5
Ol manmeri nogut i guria na seksek
Long dispela taim ol manmeri i bihainim gutpela pasin, ol bai i no inap pret long sanap long ai bilong ol manmeri i bin daunim ol na rabisim wok bilong ol. Ol manmeri nogut i no bin ting dispela ol manmeri bai i stap gut. Tasol nau ol i lukim ol na ol i guria na i seksek nogut tru. Na ol bai i pilim sori long ol rong ol i bin mekim, na ol bai i bel hevi nogut tru na toktok namel long ol yet olsem, “Ol dispela man yumi bin tok bilas long ol bipo na yumi bin ting ol i samting nating. Man, yumi bin longlong tru! Yumi bin ting ol pasin bilong ol i kranki stret. Na taim ol i dai, yumi no krai sori long ol. Tasol yu lukim ol nau. Ol i kamap pikinini bilong God stret, na ol i stap wantaim ol manmeri bilong God.
“Nau yumi save. Yumi tasol i popaia na i no bihainim stretpela rot. Yumi bin wokabaut long tudak. Yumi no wokabaut long lait i soim rot bilong stretpela pasin long yumi. Yumi bin bihainim ol kain kain rot bilong pasin nogut, na yumi bin bagarapim planti samting. Yumi bin wokabaut long ples nating i no gat rot. Na yumi no save long rot Bikpela i laik bai yumi mas bihainim. Yumi bin i gat planti mani samting na yumi bikhet na yumi ting yumi moa yet. Tasol nau ol dispela samting i no inap helpim yumi. Ol dispela samting i lus pinis nau, olsem wanpela tok win yumi harim na wantu yumi lus tingting long en.
10 “Ol dispela samting i olsem wanpela sip i ran long solwara. Em i go pinis, na yu no inap save em i bin ran i go we. I no gat mak bilong en i stap. 11 Na ol i olsem wanpela pisin i flai antap. Em i paitim wing bilong em, na em i sut i go, tasol wing bilong en i no putim mak bai yu ken lukim em i bin flai we. 12 Na ol i olsem wanpela spia i sut i go long mak. Em i painim mak pinis, orait yu no inap lukim rot em i bin bihainim. 13 Yumi tu i wankain. Mama i karim yumi, na yumi stap liklik taim tasol na yumi no i stap moa long graun. Ol pasin nogut tasol i bin pulap long yumi na yumi no bin mekim wanpela gutpela samting. Olsem na i no gat wanpela gutpela mak bilong yumi i stap, bai ol manmeri i ken lukim.”
14 Ol man nogut i no wetim wanpela samting bai i kamap long bihain. Tasol sapos ol i wetim wanpela samting, ol bai i wet nating. Samting ol i wari long en i olsem pipia gras win i winim nabaut, na i olsem spet bilong solwara i lus long taim bilong biksi, na i olsem smok win i tromoi nabaut. Na i olsem wanpela pasindia i kam sindaun liklik taim na i kirap i go gen, na i no gat man i tingim em moa.
15 Tasol ol stretpela man bai i stap oltaim, na Bikpela bai i givim gutpela pe long ol. God Antap Tru i save lukautim ol gut. 16 Na em i save sambai long ol na helpim ol long strongpela han bilong em. Na em bai i givim namba long ol na prais i naispela moa. 17 Bikpela + i strong tru long kirapim pait na daunim ol birua bilong em. Na em bai i singautim olgeta samting em i bin wokim, na ol bai i helpim em long pait. 18 Gutpela pasin i olsem siot kapa bilong em, na stretpela pasin i olsem hat kapa bilong em. 19 Na klinpela pasin i olsem strongpela hap plang bilong pait. 20 Belhat bilong em i olsem wanpela bainat i sap moa. Na olgeta samting em i wokim bai i bung wantaim em long paitim ol dispela birua i bihainim longlong pasin. 21 Ol klaut bai i lait na sutim stret ol birua, olsem spia i kam long banara na i painim mak. 22 Bikpela bai i belhat nogut tru na bai em i putim ston ais long katapel bilong em na sutim i go daun na hamaim tru het bilong ol birua. Na biksi bai i kamap na ol wara bai i tait na karamapim ol. 23 Wanpela bikpela win bai i kirap na tromoim ol nabaut olsem pipia gras. Ol dispela samting bai i kamap long bekim pasin nogut bilong ol manmeri i sakim lo bilong God. Pasin nogut bilong ol bai i bagarapim olgeta hap graun na daunim olgeta kantri.
Ol king i mas amamas long gutpela na stretpela tingting
(Sapta 6-9)
+ 5:17 Ef 6.11-17