11
Gutpela tingting i wokabaut wantaim ol Israel long ples drai
Gutpela + tingting i stap wantaim Moses, profet bilong God. Long han bilong Moses, gutpela tingting i mekim ol wok bilong ol Israel i go het gut. Ol Israel i wokabaut long ples drai i no gat man. Na ol i wokim kem long ol kain kain ples i no gat rot. Ol i sanap strong long pait long ol birua bilong ol. Na ol i rausim ol birua i go bek. Taim nek bilong ol Israel i drai, ol i singaut long yu na yu givim wara long ol. Dispela wara i kamap long bikpela strongpela ston, na ol i dring. Wara i bin bagarapim ol birua bilong ol. Tasol nau wara i helpim ol Israel long taim nogut.
Gutpela tingting i mekim save long ol Isip
6-8 Bipo ol birua i bin mekim wanpela lo na tok, ol liklik pikinini bilong ol Israel i mas i dai. Na God, bilong bekim pasin nogut bilong ol, yu bin bagarapim bikpela wara i ran oltaim, na wara i kamap olsem blut. Na taim ol i stap long ples drai ol manmeri bilong yu i bin dai long wara, long wanem, nek bilong ol i drai olgeta. Yu laik bai ol Israel tu i mas pilim liklik ol hevi yu bin putim antap long ol birua. Tasol taim ol Israel i ting, ol i lus olgeta, yu yet yu givim planti wara long ol.
Yu bin traim ol manmeri bilong yu olsem wanpela papa i laik stretim ol pikinini bilong em. Tasol yu bin skelim ol manmeri nogut olsem wanpela king i belhat na i mekim save long ol birua bilong em. 10 Yu save skelim tru pasin bilong ol manmeri i no harim tok bilong yu. Yu skelim pasin bilong ol manmeri olsem wanpela king i belhat long ol manmeri nogut na i kotim ol. 11 Taim ol Israel i stap wantaim ol Isip, yu bin givim bikpela pen long ol Isip. Na taim ol Israel i lusim pinis ol Isip na i stap longwe long ol, orait yu givim hevi gen long ol Isip. 12 Tupela taim ol bikpela hevi i bagarapim ol Isip. Taim ol i tingim olgeta samting nogut i kamap pinis, ol i krai nogut. Ol i krai olsem man i karim bikpela pen. 13 Long wanem, ol hevi na pen ol Isip i bin pilim, i kamap samting bilong helpim ol Israel. Ol Isip i harim dispela stori, na ol i save olsem, em i wok bilong Bikpela tasol. 14 Taim Moses i stap liklik pikinini yet, ol i bin rausim em na putim em i stap long wanpela basket long ples klia. Na taim em i bikpela pinis, orait ol Isip i tok bilas long em na givim baksait long em. Bihain ol kain kain samting i kamap na ol i kirap nogut long bikpela wok bilong em. Nau ol Isip i luksave olsem God bilong ol Israel i bihainim tupela kain pasin. Long ol Israel God i givim planti wara, tasol em i no givim wara olgeta long ol Isip.
15 Ol + dispela manmeri nogut i kirapim planti kranki tingting. Na ol dispela kranki tingting i paulim ol na ol i lotu long ol snek i no gat tingting na long ol kain kain animal nogut. Olsem na yu salim planti kain animal nogut long ol, bilong mekim save long ol. 16 Long dispela pasin yu laik skulim ol Isip olsem, ol animal ol i save lotu long en, ol yet i bagarapim ol. 17 God, yu gat bikpela pawa. Na long strong bilong yu, yu bin mekim graun i kamap. Na yu bin lainim gut olgeta samting i no bin i stap stret yet. Olsem na yu inap tu long salim planti kain kain weldok na ol laion nogut i kam bilong mekim save long ol manmeri. 18 Yu gat pawa long wokim ol nupela kain animal i wel nogut tru. Na tu long wokim sampela kain i gat paia i kamap long nus bilong ol. Na yu gat strong tu long wokim sampela kain animal i save singaut strong moa na i sutim bikpela smok i kamap long maus bilong ol, na sampela kain i save sutim paia i kam ausait long ai bilong ol. 19 Ol dispela nupela kain animal ol inap long kilim i dai ol man kwiktaim tru. Na tu, sapos ol man i lukim ol dispela kain animal, ol bai i pret tru na guria, na inap long ol i dai. 20 Tasol maski, yu no mas salim ol dispela animal nogut i kam bilong mekim save long ol manmeri. Sapos yu laik bringim ol i go long stretpela kot bilong yu, orait yu inap winim liklik win tasol long maus bilong yu, na ol man nogut bai i pundaun nabaut na i dai. Tasol yu bin metaim na kaunim na skelim olgeta samting bai ol samting i stap gut tasol.
God i gat olgeta strong na em i laikim olgeta samting em i kamapim
21 God, yu inap soim strong bilong yu long olgeta taim. Na i no gat wanpela man inap sakim strong bilong yu. 22 Long ai bilong yu graun i stap olsem liklik hap wesan i no gat hevi na i olsem liklik hap wara bilong nait i save karamapim graun long moningtaim tru. 23 Tasol yu save marimari long olgeta man, long wanem, yu inap long wokim olgeta samting. Yu no mekim save wantu long ol man i mekim sin, long wanem, yu laik givim taim long ol, bai ol i ken tanim bel. 24 Yu laikim olgeta samting i stap long graun. Yu no ting, wanpela samting yu bin wokim i samting nogut. Nogat. Long wanem, samting yu no laikim, yu no inap kamapim. 25 I no gat wanpela samting inap i stap gut, sapos yu no laikim em i stap. Na i no gat wanpela samting inap i stap yet, sapos yu no bin mekim em i kamap. 26 Bikpela, yu save lukautim olgeta samting, long wanem, olgeta samting i bilong yu tasol, na yu laikim olgeta samting i gat laip.
+ 11:1 Kis 15.2217.16 + 11:15 Kis 8.1-24, 10.12-15