22
Ol Israel i wokim alta klostu long wara Jordan
Ol i tilim olgeta graun pinis, orait Josua i singautim ol lain bilong Ruben na lain bilong Gat na hap lain bilong Manase na ol i kam bung. Na + em i tokim ol olsem, “Yupela i mekim pinis olgeta samting Moses, wokman bilong Bikpela, i bin tokim yupela long mekim. Na yupela i bihainim olgeta tok bilong mi. Olgeta de yupela i bin helpim ol brata bilong yupela. I no gat wanpela taim yupela i bin lusim ol. Yupela i bin bihainim gut ol tok bilong God, Bikpela bilong yumi. Nau God, Bikpela bilong yumi, i givim gutpela taim long ol brata bilong yupela olsem bipo em i promis long ol. Olsem na yupela i ken i go bek long ol haus bilong yupela long dispela hap graun long hapsait bilong wara Jordan, bipo Moses, wokman bilong Bikpela, i bin givim long yupela. Na yupela i mas tingting gut na bihainim ol tok na ol lo Moses, wokman bilong Bikpela, i bin givim long yupela. Na yupela i mas laikim tru God, Bikpela bilong yupela, na yupela i mas bihainim tingting na tok bilong em. Yupela i mas i stap wantaim em na mekim wok bilong em long olgeta laik na tingting na strong bilong yupela.” Na Josua i askim God long mekim gut long ol na em i salim ol i go bek long ples bilong ol.
Moses i bin givim graun long distrik Basan long hap lain bilong Manase. Tasol Josua i givim graun long hap san i go daun bilong wara Jordan long arapela hap lain bilong Manase na long ol arapela lain bilong Israel. Taim Josua i salim ol dispela lain i go bek long ples bilong ol long hapsait bilong wara Jordan, em i askim God long mekim gut long ol na em i tok, “Yupela i gat planti samting na nau yupela i go bek long ples. Yupela i gat planti bulmakau na silva na gol na bras na ain na planti klos. Olsem na yupela i mas kisim hap bilong ol dispela samting yupela i bin kisim long ol birua, na yupela i mas givim long ol wantok bilong yupela.”
Orait ol man bilong lain bilong Ruben na lain bilong Gat na hap lain bilong Manase, ol i wokabaut i go bek long ples bilong ol. Ol dispela lain i lusim ol arapela Israel long Silo long graun bilong Kenan na ol i go long distrik Gileat, em graun bilong ol yet. Ol i bin kisim dispela graun olsem Bikpela i bin tokim ol long maus bilong Moses.
10 Ol i no lusim graun bilong Kenan yet, na ol i go kamap long hap graun i stap long arere bilong wara Jordan, orait ol i sanapim wanpela bikpela alta klostu long wara. 11 Na sampela man i go tokim ol arapela Israel olsem, “Harim. Ol Ruben na Gat na hap lain bilong Manase i wokim pinis wanpela alta long arere bilong wara Jordan, long hap bilong yumi yet.” 12 Ol i harim dispela tok na olgeta i kam bung long taun Silo na ol i redi long i go pait long ol dispela tripela lain.
13 Orait ol Israel i salim Finias, pikinini bilong pris Eleasar, i go long ol lain bilong Ruben na Gat na hap lain bilong Manase long ples Gileat. 14 Na 10-pela hetman i go wantaim Finias. Ol dispela man i bilong olgeta lain long Israel, na ol i hetman bilong famili long lain bilong ol yet. 15 Ol i go kamap long Gileat na ol i tok olsem long ol Ruben na Gat na hap lain bilong Manase, 16 “Olgeta + manmeri bilong Bikpela i askim olsem, bilong wanem yupela i mekim dispela samting nogut long God bilong yumi? Yupela i sakim pinis tok bilong Bikpela, na yupela i sanapim dispela alta bilong yupela yet. Yupela i no moa bihainim Bikpela. 17 Bipo + yumi mekim sin long ples Peor, na Bikpela i salim sik i kam na i bagarapim ol manmeri bilong en. Yumi karim hevi yet long dispela rong. Yupela i ting dispela rong i no inap, na yupela i laik mekim narapela gen, laka? 18 Olsem wanem, nau yupela i no laik bihainim Bikpela? Sapos yupela i sakim tok bilong en nau, orait tumora bai em i kros long yumi olgeta Israel. 19 Sapos yupela i ting graun bilong yupela i no klin long ai bilong God, orait mobeta yupela i lusim graun bilong yupela na yupela i kam kisim sampela hap graun namel long mipela, long dispela graun bilong Bikpela yet, haus sel bilong en i stap long en. Alta bilong God, Bikpela bilong yumi, i stap pinis. Bilong wanem yupela i sakim tok bilong Bikpela na bruk lusim mipela na yupela i sanapim dispela nupela alta? 20 Yupela + i no ken lusim tingting long Akan, pikinini bilong Sera. God i bin tambuim ol samting long taun Jeriko, tasol Akan i sakim tok na i kisim ol samting, na bihain olgeta Israel i bin karim hevi bilong dispela rong bilong en. Rong bilong Akan i no pas long em wanpela tasol. Nogat. Ol arapela manmeri tu i bin bagarap.”
21 Orait ol lain bilong Ruben na Gat na hap lain bilong Manase i bekim tok bilong ol hetman bilong ol famili bilong Israel olsem, 22 “God i gat bikpela strong, na em wanpela tasol i Bikpela. Em i save, bilong wanem mipela i bin mekim dispela samting. Na mipela i laik bai yupela tu i mas save. Sapos mipela i bin sakim tok bilong Bikpela, na mipela i no bihainim lo bilong em, orait yupela i ken kilim mipela i dai. 23 Sapos mipela i bin sakim tok bilong Bikpela na mipela i sanapim alta bilong mipela yet, bilong kukim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kukim wit na ol ofa bilong kamap wanbel, orait Bikpela i ken mekim save long mipela. 24 Tasol nogat. Mipela i bin sanapim dispela alta, long wanem, mipela i pret, nogut bihain ol tumbuna bilong yupela i tok long ol tumbuna bilong mipela olsem, ‘Bilong wanem yupela i lotu long God, Bikpela bilong mipela Israel. 25 Bikpela i putim wara Jordan olsem mak namel long mipela na yupela ol manmeri bilong Ruben na Gat. Yupela i no lain bilong Bikpela.’ Mipela i pret, nogut ol tumbuna bilong yupela i pasim ol tumbuna bilong mipela na ol i no inap lotu long Bikpela. 26 Olsem na mipela i sanapim dispela alta. Em i no bilong mekim ol kain kain ofa. Nogat. 27 Em i wanpela mak bilong ol lain bilong mipela na ol lain bilong yupela, bilong soim ol tumbuna bilong yumi i kamap bihain olsem mipela tu i save lotu long Bikpela tasol. Na mipela tu i save mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kamap wanbel na ol arapela kain ofa.
“Nogut bihain ol tumbuna bilong yupela i tok long ol lain bilong mipela olsem, ‘Yupela i no lain bilong Bikpela.’ 28 Mipela i tingting olsem, sapos yupela i mekim dispela kain tok long mipela o long ol lain tumbuna bilong mipela, orait mipela i ken tok, ‘Lukim, dispela alta ol papa bilong mipela i wokim em i wankain olsem alta bilong Bikpela. Tasol em i no alta bilong mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol arapela kain ofa. Nogat. Em i wanpela mak tasol bilong lain bilong mipela na lain bilong yupela.’ 29 Mipela i no sanapim dispela alta bilong mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kukim wit na ol arapela kain ofa. Mipela i no laik mekim olsem. Nogat tru. Sapos mipela i mekim olsem, bai mipela i sakim tok bilong Bikpela na givim baksait long em. Mipela i no gat tingting bilong senisim alta bilong God, Bikpela bilong yumi, em dispela alta i sanap long ai bilong haus sel bilong em.”
30 Pris Finias wantaim ol lida bilong ol manmeri, em ol hetman bilong ol famili bilong Israel, ol i harim dispela tok bilong ol lain bilong Ruben na Gat na Manase, na ol i amamas. 31 Orait Finias, pikinini bilong pris Eleasar, i tok olsem long ol lain bilong Ruben na Gat na Manase, “Nau mipela i save, Bikpela i stap wantaim yumi, long wanem, yupela i no bin sakim tok bilong em. Olsem na Bikpela i no inap kros long yumi.”
32 Na bihain Finias na ol hetman i lusim ol lain bilong Ruben na Gat long distrik Gileat na ol i go bek long Kenan na givim ripot long ol Israel. 33 Na ol Israel i amamas long ripot bilong ol. Ol i litimapim nem bilong God na ol i no moa tingting long i go pait long ol Ruben na Gat na bagarapim dispela hap graun ol i sindaun long en. 34 Olsem na ol Ruben na Gat i kolim nem bilong dispela alta “Tokaut Klia”, long wanem, ol i tok, “Em i wanpela mak bilong tokaut long yumi olgeta, Bikpela wanpela tasol em i God.”
Josua i dai
(Sapta 23-24)
+ 22:2 Nam 32.20-32, Jos 1.12-15 + 22:16 Lo 12.13-14 + 22:17 Nam 25.1-9 + 22:20 Jos 7.1-26