23
Josua i givim toktok long ol manmeri
Planti yia i go pinis na Bikpela i givim gutpela taim long ol Israel. Na ol i no moa pait long ol birua i stap nabaut. Nau Josua i kamap lapun tru. Orait Josua i singautim olgeta Israel wantaim ol hetman na ol lida na ol bikman na ol ofisa bilong ol manmeri na em i tokim ol olsem, “Nau mi lapun pinis. Yupela i lukim pinis olgeta samting God, Bikpela bilong yumi, i bin mekim long ol dispela lain birua, long wanem, em i laik helpim yupela. God, Bikpela bilong yumi, i bin helpim yupela long pait. Nau yupela harim gut. Ol dispela graun bilong ol lain yupela i no winim yet, mi makim pinis bilong yupela long kisim, olsem mi bin mekim long graun bilong olgeta lain mi winim pinis long pait. Mak bilong graun bilong yupela i stat long wara Jordan long hap bilong sankamap na i go inap long biksolwara Mediterenian long hap bilong san i go daun. God, Bikpela bilong yumi, bai i rausim ol birua na mekim ol i ranawe long yupela. Na bai yupela i kisim graun bilong ol, olsem God i promis pinis. Olsem na yupela i mas lukaut gut tru na yupela i mas bihainim olgeta samting i stap long buk bilong lo bilong Moses. Yupela i no ken lusim wanpela liklik tok bilong en. Yupela i no ken pas wantaim ol lain manmeri i stap yet namel long yupela, na yupela i no ken kolim nem bilong ol god bilong ol. Long taim yupela i laik mekim tok tru antap, yupela i no ken kolim nem bilong ol dispela god. Na yupela i no ken brukim skru na lotu long ol. Tasol yupela i mas pas gut wantaim Bikpela na bihainim em olsem yupela i bin mekim i kam inap nau. Bikpela i rausim pinis ol bikpela na strongpela lain manmeri, na i no gat wanpela inap sanap strong na sakim yupela. 10 Wanpela + man bilong yupela inap mekim 1,000 man bilong ol i ranawe, long wanem, God, Bikpela bilong yumi, i save helpim yupela long pait long ol olsem bipo em i bin promis long mekim.
11 “Orait nau yupela i mas lukaut gut long pasin bilong yupela. Yupela i mas laikim tru God, Bikpela bilong yumi. 12 Tasol sapos yupela i lusim God bilong yumi, na yupela i pas wantaim ol arapela lain manmeri i stap nabaut namel long yupela, na yupela i maritim ol, 13 orait yupela i save pinis bai God i no moa rausim ol. Nogat. Bai ol i kamap birua tru bilong yupela. Bai ol i stap olsem wanpela bikpela hul, bilong yupela i pundaun long en. Na bai ol i givim pen long yupela olsem kanda i givim pen long baksait bilong man, na olsem nil i sutim ai bilong man. Na dispela hevi bai i stap inap yupela olgeta i dai long dispela gutpela graun, God, Bikpela bilong yumi i givim pinis long yupela.
14 “Klostu nau bai mi lusim yupela. Yupela i save pinis, God, Bikpela bilong yumi i bin givim yupela olgeta gutpela samting em i bin promis long givim yupela. Olgeta samting em i bin promis long mekim, ol i kamap pinis, na i no gat wanpela promis i popaia. 15-16 Tru tumas, God, Bikpela bilong yumi, i mekim pinis olgeta gutpela samting em i bin tok bai em i mekim. Tasol sapos yupela i no bihainim gut dispela kontrak God i tokim yupela pinis long bihainim na sapos yupela i lotu long ol giaman god, na yupela i brukim skru long ol na lotuim ol, orait bai Bikpela i kros long yupela, na yupela i no inap i stap longpela taim long dispela gutpela graun em i bin givim long yupela. Nogat. Yupela olgeta bai i dai.”
+ 23:10 Lo 3.22, 32.30