9
Rafael i wokabaut i go long Rages
Bihain Tobaias i singautim Rafael na i tokim em olsem, “Asaria, yu kisim 4-pela wokman na tupela kamel na yupela i go long Rages, taun bilong Gabael. Yu soim em dispela pas Tobit tupela Gabael i bin raitim pinis bipo na bai yu inap kisim dispela mani i kam. Na yu mas kisim Gabael i kam tu long pati bilong marit. Yu save, papa bilong mi, Tobit, em i wetim mi i stap na em i wok long kaunim ol de bilong wokabaut bilong mi inap mi kam bek. Sapos mi kamap wanpela de bihain tasol, bai bel bilong em i kirap nogut. Na yu save tu long tok tru antap em Raguel i bin mekim. Na mi no inap long sakim dispela tok na mekim bel bilong en i nogut.”
Orait Rafael wantaim 4-pela wokman i go long Rages long hap bilong kantri Midia, na ol i sindaun long haus bilong Gabael. Rafael i givim em dispela pas i gat tok long ol mani na em i tokim em olsem nau tasol Tobaias i marit pinis. Na em i tokim Gabael long kam long pati bilong marit. Orait Gabael i hariap i go painim ol dispela bek mani, na em i lukim ol i stap yet olsem bipo, taim ol i bin pasim na makim. Olsem na ol i putim ol dispela bek mani antaplong ol kamel. Na long tumora ol i kirap long moningtaim tru na ol i wokabaut, bai ol inap kamap long pati bilong marit.
Taim Rafael na Gabael i kamap long haus bilong Raguel, ol i lukim Tobaias i kaikai i stap. Na wantu Tobaias i kirap na i givim gude long Gabael. Wara i kamap long ai bilong Gabael taim em i bekim gude, na em i tokim Tobaias olsem, “Yu gutpela na stretpela man, yu wankain olsem papa bilong yu. God bilong heven i ken mekim gut long yu wantaim meri bilong yu, na God i ken mekim gut tu long tambu papa na mama bilong yu. Mi litimapim nem bilong God, long wanem, em i larim mi i stap inap mi ken lukim wanpisin bilong mi, Tobaias. Pes bilong em i wankain tru olsem bilong papa bilong em.”
Tobit i kamap orait gen
(Sapta 10-12)