13
Yumi wan wan i mas laikim tru ol arapela
Yupela + Kristen, oltaim yupela wan wan i mas givim bel bilong yupela long ol arapela. Na + taim ol man bilong ol arapela ples i kam long hap bilong yupela, yupela i no ken lusim pasin bilong kisim ol i go long ol haus bilong yupela. Yupela i save, bipo sampela man i ting ol i bringim ol man i kam long haus bilong ol bilong lukautim ol. Tasol ol dispela man ol i kisim i kam, em ol ensel. Olsem na ol i ting ol i bin lukautim ol man, tasol tru tru ol i lukautim ol ensel.
Yupela + i mas tingting long ol manmeri bilong God i stap long kalabus, olsem yupela yet i kalabus wantaim ol. Na yupela i mas tingting long ol man ol birua i mekim nogut long ol. Yupela i save, yupela i stap yet long dispela graun, na ol birua inap mekim wankain pasin long yupela tu.
Marit + em i gutpela samting tru, na yupela ol marit i mas lukautim gut marit bilong yupela, bai em i stap klin tru long ai bilong God. Yupela i save, God bai i bekim pe nogut long ol manmeri i mekim ol kain kain pasin pamuk.
Yupela + i no ken bihainim pasin bilong mangal long mani. Yupela i mas ting olsem, samting yupela i holim pinis, em inap long yupela. God i tokim yumi pinis olsem, “Bai mi no lusim yu. Bai mi no larim yu i stap nating. Nogat tru.” Olsem + na yumi ken strongim bel bilong yumi, na yumi ken tok olsem,
“Bikpela i save helpim mi
na mi no inap pret.
Ol man i no inap mekim
wanpela samting long mi.”
Yumi no ken sem long bihainim Jisas
Yupela + i mas tingting long ol lida bilong sios bilong yupela, bipo ol i autim tok bilong God long yupela. Yupela i mas tingting long pasin ol i bin wokabaut long en, na yupela i mas bihainim pasin bilong bilip bilong ol.
Pasin + bilong Jisas Krais i save stap wankain tasol long asde na long nau tu na long olgeta taim bihain. Olsem + na yupela i no ken larim ol narakain narakain tok i pulim bel bilong yupela, na mekim yupela i lusim rot bilong God. Yumi mas larim marimari bilong God i strongim bel bilong yumi. Bel bilong yumi i no inap kisim strong long ol kain kain lo bilong kaikai. Dispela pasin i no bin helpim ol manmeri i save wokabaut long en.
10 Yumi + gat alta i stap, na ol pris i save mekim wok long haus lotu sel, ol i no inap kisim kaikai long dispela alta. 11 Hetpris + i save kisim blut bilong ol sipsip na bulmakau samting, na em i save bringim dispela blut i go insait long Rum Tambu Tru bilong mekim ofa bilong rausim sin. Tasol bodi bilong ol dispela abus, em ol i save kukim long paia ausait long kem. 12 Olsem + na Jisas tu i bin karim pen ausait long dua bilong banis bilong taun, bai blut bilong en i ken mekim ol manmeri i kamap klin tru long ai bilong God, na makim ol i stap manmeri bilong God stret.* 13 Olsem + na yumi tu yumi mas i go long em ausait long kem, na yumi mas karim sem olsem em i bin karim. 14 Yumi + save, long dispela graun yumi no gat wanpela taun i save stap oltaim. Tasol yumi wet long lukim dispela taun i laik kamap bihain. 15 Olsem + na oltaim yumi mas givim biknem long God long nem bilong Jisas, na dispela pasin i mas i stap olsem ofa yumi save givim long God. Yes, oltaim maus bilong yumi i mas litimapim nem bilong en. 16 Na + yupela i mas mekim gutpela pasin long ol manmeri. Na sapos sampela i sot long ol samting, orait yupela i mas givim sampela samting bilong yupela bilong helpim ol. Yupela i no ken lusim tingting long mekim ol dispela kain pasin, long wanem, em dispela kain ofa God i save laikim tru.
God i ken mekim yumi i stap gut
17 Ol + lida bilong yupela ol i laik helpim yupela, na ol i save was long yupela oltaim. Na bihain bai ol i mas tokim God long olgeta wok ol i bin mekim. Olsem na yupela i mas bihainim tok bilong ol na i stap aninit long ol. Sapos yupela i mekim olsem, orait ol bai i amamas na mekim wok bilong ol, na ol bai i no inap bel hevi. Sapos ol i bel hevi long lukautim yupela, dispela bai i no helpim yupela.
18 Yupela + i mas prea long God na askim em long helpim mipela. Mipela i pilim olsem bel bilong mipela i stap stret long ai bilong God. Na mipela i laik wokabaut stret long olgeta taim. 19 Mi laikim tumas bai yupela i prea long God i helpim mi, na bai mi ken i kam bek long yupela kwiktaim.
20 Bikpela + bilong yumi Jisas, em strongpela Wasman bilong ol sipsip, em i bin givim blut bilong em yet bilong strongim dispela kontrak bilong i stap oltaim, olsem na God i bin kirapim em bek long matmat. Na nau God, em i as bilong pasin bilong bel isi, 21 em + i ken mekim olgeta gutpela pasin i kamap strong long laip bilong yupela, inap long yupela i ken bihainim tru laik bilong em. Long wok bilong Jisas Krais, em i ken mekim yumi olgeta i kisim olgeta pasin em yet i laikim. Na oltaim oltaim yumi olgeta i ken givim biknem long em. I tru.
Las tok bilong pas
22 Ol brata, mi laik bai yupela i mas putim yau gut long dispela ol tok mi bin raitim bilong strongim bel bilong yupela, long wanem, dispela pas mi raitim long yupela, em i no longpela tumas. 23 Mi laik tokim yupela olsem, ol i bin lusim brata bilong yumi Timoti, na em i no moa i stap long kalabus. Sapos em i kam long mi kwiktaim, orait mitupela wantaim bai i kam lukim yupela.
24 Givim gude bilong mipela long olgeta lida bilong yupela wantaim olgeta manmeri bilong God. Ol lain i bin lusim kantri Itali na i kam, ol tu i salim gude long yupela.
25 Marimari bilong God i ken i stap wantaim yupela olgeta.
+ 13:1 Jo 13.34, 1 Te 4.9, 1 Pi 1.22, 2 Pi 1.7, 1 Jo 3.11, 4.7, 4.20 + 13:2 Stt 18.1-8, 19.1-3, Mt 25.35, Ro 12.13, 1 Ti 3.2, 1 Pi 4.9 + 13:3 Mt 25.36, Ro 12.15, 1 Ko 12.26, Kl 4.18, Hi 10.34, 1 Pi 3.8 + 13:4 1 Ko 6.9, Ga 5.19-21, Ef 5.5, Kl 3.5-6, KTH 22.15 + 13:5 Lo 31.6-8, Jos 1.5, Mt 6.25, 6.34, Fl 4.11-12, 1 Ti 6.8 + 13:6 Sng 118.6 + 13:7 1 Ko 4.16, Hi 6.12 + 13:8 Jo 8.58, Ef 4.14, Hi 1.12, KTH 1.4 + 13:9 Ro 14.17, Ef 4.14, Kl 2.4, 2.8, 2.16, 1 Ti 4.3 + 13:10 1 Ko 9.13, 10.18 + 13:11 Kis 29.14, Wkp 6.30, 16.27, Nam 19.3 + 13:12 Mt 21.39, Jo 19.17-18, Ap 7.58 * 13:12 Long lo bilong ol Juda, ol pris i save kaikai mit bilong ol abus ol manmeri i bringim i kam bilong mekim ofa long God. Tasol ol i no ken kaikai ol abus ol i ofaim long Bikpela De Bilong God I Rausim Sin Bilong Ol Manmeri. Lukim Wok Pris 6.24-30 na 16.27. Na ofa bilong Jisas em i kisim ples bilong ofa bilong dispela bikpela de. Lukim Hibru 9.7-14. + 13:13 Hi 11.26, 12.2, 1 Pi 4.14 13:13 I luk olsem sampela man i laik mekim ol Kristen i bihainim ol lo bilong kaikai bilong ol Juda (lukim lain 9). Tasol man i raitim buk Hibru em i tok, ol Kristen i no ken i stap insait long kem bilong ol Juda. Ol i no ken ting ol dispela lo bai i mekim ol i kamap klin long ai bilong God. Nogat. Ol i kamap klin long wok bilong Krais tasol, olsem na ol i no ken sem long i stap wantaim em na bihainim em wanpela tasol. + 13:14 Mai 2.10, Fl 3.20, Hi 11.10, 11.16, 12.22 + 13:15 2 Sto 29.31, Sng 50.14, 50.23, 69.30-31, Hos 14.2, 1 Pi 2.5 + 13:16 Ro 12.13, Fl 4.18, Hi 6.10 + 13:17 Ese 3.17, 1 Te 5.12, 1 Ti 5.17 + 13:18 Ap 23.1, 24.16, Ro 15.30, 2 Ko 1.12, Kl 4.3 + 13:20 Ais 55.3, Jer 32.40, Ese 37.26, Sek 9.11, Ro 15.33, 1 Ko 6.14, Hi 10.29, 1 Pi 2.25 + 13:21 Ga 1.5, Fl 2.13, 2 Te 2.17, 1 Pi 5.10