11
Tupela man i autim tok
Orait + ol i givim mi stik bilong metaim ol samting, em i olsem stik bilong wokabaut, na ol i tokim mi olsem, “Yu kirap na metaim haus bilong God wantaim alta. Na yu kaunim namba bilong ol manmeri i save mekim lotu long dispela haus. Tasol + yu no ken metaim dispela ples bung i stap ausait long banis i raunim haus bilong God. Em yu mas lusim, long wanem, em ples bung bilong ol man bilong ol arapela lain, na ol dispela lain bai i kam krungutim taun bilong God i go inap long 42 mun.* Na + mi bai salim dispela tupela man bilong autim tok bilong mi. Tupela bai i pasim klos bilong sori, na tupela bai i autim tok bilong mi i go inap long 1,260 de.”
Dispela + tupela man i olsem dispela tupela diwai oliv na tupela lam i sanap long pes bilong Bikpela bilong olgeta hap bilong graun. Sapos + ol man i laik mekim nogut long tupela, orait paia bai i kamap long maus bilong tupela na kukim tru ol birua bilong tupela. Olsem na wanem man i laik mekim nogut long tupela, em bai i dai long dispela pasin tasol. Tupela + i gat strong bilong pasim skai, bai ren i no ken pundaun long olgeta taim tupela i wok long autim tok profet bilong God. Na tupela i gat strong bilong mekim olgeta wara i kamap blut, na bilong mekim ol kain kain samting nogut i kamap bilong bagarapim ol manmeri bilong graun. Tupela i ken mekim ol dispela kain samting i kamap long laik bilong tupela.
Taim + tupela i pinisim wok bilong autim tok bilong God, orait dispela wel abus bilong hul i no gat as, em bai i lusim hul na i kam antap. Na em bai i pait long tupela. Na em bai i daunim tupela na kilim tupela i dai. Na + bodi bilong tupela bai i stap long bikrot bilong dispela bikpela taun, yumi save tok bokis na kolim em olsem, Sodom na Isip. Em dispela taun tasol bipo ol i bin nilim Bikpela bilong tupela long diwai kros na kilim em i dai. Ol man bilong olgeta kain skin na bilong olgeta kantri na bilong olgeta tok ples na bilong olgeta lain manmeri, ol bai i lukim bodi bilong tupela inap long 3 na hap de. Na ol bai i no larim ol man i planim bodi bilong tupela. 10 Na + ol manmeri bilong graun bai i amamas long lukim tupela i dai pinis, na ol bai i singsing na kaikai na givim presen long ol pren bilong ol. Long wanem, dispela tupela profet i bin givim pen nogut long olgeta manmeri i stap long graun.
11 Dispela + 3 na hap de i pinis, orait God i salim win bilong laip i go insait long tupela, na tupela i kirap na i sanap. Na ol man i lukim tupela, ol i pret nogut tru. 12 Na + tupela i harim maus bilong wanpela man i singaut strong long heven na i tokim tupela olsem, “Yutupela kam antap long hia.” Orait ol birua i lukim tupela i stap, na tupela i go insait long klaut na i go antap long heven. 13 Na + long dispela taim stret bikpela guria i kamap, na wanpela hap bilong taun em i bagarap, na 9-pela hap i stap yet. Na 7,000 manmeri i dai long dispela guria. Na ol manmeri i stap yet, ol i pret nogut tru na ol i litimapim nem bilong God bilong heven.
14 Orait + namba 2 bikpela hevi em i pinis. Tasol harim. Liklik taim tasol na namba 3 bikpela hevi bai i kamap.
Namba 7 ensel i winim biugel
15 Orait + namba 7 ensel i winim biugel bilong en, na mi harim ol lain i stap long heven i singaut strong olsem, “Bikpela bilong yumi wantaim dispela man em i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, tupela i kamap king bilong olgeta hap bilong graun. Na Bikpela bai i stap king oltaim oltaim.” 16 Na + dispela 24 hetman i save sindaun long sia bilong ol long ai bilong God, ol i brukim skru na putim pes bilong ol i go daun long graun, na ol i lotu long God. 17 Ol + i tok olsem,
“Bikpela, yu God
I Gat Olgeta Strong.
Yu stap nau, na bipo tru yu stap.
Yu kisim pinis
bikpela strong bilong yu,
na yu kamap king tru.
Olsem na mipela i tenkyu long yu.
18 Ol + haiden i belhat tru,
tasol taim bilong yu long belhat
em i kamap pinis.
Nau em i taim
bilong ol man i dai pinis
ol i mas kamap long kot bilong yu.
Nau em i taim
bilong givim gutpela pe
long ol wokman bilong yu,
em ol profet,
na long ol manmeri bilong yu,
na long olgeta man
i save pret long yu
na i stap aninit long yu,
em ol man i gat nem
na ol man i no gat nem tu.
Nau em i taim bilong bagarapim
ol man i bin bagarapim graun.”
19 Ol + hetman i tok pinis, orait ol ensel i opim haus bilong God i stap long heven, na ol i lukim Bokis Kontrak bilong God em i stap ples klia insait long haus bilong em. Na lait bilong klaut i sut i go nabaut na bikpela nois i kamap na klaut i pairap, na graun i guria na planti ren ais i kam daun.
Satan wantaim ol lain bilong en i bagarap olgeta
(Sapta 12-20)
+ 11:1 Nam 35.5, Ese 40.3, Sek 2.1-2, KTH 21.15 + 11:2 Ese 40.17-20, Dan 8.10, Lu 21.24, KTH 12.6, 13.5 * 11:2 42 mun em wankain olsem 1,260 de o 3 na hap yia. Lukim Daniel 7.25 na 9.27 na 12.7. Long dispela tok long ol man bilong ol arapela lain i krungutim Jerusalem, lukim Luk 21.24. + 11:3 KTH 12.6, 19.10, 20.4 + 11:4 Jer 11.16, Sek 4.11-14 11:4 Lukim Sekaraia 4.1-5 na 4.10-14 na Kamapim Tok Hait 1.12. + 11:5 Wkp 10.2, 2 Sml 22.9, 2 Kin 1.10-12, Sng 97.3, Jer 5.14, Hos 6.5 + 11:6 Kis 7.17-19, 1 Sml 4.8, 1 Kin 17.1 + 11:7 Dan 7.7, 7.21, Sek 14.2, Lu 13.32, KTH 9.2, 12.17, 13.1, 13.5-7, 13.11, 17.8 + 11:8 Ais 1.9-10, Lu 13.34, Hi 13.12, KTH 14.8, 18.10, 18.24 + 11:10 KTH 12.12, 13.8, 16.10 + 11:11 Ese 37.5-14, KTH 11.9 + 11:12 2 Kin 2.1, 2.5-7, 2.11, Ais 14.13, Ap 1.9, KTH 12.5 + 11:13 KTH 6.12, 8.5, 14.7, 16.9, 16.18 + 11:14 KTH 8.13, 9.12, 15.1 + 11:15 Kis 15.18, Sng 10.16, Ais 27.13, Dan 2.44, 7.14, 7.27, Oba 1.21, KTH 10.7, 12.10, 19.6 11:15 Long tok Grik, “dispela man em i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en,” ol i kolim olsem, Krais. + 11:16 KTH 4.4, 4.10, 5.8, 19.4 + 11:17 KTH 1.4, 1.8, 4.8, 15.3, 16.5, 19.6 + 11:18 Sng 2.1, 2.5, 46.6, 110.5, 115.13, Dan 7.9-10, Ro 2.5, KTH 6.10, 10.7, 13.10, 18.6, 19.5, 20.11-13 + 11:19 Hi 9.4, KTH 8.5, 15.5, 15.8, 16.18, 16.21