6
Pikinini Sipsip i rausim ol gris kandel i pasim buk
Mi + lukim Pikinini Sipsip i holim dispela buk i gat 7-pela gris kandel i pasim, na em i rausim namba wan gris kandel. Na mi harim wanpela bilong ol dispela 4-pela samting i stap laip em i mekim tok, na nek bilong en i olsem klaut i pairap. Em i tok olsem, “Yu kam.” Na + mi lukluk gen na mi lukim wanpela waitpela hos, na man i sindaun long en em i holim banara. Ol i givim em wanpela hat bilong man i winim pait, na em i go olsem man i winim pait na em i wok long winim planti pait moa.
Orait Pikinini Sipsip i rausim namba 2 gris kandel i pasim buk, na mi harim namba 2 samting i stap laip em i tok, “Yu kam.” Na + narapela hos i kamap, em i retpela. Ol i givim strong long man i sindaun long dispela hos, em strong bilong pinisim gutpela taim bilong ol manmeri bilong graun, bai ol man i wok long kilim i dai ol arapela man. Na ol i givim em wanpela bikpela bainat bilong mekim dispela wok.
Orait + Pikinini Sipsip i rausim namba 3 gris kandel i pasim buk, na mi harim namba 3 samting i stap laip em i tok, “Yu kam.” Na mi lukluk gen, na mi lukim wanpela blakpela hos. Na man i sindaun long en em i holim wanpela skel long han bilong en. Na + mi harim samting olsem maus bilong wanpela man i autim tok namel long ol 4-pela samting i stap laip, na dispela maus i tok olsem, “Yu go na mekim wok bilong yu, na bai ol man i sot long kaikai. Olsem na pe ol man i kisim long wanpela de, em bai inap long ol i baim wanpela liklik sospen wit o tripela liklik sospen bali tasol. Tasol yu no ken bagarapim ol diwai oliv na ol diwai wain, olsem na ol bai i gat wel bilong oliv na wain i stap yet.”*
Orait Pikinini Sipsip i rausim namba 4 gris kandel i pasim buk, na mi harim maus bilong namba 4 samting i stap laip em i tok, “Yu kam.” Na + mi lukluk gen, na mi lukim wanpela yelopela hos. Na man i sindaun long en, nem bilong en Dai. Na Ples bilong ol man i dai pinis, em i bihainim Dai i kam. Ol i givim strong long tupela long tilim olgeta manmeri long 4-pela lain na long kilim i dai wanpela bilong ol dispela lain. Tupela bai i kilim ol manmeri i dai long bainat, na tupela bai i mekim taim bilong bikpela hangre i kamap na kilim ol i dai, na tupela bai i mekim ol bikpela sik i kamap na kilim ol i dai, na tupela bai i salim ol wel abus bilong graun i go kilim ol i dai.
Orait + Pikinini Sipsip i rausim namba 5 gris kandel i pasim buk, na mi lukim tewel bilong ol manmeri i dai pinis ol i stap aninit long alta. Bipo ol dispela manmeri i bin holim strong tok bilong God, na ol i autim dispela tok na ol birua i kilim ol i dai. 10 Ol + dispela tewel i singaut strong olsem, “Bikpela King bilong olgeta samting, yu save mekim gutpela na stretpela pasin oltaim. Yu stap holi, na pasin bilong yu em i tru olgeta. Hamas taim bai mipela i wet, na bai yu mekim kot long ol manmeri i stap long graun, na yu bekim blut bilong mipela long ol?” 11 Orait + ol i givim longpela waitpela klos long dispela ol manmeri wan wan, na ol i tokim ol olsem, “Yupela i mas malolo liklik pastaim. Ol birua bai i kilim i dai ol wanwok bilong yupela na ol brata bilong yupela, olsem ol i bin kilim yupela yet. God i makim pinis namba bilong ol manmeri ol bai i kilim i dai, na taim ol birua i kilim pinis dispela olgeta manmeri, orait God bai i bekim blut bilong yupela.”
12 Orait + Pikinini Sipsip i rausim namba 6 gris kandel i pasim buk, na mi lukluk gen, na mi lukim bikpela guria i kamap long graun. Na san i kamap blakpela olsem ol olpela bek. Na mun i kamap retpela olgeta olsem blut. 13 Ol ++ sta bilong skai ol i pundaun long graun, olsem win i sakim diwai fik na ol fik i no mau yet ol i pundaun. 14 Skai + tu em i go pinis, olsem mat ol i raunim i go na pasim. Na olgeta maunten na ailan ol i lusim ples bilong ol, na ol i surik i go. 15 Na + ol king bilong graun wantaim ol man i gat nem na ol kepten bilong ol soldia na ol maniman na ol strongpela man na olgeta man i stap wokboi nating na olgeta man i stap fri, olgeta wantaim ol i ranawe i go hait insait long ol hul bilong ston na baksait long ol bikpela ston i stap long ol maunten. 16 Na + ol i singaut long olgeta maunten na ston olsem, “Yupela i mas karamapim mipela, na haitim mipela long pes bilong Man i sindaun long sia king bilong en, na bai Pikinini Sipsip i no ken kam wantaim bikpela belhat bilong en na mekim save long mipela. 17 Long + wanem, dispela bikpela De bilong tupela i belhat long ol manmeri na i bekim pe nogut long ol, nau em i kamap pinis. Na husat inap sakim strong bilong tupela na i stap gut?”
+ 6:1 KTH 4.6-7, 5.1, 5.5-7 + 6:2 Sek 1.8, KTH 6.3, 6.6, 14.14, 19.11 + 6:4 Sek 1.8, 6.2 + 6:5 Sek 6.2, 6.6 + 6:6 Ese 5.12, 5.17 * 6:6 Ol man i salim rais wit na rais bali, ol i save skelim na givim long ol manmeri i laik baim. Olsem na man i sindaun long dispela hos em i holim wanpela skel. + 6:8 Jer 15.1-3, Ese 5.12, 5.17, 14.21, 33.27, Sek 6.3 + 6:9 2 Ti 1.8, KTH 1.9, 8.3, 12.17, 19.10 + 6:10 Lo 32.43, Sng 78.10, KTH 11.18, 16.7, 19.2 + 6:11 Hi 11.40, KTH 3.4-5, 3.18, 7.9, 7.13-14, 14.13, 19.14 + 6:12 Ais 13.10, Jol 2.10, 2.31, 3.15, Mt 24.29, Mk 13.24-25, Lu 21.25, Ap 2.20, KTH 8.12, 11.13, 16.18 + 6:13 KTH 8.10, 9.1 + 6:13 Ais 34.4 + 6:14 Jer 4.24, Hi 1.12-13, KTH 16.20 + 6:15 Ais 2.10, 2.19-21 + 6:16 Hos 10.8, Lu 23.30, KTH 4.2, 4.10, 9.6 + 6:17 Sng 76.7, Ais 13.6, Jol 2.11, Nah 1.6, Sef 1.14, Mal 3.2, KTH 16.14