16
Samuel i makim Devit long kamap king
Bihain Bikpela i tokim Samuel olsem, “Oltaim yu save bel hevi long Sol. Wanem taim bai bel hevi bilong yu i pinis? Mi bin rausim em pinis, na long ai bilong mi em i no moa i stap king bilong Israel. Orait nau mi laik bai yu kisim wanpela kom bilong sipsip na pulimapim wel bilong oliv long en, na yu go lukim Jesi, wanpela man bilong taun Betlehem, long wanem, mi bin makim wanpela bilong ol pikinini man bilong en long kamap king.” Tasol Samuel i tokim Bikpela olsem, “Bai mi mekim dispela samting olsem wanem? Sapos Sol i harim tok long mi mekim olsem, bai em i kilim mi i dai.” Orait Bikpela i tokim em, “Nogat. Kisim wanpela yangpela bulmakau meri i go long Betlehem na tokim ol manmeri bilong dispela taun olsem, ‘Mi kam bilong mekim ofa long Bikpela.’ Na yu mas askim Jesi long kam long dispela ofa na bai mi tokim yu long wanem samting yu mas mekim long Jesi. Na mi bai tokim yu long husat man yu mas makim bilong kamap king.”
Orait Samuel i bihainim tok bilong Bikpela na i kirap i go long Betlehem. Em i go kamap na ol hetman bilong taun i bungim em. Ol i pret na guria nogut na i askim em olsem, “Glasman, olsem wanem? Yu kam bilong mekim gut long mipela, o nogat?” Na Samuel i tok, “Mi kam bilong mekim ofa long Bikpela tasol. Yupela i mas mekim yupela yet i klin long ai bilong God pastaim, na bihain yupela i ken i kam wantaim mi long mekim ofa.” Na em i go long Jesi na i tokim Jesi wantaim ol pikinini man bilong en long bihainim pasin bilong kamap klin long ai bilong Bikpela na i askim ol long kam long dispela ofa.
Ol i kamap pinis na ol i sanap i stap long ai bilong Bikpela, orait Samuel i lukim Eliap, namba wan pikinini man bilong Jesi, na i tingting olsem, “Ating dispela man tasol, Bikpela i makim em pinis long kamap king.” Tasol + Bikpela i tokim em, “Yu no ken ting long em i longpela bun o long em i luk naispela na bai mi makim em. Nogat. Mi no laik bai dispela man i kamap king. Long wanem, mi no save skelim ol man olsem ol man i save skelim. Nogat. Ol man i save lukluk long bodi. Tasol mi save lukim tingting na laik bilong man na mi skelim ol.” Orait Jesi i singautim namba 2 pikinini man, Abinadap, na bringim em i kam long Samuel. Tasol Samuel i tok, “Nogat, Bikpela i no bin makim em.” Na Jesi i bringim Sama i kam long Samuel, tasol Samuel i tok, “Nogat. Em tu, Bikpela i no bin makim em.” 10 Na Jesi i bringim 4-pela arapela pikinini man bilong en i kam long Samuel, na Samuel i tokim em, “Bikpela i no bin makim wanpela bilong ol dispela man.” 11 Orait Samuel i askim Jesi olsem, “Olgeta pikinini man bilong yu em tasol, a?” Na Jesi i tok, “Nogat. I gat wanpela yangpela i stap yet. Em i las bilong ol. Tasol em i wok long lukautim ol sipsip.” Orait na Samuel i tokim em, “Maski. Salim wanpela man i go kisim em i kam. Em i mas i kam pastaim na bai yumi ken mekim ofa.” 12 Orait Jesi i salim wanpela man i go kisim dispela pikinini bilong en i kam. Dispela pikinini bilong Jesi em i yangpela man na pes bilong en i naispela moa na ai bilong en i lait tumas na skin bilong en i gutpela tru. Orait Bikpela i tokim Samuel olsem, “Em dispela man tasol. Kisim wel bilong makim king na putim long em.” 13 Orait Samuel i kisim dispela wel bilong oliv em i bin bringim i kam, na em i kapsaitim liklik wel long het bilong Devit long ai bilong ol brata bilong en. Na long dispela de spirit bilong Bikpela i kam i stap strong long em na spirit i stap long em oltaim bihain. Samuel i putim wel long Devit pinis, orait Samuel i go bek long taun Rama.
Devit i stap long haus bilong Sol
14 Long dispela taim spirit bilong Bikpela i lusim Sol na Bikpela i salim wanpela spirit nogut i kam long em na i bagarapim tingting bilong en na mekim em i pret nogut. 15 Na ol wokman bilong Sol i tokim em olsem, “King, mipela i save God i bin salim wanpela spirit nogut i kam na mekim nogut long yu. 16 Olsem na sapos yu laik, bai mipela i ken i go painim wanpela man i save gut long paitim musik i gat string. Na taim God i salim spirit nogut i kam long yu, orait dispela man i ken paitim musik na bai tingting bilong yu i ken kamap gutpela gen.” 17 Orait Sol i tokim ol wokman olsem, “Em nau. Yupela go painim wanpela man i save gut long paitim musik, na bringim em i kam long mi.” 18 Na wanpela wokman i tokim Sol, “Mi bin lukim wanpela pikinini man bilong Jesi bilong taun Betlehem. Dispela yangpela man i save tumas long paitim musik. Na em i gutpela strongpela man bilong pait. Na em i man bilong mekim gutpela tok na i luk naispela tru. Na tu, Bikpela i stap wantaim em.” 19 Sol i harim dispela tok na em i salim ol man i go tokim Jesi olsem, “Dispela pikinini man bilong yu, Devit, i save lukautim ol sipsip, em mi laik yu salim i kam long mi.” 20 Orait Jesi i harim na i salim Devit i go long Sol. Jesi i pulimapim ol bret long tupela basket na pasim long baksait bilong wanpela donki, na em i givim dispela donki long Devit. Na tu em i givim Devit wanpela skin meme ol i bin pulapim wain long en, na wanpela yangpela meme, na em i tokim Devit long givim ol dispela samting long Sol olsem presen. 21 Na Devit i go kamap long Sol na i kamap wokman bilong en. Na Sol i laikim tumas Devit, olsem na em i givim ol spia samting bilong em long Devit, na Devit i gat wok bilong karim ol dispela samting bilong Sol. 22 Na Sol i salim tok i go long Jesi olsem, “Mi laikim Devit. Olsem na mi laik bai yu larim em i stap wokman bilong mi.” 23 Orait Devit i stap wantaim Sol. Na taim God i salim dispela spirit nogut i kam long Sol, orait Devit i save paitim musik. Na taim Sol i harim dispela musik, spirit nogut i save lusim Sol na tingting bilong en i gutpela na em i kamap orait gen.
+ 16:7 Sng 147.10-11, Ais 55.8, 2 Ko 10.7