8
Gutpela tingting i save wok strong na em i go long olgeta hap bilong graun. Em i kamap long olgeta ples. Na em i save stretim gut olgeta samting.
Gutpela tingting i kamapim ol gutpela samting
Mi + bin laikim tru gutpela tingting. Taim mi yangpela yet, mi poromanim em. Em i lewa tru bilong mi. Yes, mi laikim em tumas, olsem man i laikim naispela yangpela meri. Em i bin kamap long God na i kisim biknem pinis. Na em i kisim bikpela nem moa yet, long wanem, em oltaim i save stap wantaim God. God, + Bikpela bilong olgeta samting, i laikim em. Gutpela tingting i mekim ol wok bilong God na i wok wantaim em. Long wanem, em i klia gut long olgeta tingting bilong God.
Sapos ol manmeri i laik bungim planti samting bilong dispela graun, em i orait. Tasol gutpela na stretpela tingting em i winim tru dispela olgeta samting na i gutpela moa. Long wanem, em yet i mekim olgeta samting i kamap. Sapos ol manmeri i wokim ol kain kain samting long save bilong ol yet, em i orait. Tasol gutpela na stretpela tingting em i win tru long dispela save bilong man. Long wanem, em yet i wokim olgeta samting. Sapos ol manmeri i laik kamap stretpela manmeri, orait ol i mas tingim olgeta gutpela pasin, gutpela tingting i save kamapim. Em yet i save skulim ol manmeri, bai ol i bosim laik na tingting bilong ol yet na bai ol i skelim gut olgeta tingting na olgeta wok. Em i skulim ol tu, bai ol i bihainim stretpela pasin na ol i sanap strong olsem ol manmeri i no pret long wanpela samting. Olgeta dispela gutpela pasin i helpim tru ol manmeri. I no gat wanpela samting long dispela laip inap long helpim ol olsem gutpela na stretpela tingting. Sapos ol manmeri i laik kisim save long ol kain kain wok na ol kain kain samting, orait gutpela tingting bai i helpim ol. Long wanem, em i save pinis long olgeta samting bilong bipo, na long olgeta samting i laik kamap bihain. Em i save mekim klia ol kain kain toktok bilong olgeta manmeri na em i autim mining bilong tok hait. Em i save long ol mak na mirakel God i laik wokim, na tu long olgeta samting i laik kamap long taim bihain.
Olgeta king i mas i gat gutpela tingting
Mi save, gutpela tingting i helpim mi long olgeta save bilong em, na bai em i strongim mi long taim bilong wari na bel hevi. Olsem na mi laikim em tumas, na mi strong bai oltaim em i mas stap wantaim mi. 10 Gutpela na stretpela tingting bilong mi i mekim, na mi kisim biknem long planti manmeri. Tru, mi stap yangpela yet, tasol ol bikman bilong ples i save givim biknem long mi. 11 Bai ol manmeri i luksave olsem, mi gutpela jas na kot bilong mi em i save go stret na i klia tru. Na ol hetman i amamas long mi. 12 Mi no toktok yet, na ol manmeri i wetim tok bilong mi. Mi toktok, orait ol i save putim yau long tok bilong mi. Mi pulim tok i go longpela, na ol i no les long harim. 13 Gutpela na stretpela tingting i mekim nem bilong mi i kamap bikpela na i stap oltaim. Na olgeta manmeri i kam bihain long mi, bai ol i tingim oltaim nem bilong mi. 14 Bai mi bosim planti kantri na planti pipel bai i stap aninit long pawa bilong mi. 15 Na ol pipel bai i lukim olsem, mi gutpela king bilong ol, na mi strongpela man bilong pait. 16 Mi kam bek long haus bilong mi, na gutpela tingting i save givim bel isi long mi, long wanem, em i poroman bilong mi na mi no gat hevi. Mi stap wantaim em na mi no pilim nogut. Mi save amamas na belgut tasol.
Gutpela tingting em i presen bilong God
17 Mi tingim gut ol dispela samting long bel na long tingting bilong mi, na mi tok olsem. Ol man i save wanbel tru wantaim gutpela tingting, ol bai i gat laip bilong i stap oltaim. 18 Ol man i stap pren bilong ol dispela man, ol bai i amamas tru. Man i mekim wok bilong ol, em bai i kisim planti gutpela samting. Na long wok bilong gutpela tingting, planti gutpela samting bai i kamap. Ol manmeri i sindaun toktok wantaim em, ol bai i kisim biknem. Olsem na mi hatwok tru long painim ol kain kain rot bilong kisim dispela gutpela tingting, na mekim em i stap wantaim mi. 19 Mi liklik yet na God i givim naispela bodi long mi. Na tu em i putim gutpela pasin insait long mi. 20 Mobeta mi tok olsem, mi yet mi gutpela. Na mi bin go insait long wanpela klinpela bodi. 21 Tasol mi save, mi yet mi no inap long kisim gutpela na stretpela tingting, sapos God i no givim long mi. Mi save, God i bin givim dispela presen long mi, na dispela save i soim olsem, mi gat kliapela tingting pinis. Olsem na mi singaut long Bikpela na mi prea long bel bilong mi olgeta.
+ 8:2 Sir 15.2 + 8:4 Snd 8.27-30