7
144,000 manmeri bilong Israel i kisim mak bilong God
Dispela + olgeta samting i pinis, orait mi lukim 4-pela ensel i sanap i stap long ol 4-pela kona bilong graun. Ol i holimpas ol 4-pela win bilong graun, bai ol win i no inap i go winim graun na solwara na ol diwai. Na mi lukim narapela ensel i lusim hap bilong sankamap na i kam. Em i holim mak bilong God, em God i save stap laip oltaim, na em i singaut strong long dispela 4-pela ensel God i givim strong long ol bilong bagarapim graun wantaim solwara. Em + i tok olsem, “Yupela i no ken hariap long bagarapim graun na solwara na ol diwai. Mipela i laik putim mak bilong God bilong yumi long pes bilong ol wokman bilong en pastaim, na bihain yupela i ken bagarapim ol samting.” Na + mi harim ol i kolim namba bilong ol manmeri i kisim mak. Ol i putim mak long 144,000 manmeri namel long olgeta lain bilong Israel. Olsem na 12,000 manmeri bilong lain Juda ol i kisim mak, na 12,000 bilong lain Ruben na 12,000 bilong lain Gat na 12,000 bilong lain Aser na 12,000 bilong lain Naptali na 12,000 bilong lain Manase na 12,000 bilong lain Simeon na 12,000 bilong lain Livai na 12,000 bilong lain Isakar na 12,000 bilong lain Sebulun na 12,000 bilong lain Josep na 12,000 bilong lain Benjamin. Ol dispela manmeri ol i kisim mak bilong God.
Bikpela lain manmeri ol i lotu long God
Orait + bihain mi lukluk gen, na mi lukim planti manmeri tru ol i bung i stap, na i no inap man i kaunim namba bilong ol. Dispela ol manmeri ol i bilong olgeta lain man na bilong olgeta kantri na bilong olgeta kain skin na bilong olgeta tok ples. Ol i sanap i stap long pes bilong sia king na long ai bilong Pikinini Sipsip. Ol i bin putim ol longpela waitpela klos, na long han bilong ol, ol i holim ol lip bilong diwai pam. 10 Ol + i singaut strong olsem, “God bilong yumi em i save sindaun long sia king bilong en, na Pikinini Sipsip, tupela tasol i save kisim bek yumi na mekim yumi i stap gut.”
11 Na olgeta ensel ol i sanap raunim sia king wantaim ol hetman na ol 4-pela samting i stap laip. Na ol i lukluk i go long sia king na ol i brukim skru na putim pes bilong ol i go daun long graun, na ol i lotu long God. 12 Ol + i tok olsem, “I tru. Yumi amamas moa yet long God bilong yumi, na yumi tokaut long biknem bilong em. Em i gat olgeta gutpela tingting, na yumi givim tenkyu long em, na litimapim nem bilong em. Em i gat strong tru. Yes, olgeta bikpela strong i stap long em. Oltaim oltaim dispela olgeta samting ol i bilong God tasol. I tru.”
Pen bilong dispela lain em i pinis nau
13 Orait + wanpela bilong ol hetman em i askim mi olsem, “Ol dispela manmeri i bin putim ol longpela waitpela klos, em ol husat? Ol i kam long wanem hap?” 14 Na + mi bekim tok bilong em olsem, “Bikman, yu yet yu save.” Na em i tokim mi olsem, “Ol dispela manmeri ol i bin kisim bikpela hevi na pen long han bilong ol birua. Na ol i bin wasim ol klos bilong ol long blut bilong Pikinini Sipsip, na ol klos i kamap waitpela. 15 Olsem + na ol i save sanap long pes bilong sia king bilong God. Na long san na long nait ol i save stap long haus bilong en na mekim wok bilong en. Na God i save sindaun long dispela sia king, em yet bai i stap wantaim ol na lukautim ol. 16 Ol + bai i no hangre moa, na nek bilong ol bai i no drai gen. San bai i no inap boinim skin bilong ol, na i no gat wanpela samting bai i mekim skin bilong ol i hat nogut tru. 17 Long + wanem, Pikinini Sipsip i stap namel tru long sia king, em bai i stap wasman bilong ol. Em bai i bringim ol i go long ol hul i gat wara i kamap, em wara bilong givim laip. Na God bai i mekim drai wara bilong ai bilong ol, na ol bai i no krai moa.”
+ 7:1 Jer 49.36, Dan 7.2, Sek 6.5 + 7:3 Ese 9.4-6, KTH 6.6, 9.4, 14.1, 22.4 + 7:4 KTH 9.16, 14.1-3 + 7:9 Ro 11.25, KTH 3.5, 3.18, 4.4, 5.9 + 7:10 Ais 43.11, Jer 3.23, Hos 13.4, KTH 4.2, 4.10, 5.13 + 7:12 KTH 5.12-14, 11.17 + 7:13 KTH 3.18 + 7:14 Ais 1.18, Dan 12.1, Mt 24.21, Mk 13.19, Hi 9.14, 1 Jo 1.7, KTH 1.5, 6.9 + 7:15 Ais 4.5-6, KTH 4.2, 4.10, 21.3 + 7:16 Sng 121.6, Ais 49.10, KTH 21.4 + 7:17 Sng 23.1-2, Ais 25.8, 49.10, Ese 34.23, Jo 10.11, 10.14, KTH 5.6, 21.4