long yu. Tasol yu no ken i stap longpela taim tumas.” Tobaias i go na i tokim papa olsem, “Mi lukim pinis wanpela wantok i laik i go wantaim mi long Midia.” Na Tobit i bekim tok olsem, “Yu go na yu singautim dispela man i kam. Mi laik painimaut em i bilong wanem lain na wanem famili. Na tu mi laik save em i gutpela man inap long em i ken poromanim yu, o nogat.”
Tobit na Rafael i bung
Orait, Tobaias i go na i singautim Rafael olsem, “Papa bilong mi i laik bai yu mas i kam lukim em.” Rafael i kam insait long haus, na Tobit i givim gude long em. Na Rafael i askim em olsem, “Ating yu orait, a?” Tasol Tobit i bekim tok olsem, “Olsem wanem na mi ken i stap orait? Ai bilong mi i pas, na mi no inap lukim wanpela samting. Mi sindaun long tudak olsem ol man i dai pinis. Mi inap harim ol manmeri i toktok, tasol mi no inap lukim ol.” Na Rafael i tokim em, ‘Maski, yu no wari. Liklik taim na bai God i oraitim yu.”
Orait Tobit i tokim Rafael olsem, “Pikinini bilong mi, Tobaias, i laik i go long Midia. Yu orait long i go wantaim em na soim rot long em? Bihain mi inap givim pe long yu.” Na Rafael i bekim tok olsem, “Yes, mi inap i go wantaim em. Planti taim mi go pinis long dispela hap na mi wokabaut pinis long ol maunten na long stretpela ples kunai. Mi save long olgeta rot.” 10 Orait Tobit i askim em moa olsem, “Pren, yu tokim mi, yu bilong wanem lain na wanem famili?” 11 Tasol Rafael i askim, “Bilong wanem yu mas save long dispela?” Tobit i tok, “Yu mas tokim mi stret long nem bilong yu, na long nem bilong famili bilong yu.” 12 Na Rafael i bekim tok olsem, “Nem bilong mi Asaria. Mi pikinini bilong Ananaias, em i wanpela bilong ol wanpisin bilong yu.”
13 Orait Tobit i tokim Rafael olsem, “Welkam long haus bilong mipela. God i ken blesim yu, pikinini. Plis, yu no ken kros bikos mi laik painimaut long yu na long famili bilong yu. Mi lukim olsem yu kam long gutpela famili na tu yu wanpisin bilong mipela. Mi save long Ananaias na Natan, tupela i pikinini bilong lapun Semaia. Tupela oltaim i save go wantaim mi long Jerusalem bilong mekim lotu long God. Ol wanpisin bilong yu ol i gutpela manmeri, na lain bilong yu em i strongpela lain. God i ken helpim yutupela long wokabaut gut long rot.”
14 Na Tobit i skruim tok olsem, “Bai mi givim yu pe bilong wanpela wanpela de, na bai mi givim pe long olgeta kaikai samting yu na pikinini bilong mi i mas baim. 15 Na sapos yu stap gutpela poroman bilong Tobaias, orait bai mi givim yu sampela mani moa yet antap long pe.”
16 Na + Rafael i tok, “Orait mi ken i go wantaim Tobaias. Yu no ken wari. Ating mitupela i no inap painim trabel long rot i go na long rot i kam bek. Ol rot i orait, na i no gat trabel.” Na Tobit i bekim tok olsem, “God i ken i go wantaim yu.” Na em i singautim Tobaias na i tokim em olsem, “Pikinini, yu go redim olgeta samting bilong rot bai yutupela i ken wokabaut i go. God wantaim gutpela ensel bilong en i ken was long yupela na i ken bringim yutupela i kam bek orait gen.”
Tobaias i laik i go na em i givim kis long papa na mama bilong em. Na Tobit i tok moa olsem, “Yu ken wokabaut gut na yu no ken painim trabel.”
17 Tasol + mama bilong Tobaias i kirap na i krai strong moa na i tok, “Olsem wanem na yu inap salim pikinini bilong mi i go? Em wanpela tasol i stap bilong lukautim mitupela. Husat nau inap long painim kaikai na ol samting bilong mitupela? 18 Ating yu wari long kisim bek dispela mani tasol. Bai yu no inap wari liklik sapos pikinini bilong yu i lus. 19 Na watpo yumi no inap sindaun na amamas long ol planti gutpela samting God i bin givim yumi pinis?” 20 Tasol Tobit i tokim meri bilong em olsem, “Maski, yu no ken wari. Tobaias i ken i go na em bai i kam bek orait gen, na bai yu yet inap lukim em gen long ai bilong yu. 21 Yu + no ken wari long tupela. Gutpela ensel bai i go wantaim Tobaias. Wokabaut bilong em bai i gutpela na em bai i kam bek. Em bai i stap orait olsem nau.” Na Ana i no krai moa na em i sindaun gut.
+ 5:4 Hi 13.2 + 5:16 Stt 24.7, 24.40 + 5:17 Stt 24.7, Kis 23.20, Sng 91.11 + 5:21 Tob 6.16, 10.6