8
Tobaias i rausim spirit nogut i stap long Sara
Taim kaikai i pinis na taim bilong slip i kamap, papamama bilong Sara i kisim yangpela Tobaias i go long rum bilong slip. Tobaias i tingim gut ol tok Rafael i bin mekim long em bipo, olsem na em i kisim lewa na hat bilong pis i stap long bek bilong em, na em i putim antap long paia. Na + smel bilong smok i kamap na i rausim dispela spirit nogut na em i ranawe na i flai i go long hap saut bilong Isip. Na Rafael i ranim em i go long dispela hap na i holim em na i pasim em long strongpela rop.
Prea bilong Tobaias
Tobaias na Sara, tupela tasol i stap long rum na dua i pas i stap. Na Tobaias i kirap na em i tokim meri bilong em olsem, “Lewa bilong mi, yu kirap pastaim na yumi prea long Bikpela bai em i ken marimari long mitupela na lukautim mitupela.” Na + Sara i kirap, na tupela i prea na i askim God long was long tupela. Na Tobaias i mekim prea olsem, “God bilong ol tumbuna bilong mipela, i stret tru long mitupela i litimapim nem bilong yu. Olgeta samting i stap long heven na long graun i mas litimapim nem bilong yu oltaim. Yu + bin wokim Adam na yu bin givim Iv long em olsem meri bilong em, bai em i ken i stap poroman bilong Adam na helpim em. Na tupela i bin kamap tumbuna bilong olgeta manmeri bilong graun. Yu yet yu bin tok olsem, ‘Em i no gutpela long dispela man i stap wanpis. Mi mas mekim kamap wanpela poroman bilong em i wankain olsem em yet.’ Bikpela, nau mi kisim Sara long stretpela pasin bilong marit. I no olsem bel bilong mi i kirap long em na mi kisim em. Nogat. Orait yu ken marimari long mitupela na yu ken larim mitupela i stap planti yia inap mitupela i kamap lapun wantaim.” Na tupela i tok, “I tru.” Na tupela i slip i go inap long tulait.
Papamama bilong Sara i pret
Liklik taim bihain, long dispela nait yet Raguel i singautim ol wokman bilong em, na ol i go wokim wanpela hul bilong planim man. 10 Long wanem, Raguel i ting, “Nogut Tobaias tu i dai na bai ol manmeri i lap na i tok bilas long mipela.” 11 Orait ol i wokim hul pinis, na Raguel i go bek long haus na i tokim meri bilong em olsem, 12 “Yu salim wanpela wokmeri bilong yu na em i go lukluk, ating Tobaias i stap yet, o nogat? Sapos em i dai pinis, orait yumi planim em hariap na bai i no gat narapela man i ken save.” 13 Orait Etna i salim wanpela wokmeri i kisim lam na i go lukluk. Em i go insait long rum na i lukim tupela i slip yet. 14 Em i kam bek na i tokim Raguel wantaim Etna olsem, “Tobaias i stap gut.”
Raguel i prea
15 Raguel i harim dispela tok na em i litimapim nem bilong God bilong heven na i tok olsem, “O God, em i gutpela na i stret long mipela i litimapim nem bilong yu inap oltaim. I stret ol manmeri bilong yu oltaim i mas aninit long yu na litimapim nem bilong yu. 16 Mi litimapim nem bilong yu, long wanem, yu bin mekim amamas i pulap long bel bilong mi. Yu bin marimari long mipela, na ol samting mipela i bin pret long en, ol i no bin kamap long mipela. 17 Bikpela, i stret long mipela i tok amamas long yu. Long wanem, yu bin marimari long dispela yangpela man na dispela yangpela meri. Papamama bilong tupela i no gat ol arapela pikinini. Nogat. Em tupela tasol. Orait yu mas marimari moa yet long tupela na was gut long tupela, bai tupela i ken belgut na amamas i stap long olgeta de long laip bilong tupela.” 18 Tulait i no bruk yet, na Raguel i tokim ol wokman long ol i mas karamapim bek hul matmat.
Ol i redim kaikai bilong marit
19 Raguel i tokim meri bilong em, em i mas kukim planti bret inap long mekim bikpela pati. Na em yet i go bilong painim ol bulmakau. Na em i kisim tupela bulmakau man na 4-pela sipsip man, na em i tokim ol wokman bilong em long ol i mas kilim ol dispela abus na redim kaikai bilong bikpela pati. 20 Em + i singautim Tobaias i kam na em i tok tru antap, bai em i no ken larim Tobaias i go, inap long tupela wik olgeta. Em i tokim Tobaias olsem, “Yu mas i stap, na yumi mas kaikai na dring wantaim. Mi laik mekim bel bilong Sara i amamas, long wanem, em i bin karim planti hevi long marit bipo. 21 Bihain yu ken kisim hap bilong olgeta samting bilong mi na yu ken i go bek long papa bilong yu. Na taim mi tupela Etna i dai pinis, bai yu inap kisim ol arapela samting bilong mi. Yu mas save olsem mitupela i laikim yu tru. Nau yu stap pikinini tru bilong mitupela, wankain olsem Sara em i pikinini bilong mitupela. Yu no ken pret, pikinini bilong mi.”
+ 8:3 Mt 12.43, Ap 20.2 + 8:5 TYM 3 + 8:6 Stt 2.18-22 + 8:20 Stt 24.54-55