7
Wanpela rot tasol i stap bilong olgeta manmeri i kisim laip
1-2 Mi wankain olsem olgeta arapela manmeri na mi tu mi mas i dai. Mi tu mi pikinini bilong Adam, em i namba wan man i bin kamap long dispela graun. Papa bilong mi i givim bel long mama, na mi kisim laip. Na insait long 9-pela mun bodi bilong mi i kamap long bel bilong mama. Mama i karim mi na mi kamap wankain olsem ol arapela pikinini bilong dispela graun. Mi stat long pulim win, em i wankain win olsem ol arapela man i pulim. Mi mekim namba wan toktok bilong mi, em i wanpela krai, wankain olsem ol arapela pikinini i save mekim. Ol i karamapim mi long laplap na ol i lukautim mi gut. Na olgeta king tu i kamap olsem tasol. I no gat narapela rot bilong ol. Olgeta manmeri i gat wanpela rot tasol bilong kisim laip na wanpela rot tasol bilong i dai.
Solomon i laikim tumas gutpela tingting
Mi + pilim olsem mi man nating, olsem na mi prea. Na God i givim gutpela tingting long mi. Dispela gutpela tingting i winim pawa na bilas bilong olgeta king na tu em i winim olgeta mani. Olkain naispela bilas na gol i no inap winim gutpela tingting. Nogat. Olgeta gol bilong graun i olsem liklik hap wesan na olgeta silva i olsem graun nating. 10 Gutpela tingting i winim strongpela na naispela bodi. Na tu em i olsem wanpela strongpela lait i stap oltaim na em i winim olgeta arapela lait.
11 Taim mi kisim gutpela tingting mi kisim olkain gutpela samting wantaim. Na mi kamap bikman na mi gat planti samting moa. 12 Mi amamas tru long ol dispela samting, long wanem, gutpela tingting i bin givim ol dispela samting long mi. Nau mi save, gutpela tingting em i as bilong olgeta dispela samting, tasol pastaim mi no klia gut long em. 13 Gutpela tingting i skulim mi long planti gutpela pasin. Na mi no ken pasim ol dispela samting bilong helpim mi yet tasol. Nogat. Mi amamas long skulim tu ol arapela manmeri. 14 Ol manmeri i no inap long pinisim ol gutpela samting gutpela na stretpela tingting i save tilim i go long ol. Na ol manmeri i save kisim ol dispela gutpela samting na wok gut wantaim ol, ol i kamap pren bilong God. Long wanem, God i save laikim tumas ol dispela samting gutpela tingting i skulim ol manmeri long en.
15 Mi prea bai God i ken stiaim tingting bilong mi i go stret, olsem em yet i bin skulim mi. Na mi prea tu, bai olgeta tok bilong mi i ken bihainim gut laik bilong God. Long wanem, em yet i soim rot gutpela tingting i mas bihainim na tu em i stretim ol manmeri i gat gutpela save. 16 Yumi yet na olgeta tok bilong yumi i stap long han bilong God. Na olgeta tingting na olgeta save bilong ol kain kain wok God yet i bosim, em tu i stap long han bilong God. 17 Em yet em i skulim mi gut tru long olgeta samting i stap. Em i skulim mi tu long graun i bin kamap na i stap olsem wanem. Na em i skulim mi long lo bilong wara na paia na win na ol kain kain samting olsem. 18-19 Em i skulim mi long olgeta kain taim na long lo bilong san i kamap na i go daun. Em i skulim mi tu long yia na kalenda, na long taim bilong san na long taim bilong ren. Na em i skulim mi long lo bilong ol sta na long rot ol yet i save bihainim. 20 Em i skulim mi long lo na pasin bilong ol wel abus na long strong bilong win na long olkain tingting bilong man. Em i skulim mi long lo bilong olgeta samting i save kamap long bus na long gaden. Na em i skulim mi long wanem kain rop bilong bus i gutpela bilong wokim marasin. 21 Em i skulim mi long ol samting ol man i save lukim na tu long ol samting i hait yet long ai bilong ol. 22 Mi kisim planti save, long wanem, gutpela tingting em i tisa bilong mi. Em i save gut tru long olgeta samting, long wanem, em yet i bin mekim olgeta samting i kamap.
Pasin bilong gutpela tingting
Gutpela tingting em i olsem wanpela spirit. Em i gat save na tingting bilong em, em i klia tru. Em i bihainim gutpela pasin tru. Em wanpela tasol em i stap. I no gat narapela i wankain olsem em. Tasol em i gat kain kain rot bilong soim em yet long ol man na bilong mekim wok bilong em. Em i spirit na em i no gat bodi olsem man. Na i no gat asua bilong em. Em i save go long olgeta hap. Na i no gat wanpela samting i save bagarapim em. Tok bilong em em i klia na i save sutim tru bel bilong ol man. Em i laikim ol gutpela samting. Em i glasim tru olgeta samting na i no gat wanpela samting i save pasim wok bilong em. 23 Em i helpim na laikim ol man. Em i sanap strong na em i no save surik. Em i no pret na em i strong olgeta. Em i lukluk na was long olgeta samting, na em i wok insait tru long olgeta arapela spirit. Em i save stiaim ol spirit i save tingting klia na i no gat asua liklik na i no gat bodi tru. Long wanem, em i winim tru olgeta spirit i gat save na kliapela tingting.
24 Gutpela tingting i wok kwik tru na em i winim ol arapela samting. Na em inap long i go insait long olgeta samting. 25 Pawa bilong God yet i kamapim em na em i wanpela klinpela lait i kam long bikpela lait bilong God. Olsem na i no gat wanpela samting nogut inap long pas wantaim em. 26 Em i olsem piksa bilong lait i kam long God na i no save dai. Na em i olsem wanpela klinpela glas bilong lukluk i save soim wok na marimari bilong God. 27 Em inap long mekim olgeta samting long strong bilong em yet. Em i mekim olgeta samting i kamap nupela gen. Tasol em yet i no save senis. Bipo tru na i kam inap nau, em i stap wantaim ol gutpela na stretpela manmeri. Na em i mekim ol i kamap profet na pren bilong God. 28 Wanpela samting God i laikim tumas, em ol manmeri i save bihainim pasin bilong gutpela tingting. 29 Gutpela tingting i naispela moa na i winim san na olgeta sta. Em i winim lait bilong san. 30 Long wanem, lait bilong san i save pinis long olgeta apinun, na tudak i winim em, tasol ol samting nogut i no inap winim gutpela tingting.
+ 7:7 1 Kin 3.6-9, GST 9.1-18