6
God i givim bikpela wok long ol hetman
Orait nau, yupela ol hetman, yupela man bilong bosim olgeta kantri, yupela harim tok bilong mi na kisim gutpela save long en. Yupela i bosim planti kantri na yupela i save amamas, long wanem, planti pipel i aninit long yupela. Tasol yupela harim gut. God + Antap Tru i bin givim ol dispela pawa long han bilong yupela. Na em i skelim ol wok yupela i mekim pinis. Na tu em bai i glasim ol samting yupela i bin tingting long mekim. God em i namba wan king na em i givim bikpela wok long yupela, tasol yupela i no save bihainim stretpela pasin. Yupela i no bihainim ol lo na laik bilong God. Olsem na wantu God bai i mekim save long yupela. Yes, God i save mekim save moa yet long ol manmeri i holim bikpela pawa. God i save marimari long ol man i no gat nem na em i lusim rong bilong ol. Tasol em bai i mekim save tru long ol bikman. God em i Bikpela. Em i bosim olgeta samting na em i no save pret long wanpela man, maski dispela man em i bikman, o nogat. God yet i wokim olgeta manmeri. Em i wokim ol manmeri i no gat nem na tu em i wokim ol manmeri i gat namba. Na em i save lukautim ol long wankain pasin tasol. Na em bai i skelim tru pasin bilong ol manmeri i gat pawa. Mi mekim ol dispela tok bilong skulim yupela ol bikpela king. Olsem bai yupela i ken kisim gutpela na stretpela tingting na yupela i no ken bihainim pasin nogut. 10 Sapos wanpela bilong yupela i bihainim ol lo bilong God long gutpela pasin tru, em bai i stap insait long lain manmeri bilong God. Na sapos wanpela bilong yupela i bin kisim gutpela save long ol lo bilong God, orait em bai inap long sanap strong na winim kot. 11 Olsem na yupela i mas laikim tru olgeta tok mi skulim yupela long en. Na bai yupela i kisim gutpela save.
Gutpela tingting em i samting tru
12 Gutpela tingting i olsem wanpela strongpela lait i no inap i dai. Ol manmeri i laikim em na i wok long painim em tru ol inap kisim em isi tumas. 13 Em i save soim em yet long ol manmeri i laikim em. 14 Ol manmeri i kirap long moningtaim tru bai i no hatwok long painim dispela gutpela tingting. Em i stap klostu pinis long dua bilong ol. 15 Sapos ol manmeri i was i stap na i wok long painim em, orait dispela ol manmeri i gat gutpela tingting tru na bel bilong ol i save stap isi. 16 Dispela gutpela tingting i wok long painim ol gutpela manmeri na i laik poromanim ol tru. Maski ol i stap long wanem hap, em bai i bungim ol na mekim gut long ol. Na em i poromanim ol long olgeta tingting bilong ol.
17 Ol manmeri i laik kisim gutpela tingting, ol i mas i gat strongpela laik long kisim skul. Na ol manmeri i strong long kisim skul, ol i save amamas long gutpela na stretpela tingting i kamap long ol. 18 Na ol manmeri i amamas long em, orait ol i save bihainim ol lo na pasin, gutpela na stretpela tingting i soim ol. Na ol manmeri i bihainim ol dispela lo na pasin, ol bai i kisim laip bilong i stap gut oltaim. 19 Na ol manmeri i bin kisim laip i stap gut oltaim, ol i stap wantaim God. 20 Olsem na olgeta manmeri i laik kisim gutpela tingting, ol bai i kamap hetman insait long kingdom bilong God. 21 Olsem na yupela ol bikpela king, sapos yupela i laikim tumas pawa na bilas bilong yupela, orait mobeta yupela i strong long holimpas gutpela tingting, na bai yupela i ken i stap hetman inap oltaim oltaim.
Solomon i stap long wok bilong gutpela tingting
22 Nau bai mi tokim yupela, gutpela tingting em i wanem samting, na em i kamap olsem wanem. Bai mi no ken haitim wanpela tok long yupela. Bai mi mekim ol wok bilong en i kamap ples klia. Dispela wok bilong en i bin stat long taim God i bin mekim kamap olgeta samting. Na mi no ken giamanim yupela. 23 Mi no ken poromanim pasin bilong ol manmeri i mangalim save bilong ol arapela manmeri. Nogat. Long wanem, pasin olsem i no ken bung wantaim pasin bilong gutpela tingting. 24 Sapos planti manmeri i kisim gutpela tingting, orait dispela graun bai i kamap gutpela ples tru. Na sapos king i gat gutpela tingting na i lukautim gut ol manmeri, orait ol manmeri bilong em bai i sindaun gut. 25 Orait nau, kisim gutpela skul long tok bilong mi na dispela skul bai i helpim yupela.
+ 6:3 Ro 13.1