10
Gutpela tingting i was long Adam
Gutpela + tingting i bin was long namba wan man God i bin mekim kamap. Na em i sambai long dispela tumbuna bilong yumi olgeta, long taim em wanpela tasol i stap. Na em i kirapim bek Adam long taim em i pundaun pinis long sin. Na em i givim strong long em bilong bosim olgeta samting bilong graun.
Kein i no bihainim gutpela tingting
Tasol + i bin i gat wanpela man nogut. Em i man bilong kros. Na em i no bihainim gutpela na stretpela tingting. Em i bagarapim em yet. Long wanem, em i kros nogut tru na em i kilim i dai brata bilong em.
Gutpela tingting i was long Noa
Sin + bilong Kein em i as bilong bikpela tait i karamapim graun. Tasol gutpela tingting i mekim graun i kamap gutpela gen. Em i helpim wanpela stretpela man na taim sip bilong en i trip i stap long wara olsem wanpela liklik hap plang nating, gutpela na stretpela tingting i stiaim gut sip bilong em.
Gutpela tingting i helpim Abraham
Taim + olgeta manmeri i bagarap tru long ol kain kain pasin nogut na ol i go longlong nabaut, gutpela tingting i laikim na makim Abraham, em wanpela man bilong mekim stretpela pasin. Gutpela tingting i helpim em, bai em i stap gut na i no gat asua long ai bilong God, maski Abraham i laikim tumas pikinini bilong em yet.
Gutpela tingting i helpim Lot
Gutpela + tingting i stap wantaim Lot, em wanpela man bilong mekim stretpela pasin, na i helpim em. Long wanem, em i no laik bai Lot i lus wantaim ol manmeri nogut. Na Lot i ranawe long paia i pundaun antap long ol 5-pela bikpela taun. I kam inap nau, ol kain kain samting i stap yet i soim pasin nogut bilong ol dispela lain manmeri. Graun bilong ol i stap nating na oltaim smok i save kamap long ol hul bilong graun. Ol sayor i save karim pikinini, tasol ol i no save mau. Na wanpela bikpela ston sol i sanap i stap. Em i mak bilong meri bilong Lot i no bilip long tok bilong God. Ol manmeri bilong ol dispela 5-pela bikpela taun, ol i no wari tumas long gutpela na stretpela tingting. Olsem na tingting bilong ol i pas, na ol i no klia gut long ol gutpela samting. Na olgeta manmeri i lukim ol kain kain samting paia i bin kukim, bai ol i tingim gen kranki pasin bilong ol dispela lain. Na ol i no inap lusim tingting long bikpela rong, ol manmeri bilong dispela 5-pela bikpela taun i bin mekim.
Gutpela tingting i sambai long Jekop
Gutpela tingting i helpim ol manmeri i bihainim laik bilong em, bai samting nogut i no ken kamap long ol. 10 Jekop, + em wanpela man bilong mekim stretpela pasin, em i bin ranawe. Long wanem, brata bilong en i bin krosim em nogut. Na gutpela tingting i helpim Jekop long bihainim stretpela pasin. Em i soim heven long em. Heven em i gutpela ples bilong God. Gutpela tingting i skulim em long ol samting bilong God. Em i helpim em long wok. Na wok bilong en i kamapim planti gutpela samting. Na hatwok bilong en i karim planti kaikai. 11 Ol arapela man i mangalim na i laik stilim ol samting bilong Jekop, tasol gutpela tingting i sambai long em, na i helpim em long bungim planti gutpela samting moa. 12 Em i lukautim Jekop, nogut ol birua i paitim em. Em i was long em, nogut ol man i hait long rot na i bagarapim em. Em i helpim Jekop, na Jekop i win long dispela bikpela pait i kamap namel long em na ensel bilong God. Na long dispela bikpela pait gutpela tingting i laik skulim em olsem. Man i strong long bihainim laik bilong God em i strong moa na i winim strong bilong man i winim bikpela pait.
Gutpela tingting i helpim Josep
13 Bipo + i gat wanpela stretpela man i stap, nem bilong en Josep. Ol brata bilong em ol i salim em long mani. Tasol gutpela tingting i no lusim em. Nogat. Em i helpim em bai em i no mekim sin. Ol i putim Josep long kalabus na dispela gutpela tingting i stap yet wantaim em. 14 Em i no lusim Josep. Em i sambai long em na i makim em bilong kamap namba wan kiap bilong kantri Isip, na em i givim pawa long Josep bilong bosim ol dispela man i bin daunim em bipo. Em i kamapim ples klia pasin nogut bilong ol man i bin sutim tok giaman long Josep. Na em i givim biknem long Josep, em biknem bilong i stap oltaim.
Gutpela tingting i helpim ol Israel long lusim Isip
15 God + i makim ol Israel olsem ol lain manmeri bilong em stret. Ol Isip i daunim tru ol Israel, olsem na gutpela tingting i kisim bek ol Israel long han bilong ol. 16 Gutpela tingting i kam daun long Moses, em wokman bilong God. Gutpela tingting i sanap strong long ai bilong ol bikpela king nogut. Na em i no pret. Em i wokim planti mirakel. 17 Gutpela tingting i lukim hatwok bilong ol manmeri bilong God, na em i givim gutpela pe long ol. Em i soim rot i gutpela tumas long ol. Long san em i kamap olsem klaut na i karamapim ol. Long nait em i kamap olsem bikpela sta na i givim lait long ol. 18 Em i wokim rot bilong ol long wara i daun tumas. Na em i helpim ol long brukim solwara Retsi. 19 Em i kapsaitim bikpela tait antap long ol birua. Ol i dring wara na ol i dai. Em i tromoim ol bodi bilong ol Isip i slip i stap nabaut long nambis. 20 Ol gutpela manmeri ol i kisim ol gutpela samting bilong ol manmeri nogut. Ol Israel i singim ol song long yu, God, bilong litimapim nem bilong yu. Olgeta wantaim i singsing amamas long yu. Long wanem, yu helpim ol long strong bilong yu. 21 Na gutpela tingting i lusim tang bilong ol mauspas na ol i toktok gen, na em i mekim tok bilong ol liklik pikinini i kamap klia.
+ 10:1 Stt 1.26-28 + 10:3 Stt 4.8-13 + 10:4 Stt 7.18.22 + 10:5 Stt 11.1-9, 12.1-3, 22.1-19 + 10:6 Stt 19.1-29 + 10:10 Stt 27.43, 28.10-22, 32.24-30 + 10:13 Stt 37.12-36, 39.1-23, 41.37-44 + 10:15 Kis 1.115.21