2
God i kisim bek yumi, em i bikpela samting tru
Pikinini Bilong God i kisim biknem tru, olsem na dispela tok yumi harim pinis, yumi mas holim strong long tingting na bihainim gut. Nogut yumi slek long bihainim dispela tok na yumi lusim olgeta. Bipo + God i bin givim tok long ol tumbuna bilong yumi long maus bilong ol ensel, na dispela tok i stap strong.* Na olgeta man i kalapim na sakim dispela tok, ol i bin kisim pe nogut inap long pasin nogut ol i bin mekim. Tasol + nau God i mekim wanpela wok bilong kisim bek yumi, na dispela wok bilong en em i bikpela samting tru. Olsem na sapos yumi givim baksait long dispela wok bilong God, olsem wanem na bai yumi ranawe na abrusim pe bilong sin? Bai yumi no inap tru.
Pastaim Bikpela yet i bin autim tok long em i laik kisim bek yumi. Na ol man i harim tok bilong em, ol i bin tokim yumi olsem, “Dispela tok em i tru tasol.” Na + God i mekim ol kain kain mirakel na olkain strongpela wok, na em i tilim ol presen bilong Holi Spirit long ol manmeri, inap long laik bilong em yet, na long dispela pasin em i soim olsem dispela tok bilong Pikinini bilong en, em i tru olgeta.
Jisas em i namba wan man bilong kisim bek yumi
Na + sapos yumi tingting long nupela graun God bai i mekim kamap bihain, yumi save, God i no putim ol ensel bilong bosim dispela. Nogat. Long + + wanpela hap bilong buk bilong God wanpela man i bin tok olsem,
“Mipela man i wanem samting,
na yu save tingting long mipela?
Mipela i samting nating.
Bilong wanem yu save was gut
long mipela?
Yu bin wokim mipela,
na bilong sotpela taim tasol
yu putim mipela i stap aninit
long ol ensel.
Yu bin litimapim mipela
na givim namba
na biknem long mipela.
Yu + bin makim mipela bilong bosim
olgeta samting yu bin wokim.
Yu putim olgeta samting
i stap aninit long mipela.”
Dispela tok bilong God i putim olgeta samting i stap aninit long em, em i soim yumi olsem, em i no larim wanpela samting i stap nating na i no aninit long em. Tasol nau yumi no lukim yet olgeta samting i stap aninit long em. Nogat. Tasol + yumi lukim Jisas i kisim biknem tru. Bipo long sotpela taim tasol em i stap aninit long ol ensel, bai em i ken kisim ples bilong olgeta manmeri na i dai, na marimari bilong God i ken helpim olgeta manmeri. Jisas i karim bikpela pen na i dai, olsem na God i litimapim em na i givim bikpela namba na biknem long em.
10 God + em i as bilong olgeta samting, na em i bin wokim olgeta samting. Na em i laik bringim planti pikinini bilong en i go long heven na i stap gut tru. God i laik bai Jisas i mas kirapim wok bilong kisim bek ol manmeri, olsem na em i larim Jisas i karim pen, na long dispela pen em i mekim Jisas i kamap nambawan man tru bilong helpim ol manmeri. Dispela pasin God i mekim, em i stret tru. 11 Yumi + save, dispela man bilong mekim olgeta manmeri i kamap lain manmeri bilong God, na dispela ol manmeri em i bin mekim ol i kamap holi, olgeta i gat wanpela papa tasol. Olsem na em i save kolim ol “brata”, na em i no sem long kolim ol olsem. 12 Em + i tok olsem,
“Bai mi autim nem bilong yu
long ol brata bilong mi.
Taim ol i bung bilong lotu
bai mi singim song
bilong litimapim nem bilong yu
namel long ol.”
13 Na + em i tok gen, “Bai mi wet tasol long God i ken mekim ol samting em i bin tok long mekim,” na “Lukim. Mi stap wantaim ol dispela pikinini God i bin givim long mi.”
Jisas i kamap man bai em i ken helpim yumi
14 Ol + dispela pikinini Jisas i tok long en, em ol manmeri tasol. Olsem na Jisas tu i kamap man wankain olsem ol, bai em i ken i dai, na long dispela pasin em i ken bagarapim Satan, em dispela man i gat strong bilong mekim ol manmeri i dai. 15 Ol + manmeri ol i save pret long dai, na olgeta taim ol i stap long graun, dispela pret bilong ol i mekim ol i stap olsem ol kalabus bilong Satan. Tasol Jisas em i dai bilong lusim ol long dispela kalabus.
16 Tru + tumas, Jisas i no bin mekim dispela wok bilong helpim ol ensel. Nogat. Em i mekim wok bilong helpim ol lain tumbuna bilong Abraham. 17 Olsem + na long olgeta samting em i mas kamap wankain tru olsem ol brata bilong en, na em bai inap i stap hetpris bilong ol na mekim wok bilong God. Em i kamap hetpris bilong sori long ol manmeri, na em i save bihainim olgeta tok bilong God na mekim wok bilong em, em wok bilong lusim sin bilong ol manmeri. 18 Ol + traim i bin kamap long em na em yet i bin karim pen. Olsem na em inap long helpim ol manmeri long taim ol traim i kamap long ol.
Biknem bilong Jisas i winim tru biknem bilong Moses
(Sapta 3.1—4.13)
+ 2:2 Sng 68.17 * 2:2 Dispela lain i tok long lo God i bin givim long Moses. Lukim Kisim Bek 19-20. Long tok i stap long buk Kisim Bek i no gat tok long ol ensel, tasol ol Juda i bin bilip olsem God i bin givim lo long Moses long han bilong ol ensel. Lukim tu Aposel 7.38 na 7.53 na Galesia 3.19. + 2:3 Mt 4.17, Mk 1.14, Lu 1.2, Hi 10.28-29, 12.25 + 2:4 Mk 16.20, Ap 2.22, 14.3, 1 Ko 2.4, 12.4, 12.7, 12.11, Ef 1.5, 1.9 + 2:5 Hi 6.5, 2 Pi 3.13 + 2:6 Jop 7.17, Sng 144.3 + 2:6 Sng 8.4-6 + 2:8 Mt 28.18, 1 Ko 15.25-27, Ef 1.22 2:8 Dispela tok i stap long Buk Song, em i tok long olgeta manmeri. Tasol man i raitim buk Hibru, em i ting long Jisas i bin kamap man na i kisim ples bilong olgeta manmeri, olsem na dispela tok bilong Buk Song em i tok stret long ol samting i bin kamap long Jisas. + 2:9 Jo 3.16, Ro 5.18, Fl 2.7-9, 1 Ti 2.6, 1 Jo 2.2, KTH 5.9 + 2:10 Lu 24.46, Jo 20.17, Ap 3.15, Ro 8.29, 11.36, Hi 5.9, 10.10 + 2:11 Mt 25.40, Mk 3.35, Jo 20.17, Ap 17.26, Ro 8.29, Hi 10.10 + 2:12 Sng 22.22 + 2:13 Sng 18.2, Ais 12.2, Jo 17.6, 17.9-12 2:13 Dispela tok bilong Jisas i kam long Aisaia 8.17-18. I luk olsem man i raitim buk Hibru i laik soim olsem Jisas i stap wankain olsem ol arapela manmeri, em ol brata na pikinini bilong en. Ol arapela manmeri i save wet long God i mekim ol samting, na Jisas tu i wet. + 2:14 Jo 1.14, 12.31, Ro 8.3, Fl 2.7, Kl 2.15, 1 Jo 3.8, KTH 12.10 + 2:15 Ro 8.15, 2 Ti 1.7 + 2:16 Ais 41.8-9 + 2:17 Fl 2.7, Hi 2.14, 4.15, 5.1-2, 1 Jo 2.2, 4.10 + 2:18 Hi 4.15-16, 5.2, 7.25