Pas i go long
Ol Hibru
Tok i go pas
Dispela pas ol i raitim bilong helpim wanpela lain Kristen i laik lusim bilip bilong ol, long wanem, sampela man i bin daunim ol na givim hevi long ol. Pas i laik strongim bilip bilong ol, olsem na em i tokim ol long bikpela wok God i bin mekim long Krais Jisas. Krais tasol i save soim yumi long pasin tru bilong God.
Dispela pas i tok long tripela bikpela samting. 1) Jisas em i pikinini tru bilong God. Long taim Jisas i stap long graun, em i bin karim planti hevi na pen, na long dispela pasin God i mekim Jisas i kamap nambawan man tru bilong helpim ol manmeri (2.10). Olsem na Jisas i winim tru ol profet bilong bipo na ol ensel na em i winim Moses yet. 2) God yet i bin makim Jisas bilong i stap pris oltaim, na em i winim ol pris bilong ol Juda. 3) Jisas em i stap hetpris long heven na em inap tru long kisim bek ol manmeri i bilip long em. Ol pasin bilong lotu lo bilong Moses i bin tok long en, ol i olsem piksa tasol bilong dispela bikpela wok Jisas i mekim.
Dispela pas i laik strongim bilip bilong ol manmeri, olsem na em i gat planti tok bilong strongpela bilip bilong ol manmeri bilong Israel bilong bipo (sapta 11). Em i tok, maski wanem kain hevi i painim ol, ol i mas holimpas bilip bilong ol i go inap ol i dai. Ol i mas lukluk i go long Jisas na bihainim pasin bilong em, na ol i mas sakim ol hevi na pen ol i kisim.
Jisas i winim ol ensel
1
(Sapta 1-2)
Pikinini Bilong God i givim tok long yumi
Bipo long planti taim na long planti pasin God i bin givim tok long ol tumbuna bilong yumi long maus bilong ol profet. Tasol + long dispela taim nau, em long taim bilong las de, God i bin autim tok long yumi long maus bilong Pikinini Man bilong em. God i makim dispela Pikinini pinis bilong kisim olgeta samting, na long han bilong en God i bin mekim kamap dispela graun tu. Dispela + Pikinini em i soim bikpela lait bilong God na em i lait moa yet long yumi, na em i wankain tru olsem God yet. Tok bilong en i gat strong, na long dispela tok em i save mekim olgeta samting i stap strong. Em i pinisim wok bilong en bilong lusim ol sin na mekim ol manmeri i kamap klin, orait em i sindaun long han sut bilong Namba Wan King i stap antap.
Pikinini Bilong God i winim ol ensel
Papa + i givim nem long Pikinini bilong en, na dispela nem i gutpela tru na i winim tru nem bilong ol ensel. Olsem tasol em i mekim Pikinini i kamap Bikpela bilong ol ensel, na ol i aninit long em. Bipo + God i bin tokim Pikinini bilong en olsem,
“Yu pikinini bilong mi.
Nau mi kamap papa bilong yu.”
Na em i bin tok gen olsem, “Bai mi stap papa bilong em, na em bai i stap pikinini bilong mi.” Tasol wanem taim God i mekim dispela kain tok long wanpela ensel? Nogat tru. Na + taim em i bringim namba wan Pikinini bilong en i kam long graun, God i bin tok olsem, “Olgeta ensel bilong God i mas lotu long em.” God + i bin tingting long ol ensel na em i mekim tok olsem,
“Em i save mekim
ol ensel bilong en
i kamap olsem win.
Em i save mekim
ol wokman bilong en
i kamap olsem hatpela paia.”
Tasol + em i tok long Pikinini olsem,
“God, yu stap king oltaim oltaim.
Yu save bosim ol manmeri bilong yu
long stretpela pasin tasol.
Yu + save laikim stretpela pasin,
na yu no laikim tru pasin nogut.
Olsem na God bilong yu yet
em i bin kapsaitim wel long yu,
bilong makim yu
olsem man i gat biknem.
Na dispela i mekim yu
i amamas moa yet.
Ol poroman bilong yu
ol i no inap amamas olsem yu.”
10 Na + God i tokim Pikinini gen olsem,
“Bikpela, bipo tru
yu bin wokim dispela graun
na em i stap strong.
Na long han bilong yu yet
yu bin wokim skai
na olgeta samting antap.
11 Skai + wantaim graun
bai i bagarap olgeta,
tasol yu save stap oltaim.
Tupela bai i bagarap
olsem laplap i olpela pinis
na i bagarap.
12 Bai yu raunim tupela
olsem man i raunim mat.
Bai yu senisim tupela
olsem man i senisim klos.
Tasol yu, yu save stap olsem tasol.
Yu no save senis.
Na taim bilong yu i no inap pinis.”
 
13 Bipo + God i tokim Pikinini olsem,
“Yu sindaun long han sut bilong mi
inap mi putim ol birua bilong yu
i stap aninit long yu.”
Tasol wanem taim God i mekim dispela kain tok long wanpela ensel? Nogat tru. 14 Ol + ensel ol i spirit, na ol i save mekim wok bilong God. God i save salim ol i go bilong helpim ol man em i laik kisim bek ol.
+ 1:2 Sng 2.8, Jo 1.3, Ef 1.10 + 1:3 Ap 2.33-34, 2 Ko 4.4, Kl 1.15-17, 1.20, Hi 8.1, KTH 4.11 + 1:4 Ef 1.21, Fl 2.9-10 + 1:5 2 Sml 7.14, 1 Sto 17.13, Sng 2.7, 89.26-27, Ap 13.33, Hi 5.5 + 1:6 Ro 8.29, Kl 1.18, 1 Pi 3.22, KTH 1.5, 5.11-14 + 1:7 Sng 104.4 + 1:8 Sng 45.6-7 + 1:9 Ais 61.1, Ap 4.27, 10.38 + 1:10 Sng 102.25-27 + 1:11 Ais 34.4, Mt 24.35, 2 Pi 3.7, 3.10 + 1:13 Sng 110.1, Mt 22.44, Mk 12.36, Lu 20.42 + 1:14 Sng 34.7, 91.11, Mt 18.10, Ap 12.7, Ro 8.17, Je 2.5, 1 Pi 3.7