Pas Jems i raitim
Tok i go pas
Pas bilong Jems i gat planti gutpela tok Jems i bin raitim bilong skulim ol manmeri bilong God long bihainim ol gutpela pasin. Em i bin raitim planti tok piksa bilong helpim ol manmeri long kisim gutpela tingting na save na long tingim gut tok bilong em.
Jems i tok strong olsem, man i bilip long Jisas em bai i no inap i stap nating. Nogat. Em bai i mekim gutpela pasin long ol arapela, na dispela bai i soim olsem, em i save bilip strong.
Yumi mas sanap strong long ol traim na bai yumi stap gut wantaim God
1
(Sapta 1.1-18)
Mi + Jems, mi wokman bilong God na Bikpela Jisas Krais. Mi raitim dispela pas i kam long yupela ol 12-pela lain bilong Israel, em yupela ol lain i bin lusim as ples bilong yupela na i go i stap long ol arapela hap bilong graun. Gude tru long yupela.
Ol traim i save strongim yumi
Ol + brata bilong mi, sapos ol kain kain traim i kamap long yupela, orait yupela i ken ting olsem, em i samting bilong amamas tasol. Yupela + i save, samting i kamap na i traim bilip bilong yupela, em i save kamapim pasin bilong sanap strong na karim hevi. Orait oltaim yupela i mas sanap strong na karim hevi, bai dispela pasin i ken kamap strong tru long yupela. Olsem na bai yupela i stap gut, na yupela bai i no sot long wanpela pasin bilong God. Nogat. Pasin bilong yupela bai i gutpela na i stret olgeta.
Man i sot long gutpela tingting, em i mas prea
Sapos + wanpela man namel long yupela em i sot long gutpela tingting, orait em i mas beten long God i givim tingting long em, na bai God i givim em. God i save givim planti samting long olgeta man, na em i no save tok kros long man i askim em. Tasol + dispela man i mas bilip tru na i beten long God. Em i no ken lusim bilip liklik na i ting olsem, “Ating God bai i givim dispela long mi, o nogat?” Long wanem, man i gat tupela tingting, em i olsem solwara win i sakim na i kirap nabaut. Kain man olsem i no ken ting Bikpela bai i givim wanpela samting long em. Nogat. Tingting + bilong dispela man em i bruk nabaut, na long olgeta pasin em i mekim, em i no save bihainim wanpela rot tasol.
Jems i givim tok long ol rabisman na long ol man i gat planti samting
Sapos + wanpela Kristen brata em i rabisman, em i ken amamas, long wanem, long ai bilong God em i gat biknem. 10 Tasol ++ man i gat planti samting, em i ken amamas long taim God i daunim nem bilong en. Long wanem, ol man i save laikim tumas long hipim planti mani samting, ol bai i dai olsem ol plaua bilong gras. 11 Yumi save, taim san i kamap, em i save hat tumas na i mekim ol gras i drai olgeta. Ol plaua bilong gras i save pundaun, na naispela bilas bilong en i save pinis olgeta. Olsem tasol man i gat planti samting em bai i dai long taim em i stap yet long ol kain kain wok em i save mekim.
God i save mekim gut long yumi, na em i no pulim yumi long mekim sin
12 Man + i save sanap strong na i karim hevi long olgeta traim, em i ken amamas. Sapos em i winim pinis olgeta traim, orait God bai i givim em laip bilong i stap gut oltaim, olsem prais bilong en. God i tok pinis long givim dispela prais long olgeta man i save laikim em tru. 13 Sapos samting i kirapim bel bilong wanpela man na i pulim em long mekim sin, em i no ken tok, “God i pulim mi long mekim dispela pasin.” Nogat. Sin i no inap pulim God, na God i no save pulim man long mekim sin. 14 Tasol + bel bilong yumi olgeta wan wan i save kirap na pulim yumi. Dispela laik nogut bilong yumi yet i save grisim yumi na giamanim yumi, bilong kirapim yumi long mekim sin. 15 Orait + na dispela pasin bilong bel i kirap, em i olsem meri i kisim bel, na bihain em i save kamapim sin, olsem meri i karim pikinini. Na taim sin i kamap bikpela, em i save kamapim dai.
16 Ol brata tru bilong mi, nogut yupela i larim dispela pasin i giamanim yupela. 17 Olgeta + gutpela samting yumi save kisim na olgeta presen i gutpela tru, em olgeta i save kam long heven. Papa i bin mekim kamap olgeta lait bilong skai, em i save salim dispela ol samting i kam daun long yumi. Dispela Papa em i no save senisim nabaut pasin bilong en. Em i no olsem tewel bilong wanpela samting san i mekim i kamap, na em i go longpela na bihain em i go sotpela gen. Nogat. 18 Long + laik bilong em yet, em i kamap Papa bilong yumi. Em i kamapim yumi long tok tru bilong em, bilong yumi ken i stap olsem namba wan lain bilong olgeta manmeri na olgeta arapela samting em i bin wokim.
Sapos yumi bilip tru long God, yumi bai mekim ol gutpela pasin tu
(Sapta 1.19—5.6)
Yumi mas harim tok na bihainim tu
19 Ol brata tru bilong mi, yupela i mas save gut long dispela samting. Yupela olgeta i mas putim yau kwik long harim tok, tasol yupela i no ken hariap long mekim toktok, na yupela i no ken kros kwik. 20 Long + wanem, belhat bilong man em i no save kamapim stretpela pasin bilong God. 21 Olsem + na olgeta kain pasin doti na olgeta kain pasin nogut i save kamap planti tumas, em yupela i mas rausim. Na yupela i mas daunim yupela yet na kisim dispela tok God i bin planim long bel bilong yupela. Dispela tok em inap long kisim bek spirit bilong yupela.
22 Tasol + dispela tok yupela i kisim, em yupela i mas bihainim. Yupela i no ken harim nating tasol. Nogat. Sapos yupela i harim nating, orait yupela i giamanim yupela yet. 23 Sapos + wanpela man i harim nating tok bilong God, na em i no bihainim, em i olsem man i lukim pes bilong en long glas. 24 Em i lukim pes bilong em yet, tasol em i go na kwiktaim em i lusim tingting long em i gat wanem kain pes. 25 Tasol + dispela lo i save brukim strong bilong sin na mekim yumi i stap fri, em i stret olgeta. Na sapos wanpela man i glasim gut dispela lo na i bihainim tru tok bilong en, orait God bai i mekim olgeta wok bilong dispela man i kamap gutpela tru. Tasol em i no ken harim nating na lusim tingting hariap.
26 Sapos + wanpela man i ting olsem, “Mi gutpela Kristen na mi save lotu tru long God,” tasol em i no bosim gut maus bilong en, orait em i save giamanim em yet. Olsem na bilip bilong en na lotu bilong en em i samting nating tasol. 27 Pasin + bilong Kristen i stap stret olgeta na i no gat asua long ai bilong God Papa bilong yumi, em i olsem. Yumi mas tingting long ol pikinini, papamama bilong ol i dai pinis, na long ol meri, man bilong ol i dai pinis, na yumi mas helpim ol long karim ol hevi bilong ol. Narapela samting tu, yumi mas lukautim gut wokabaut bilong yumi yet, bai pasin bilong dispela graun i no ken mekim yumi i kamap doti long ai bilong God.
+ 1:1 Mt 13.55, Mk 6.3, Ap 15.13, Ga 1.19, 1 Pi 1.1 + 1:2 Ap 5.41, Ro 5.3-5, Hi 10.34, 1 Pi 1.6, 4.13, 4.16 + 1:3 1 Pi 1.7 + 1:5 1 Kin 3.9-12, Snd 2.3-6, Jo 15.7, 1 Jo 5.14-15 + 1:6 Mk 11.24, 1 Ti 2.8 + 1:8 Je 4.8 + 1:9 Je 2.5 + 1:10 Sng 37.2, 90.5-6, 1 Ko 7.31, 1 Pi 1.24, 1 Jo 2.17 + 1:10 Ais 40.6-7 + 1:12 Snd 3.11-12, 2 Ti 4.8, Hi 12.5, Je 2.5, 1 Pi 5.4, KTH 2.10 + 1:14 Ro 7.7-10 + 1:15 Sng 7.14, Ro 5.19-21 + 1:17 Mal 3.6, Mt 7.11, Jo 3.27, Ro 11.29, 1 Ko 4.7 + 1:18 Jo 1.13, Ef 1.12, Je 2.3, 1 Pi 1.23, KTH 14.4 + 1:20 Snd 10.19, 17.27, Sav 5.1-2, 7.9 + 1:21 1 Ko 15.2, Kl 3.8, Hi 2.3, 1 Pi 1.9, 2.1 + 1:22 Mt 7.21, 7.26, Lu 6.46, Ro 2.13, 1 Jo 3.7 + 1:23 Lu 6.47, Je 2.14 + 1:25 Jo 13.17, Ro 8.2, 2 Ko 3.18, Je 2.12 + 1:26 Sng 34.13, 39.1, 141.3, 1 Pi 3.10 + 1:27 Ais 1.16-17, 58.6-7, Mt 25.36, Ro 12.2, 1 Jo 5.18