12
Jon i lukim meri na bikpela snek
Orait wanpela narakain mak tru i kamap long skai. Dispela mak i olsem. Wanpela meri i stap, na em i pasim san olsem klos bilong en. Na mun i stap aninit long lek bilong en, na 12-pela sta i stap olsem hat long het bilong en. Dispela + meri i gat bel, na pen bilong karim pikinini em i kamap pinis long em. Em i laik karim pikinini, na em i pilim pen nogut tru, olsem na em i singaut strong. Na + narapela mak i kamap long skai. Dispela mak em i olsem. Wanpela traipela retpela snek i stap. Em i gat 7-pela het, na 10-pela kom i kamap long ol het bilong en. Na 7-pela hat olsem ol hat bilong king i stap long ol het bilong en. Tel + bilong en i brumim tru bikpela lain sta bilong skai na tromoi ol i go long graun. I olsem ol i tilim ol sta long tripela lain, na wanpela lain sta olgeta i pundaun.
Orait dispela snek i sanap long pes bilong meri i laik karim pikinini, na em i wetim meri i karim pikinini pinis, bai em i ken kaikai dispela pikinini. Na + meri i karim pikinini man, em pikinini God i makim bilong holim stik ain na bosim strong olgeta lain manmeri. Meri i karim pikinini pinis, orait kwiktaim ol i kisim pikinini i go antap, na ol i bringim em i go long God na long sia king bilong em. Na + dispela meri em i ranawe i go long hap i no gat man. Long dispela hap God i redim pinis ples bilong em i ken i stap long en, na ol bai i lukautim em na givim kaikai long em inap long 1,260 de.
Orait + nau bikpela pait i kirap long heven. Maikel wantaim ol ensel bilong en ol i pait long dispela traipela snek. Na snek wantaim ol ensel bilong en ol i bekim pait long ol, tasol ol i no gat strong bilong winim pait. Olsem na ol i no inap i stap moa long heven, na + ol ensel bilong God i tromoi dispela snek i go daun. Em dispela snek bilong bipo yet, na ol i kolim em Satan na “Man I Save Kotim Olgeta Manmeri.” Em i man bilong giamanim olgeta manmeri bilong graun. Ol i tromoi em i go daun long graun, na ol i tromoi ol ensel bilong en i go daun wantaim em.
10 Na + long heven mi harim maus bilong wanpela man i singaut strong olsem, “Nau God bilong yumi em i kisim bek yumi pinis, na strong bilong en i kamap pinis long ples klia, na em i stap king. Na dispela man em i makim bilong kisim bek ol manmeri bilong en, em i kisim pinis bikpela namba na strong. Long wanem, dispela man bilong kotim ol brata bilong yumi, em i bin kotim ol long ai bilong God bilong yumi long san na long nait, tasol nau ol ensel i tromoi em i go daun pinis. 11 Ol + brata bilong yumi ol i no bin laikim tumas laip bilong ol yet, na ol i no tingting strong long ol i mas i stap gut long graun. Nogat. Ol i bin kisim strong long blut bilong Pikinini Sipsip na ol i strong long autim tok bilong em, maski ol birua i kilim ol i dai. Na long dispela pasin ol i winim pait na daunim dispela birua. 12 Olsem + na yu heven, na yupela olgeta lain i stap long heven, yupela i ken amamas. Tasol yu graun, na yu solwara, yupela lukaut. Bikpela hevi i laik kamap long yupela. Satan i go daun pinis long yupela, na em i belhat nogut tru. Em i save, em i gat sotpela taim tasol bilong i stap.”
13 Dispela snek em i lukim olsem ol i tromoi em i go daun pinis long graun, na em i go ranim dispela meri i bin karim pikinini man. 14 Tasol + ol i givim tupela wing bilong bikpela tarangau long dispela meri, bai em inap flai i go long ples bilong en long graun i no gat man, na em i ken i stap longwe long dispela snek. Na long dispela hap ol bai i lukautim em gut na givim kaikai long em, i go inap long 3 na hap yia. 15 Orait + dispela snek i trautim wara long maus bilong en. Dispela wara i kamap olsem bikpela wara na i ran i go bihainim meri. Snek i laik bai wara i kisim dispela meri na bagarapim meri olgeta. 16 Tasol graun i helpim meri. Graun i opim maus bilong en na i dringim dispela wara, snek i bin trautim long maus bilong en. 17 Olsem + na snek em i belhat long dispela meri, na em i go na i laik pait long ol arapela pikinini bilong en, em ol dispela manmeri i save bihainim ol lo bilong God, na ol i save autim tok bilong Jisas na bihainim em. 18 Na snek i sanap i stap long nambis bilong solwara.
+ 12:2 Ais 66.7, Ga 4.19 + 12:3 Dan 7.7, KTH 13.1, 17.3, 17.9 + 12:4 Dan 8.10, KTH 9.10, 17.8 + 12:5 Sng 2.9, Ais 7.14, 66.7, KTH 2.27, 19.15 + 12:6 KTH 11.2-3, 12.4 + 12:7 Dan 10.13, 10.21, 12.1, Ju 1.9, KTH 20.2 + 12:9 Stt 3.1, 3.4, 3.14, Lu 10.18, 22.31, Jo 12.31, KTH 9.1, 20.2-3 + 12:10 Jop 1.9-11, Sek 3.1, KTH 11.15, 19.1 + 12:11 Lu 14.26, Ro 8.33-34, 8.37 + 12:12 Ais 44.23, 49.13, KTH 8.13, 10.6, 11.10, 18.20 + 12:14 Dan 7.25, 12.7, KTH 12.6, 17.3 + 12:15 Ais 59.19 + 12:17 Stt 3.15, 1 Ko 2.1, 1 Jo 5.10, KTH 11.7, 13.7, 14.12, 20.4