17
Goliat i bikmaus long ol Israel
Bihain ol soldia bilong Filistia i kam bung long Soko, wanpela taun bilong Juda. Na ol i wokim kem long ples Efesdamim namel long Soko na taun Aseka, na ol i redi long pait long ol Israel. Na Sol wantaim ol soldia bilong Israel i go bung long ples daun bilong Ela na wokim kem. Ol i stap long dispela ples na ol soldia i redi long pait long ol Filistia. Ol Filistia i sanap long wanpela maunten long hap na ol Israel i sanap long wanpela maunten long hap, na ples daun i stap namel long tupela lain ami.
Long dispela taim wanpela strongpela man bilong pait, ol i kolim Goliat, bilong taun Get, em i lusim kem bilong ol Filistia na i kam sanap ples klia na ol Israel i lukim em. Longpela bilong en i klostu inap 3 mita. Na em i putim hat na klos pait ol i wokim long bras, na hevi bilong klos pait i samting olsem 50 kilogram. Na em i karamapim lek bilong en long hap bras. Na em i karim wanpela spia bras long sol bilong en. Stik bilong spia em i bikpela olsem ba bilong masin bilong lumim laplap. Na sap o tit bilong spia ol i wokim long ain. Na hevi bilong ain i samting olsem 7 kilogram. Na wanpela soldia i karim hap plang bilong Goliat na i go pas long en.
Orait Goliat i sanap na bikmaus long ol Israel olsem, “Bilong wanem yupela i lain olsem? Yupela i laik pait, a? Yupela ol wokboi nating bilong Sol tasol, na mi wanpela soldia bilong Filistia. Goan, yupela makim wanpela man i kam pait long mi. Sapos em i win na kilim mi i dai, orait bai mipela i kamap wokboi nating bilong yupela. Tasol sapos mi win na kilim em, orait bai yupela i kamap wokboi nating bilong mipela.” 10 Na Goliat i tok moa olsem, “Harim. Nau mi laik traim yupela ami bilong Israel. Yupela i mas makim wanpela man bilong pait long mi.” 11 Sol na ol soldia bilong en i harim dispela tok na ol i pret nogut tru.
Devit i go long kem bilong ol Israel
12 Lain famili bilong Devit i olsem. Devit em i pikinini man bilong Jesi. Na Jesi em i man bilong taun Efrata na em i stap long taun Betlehem long graun bilong lain Juda. Jesi i gat 8-pela pikinini man na long taim Sol i kamap king, Jesi i lapun pinis. 13-14 Namba wan na namba 2 na namba 3 pikinini man bilong Jesi i bin i go wantaim Sol long pait. Nem bilong namba wan em Eliap na namba 2 em Abinadap na namba 3 em Sama. Na Devit em i las pikinini man bilong Jesi. 15 Na sampela taim Devit i save go wok long Sol na sampela taim em i lusim Sol na i go bek long Betlehem bilong lukautim ol sipsip bilong papa bilong en.
16 Inap long 40 de, long moning na long apinun, Goliat i save kam sanap ples klia na i singaut long ol Israel long salim wanpela man i kam pait long em.
17 Wanpela de Jesi i tokim Devit olsem, “Kisim dispela 10-pela bret na kisim 10 kilogram bilong dispela wit ol i bin kukim long paia na karim i go hariap long kem na givim long ol bikbrata bilong yu. 18 Na kisim tu ol dispela 10-pela sis na givim long namba wan ofisa bilong lain soldia bilong ol. Na yu mas askim ol brata bilong yu, ol i stap gut o nogat. Na yu mas bringim wanpela samting i kam bek bai mi inap save yu bin lukim ol. 19 King Sol wantaim ol brata bilong yu na ol arapela soldia i wok long pait long ol Filistia long ples daun bilong Ela.”
20 Orait long de bihain Devit i kirap long moningtaim tru, na i tokim narapela man long lukautim ol sipsip. Na em i kisim ol kaikai na i go long kem olsem Jesi i bin tokim em. Na em i go kamap long kem long taim ol Israel i wokabaut i go long ples bilong pait. Ol soldia i singaut bikmaus na wokabaut i go. 21 Na ol ami bilong Filistia na ol ami bilong Israel i lain lain long hap na long hap na ol i redi long pait. 22 Devit i givim ol kaikai long ofisa i save bosim ol kago samting na em i ran i go long ol lain soldia na i toktok wantaim ol brata bilong en. 23 Em i toktok yet wantaim ol na Goliat i lusim lain bilong ol Filistia na i kam sanap long ples klia na i mekim wankain tok long ol Israel olsem bipo, na Devit i harim em. 24 Ol Israel i lukim Goliat na ol i pret nogut tru na ol i ranawe. 25 Na ol Israel i toktok long ol yet olsem, “Lukim dispela man na harim singaut bilong en. Em i laik skrapim yumi long pait. Tasol king i tok, bai em i givim planti mani samting long man i kilim dispela Filistia, na larim dispela man i maritim pikinini meri bilong en. Na king bai i no kisim takis long ol lain bilong dispela man, na em bai i no singautim ol long mekim olkain wok bilong king.”
26 Devit i no harim gut dispela tok, olsem na em i askim ol man i stap klostu long em olsem, “Bai king i mekim wanem samting long man i kilim dispela Filistia na lusim yumi Israel long dispela bikpela sem i kamap long yumi? Dispela Filistia em i haiden man tasol. Em i bikhet tumas na i laik tok bilas long ol ami bilong God i stap oltaim.” 27 Na ol i tokim em long olgeta samting king i laik mekim long man i kilim Goliat.
28 Eliap, namba wan bikbrata bilong Devit, i harim em i toktok wantaim ol man. Na em i belhat na i tokim Devit olsem, “Bilong wanem yu kam hia? Na husat i lukautim ol rabis sipsip bilong yu long bus? Mi save yu bikhetman na yu man bilong mekim hambak pasin. Yu kam bilong lukim pait, em tasol.” 29 Na Devit i tokim brata bilong en olsem, “Nogat. Mi laik save long wanpela samting, olsem na mi askim ol man. Dispela i nogut, a?” 30 Orait em i tanim na i go askim ol arapela man long wanem samting king bai i mekim long man i kilim dispela Filistia i tok bilas long ol ami bilong God. Na ol i tokim em long ol dispela samting.
31 Sampela man i harim tok bilong Devit na ol i go tokim Sol. Olsem na em i singautim Devit i go long em. 32 Devit i go kamap pinis na em i tokim Sol olsem, “King, harim. Yumi Israel i no ken pret long dispela Filistia. Bai mi yet mi go pait long em.” 33 Tasol Sol i tok, “Nogat tru. Yu no inap. Bai yu pait long em olsem wanem? Yu mangi nating tasol, na em i bin i stap soldia long taim em i yangpela yet i kam inap nau.”
34 Tasol Devit i bekim tok long Sol olsem, “King, mi bin lukautim ol sipsip bilong papa bilong mi. Na sampela taim ol laion na bea i bin kam na kisim ol pikinini sipsip i go. 35 Orait mi save ranim laion o bea na paitim na kisim bek dispela pikinini sipsip. Na sapos laion o bea i tanim na i laik kilim mi, orait mi save holim long gras bilong nek na paitim em na kilim em i dai. 36 King, mi bin kilim ol laion na bea, na bai mi mekim wankain pasin long dispela haiden Filistia, long wanem, em i tok bilas long ol ami bilong God i stap oltaim. 37 Bikpela i bin helpim mi, olsem na ol laion na bea i no bin bagarapim mi. Na nau tu em bai i helpim mi, na dispela Filistia bai i no inap kilim mi i dai.”
Orait Sol i tokim em, “Gutpela, yu ken i go. Na Bikpela i ken i stap wantaim yu.” 38 Na Sol i putim hat bras long het bilong Devit na givim siot bras long em bilong karamapim bodi bilong en. Ol dispela klos pait i bilong Sol yet. 39 Devit i hangamapim bainat bilong Sol long siot bras na i traim long wokabaut. Tasol em i no inap, long wanem, em i no bin putim dispela kain samting bipo. Olsem na em i tokim Sol, “Mi no inap putim dispela klos pait na i go pait. Mi no save putim ol dispela samting.” Olsem na em i rausim olgeta. 40 Bihain em i kisim stik bilong wokabaut em i save holim na em i go long wanpela liklik wara na kisim 5-pela liklik raunpela ston na putim long liklik basket bilong en. Na em i holim katapel na wokabaut i go bilong pait long Goliat.
Devit i winim Goliat
41 Goliat i lukim Devit, olsem na em i wokabaut i kam bilong bungim em. Na dispela man i save karim hap plang bilong Goliat, em i go pas. Orait Goliat i wokabaut i kam klostu long Devit 42 na em i lukim Devit i yangpela tumas na pes bilong en i gutpela na em i no inap long pait. Na em i ting Devit i samting nating tasol. 43 Olsem na em i sanap na tokim Devit olsem, “Bilong wanem yu kisim dispela stik i kam? Yu ting mi dok na yu laik paitim mi, a?” Orait na em i singautim ol god bilong en long bagarapim Devit. 44 Na em i tokim Devit olsem, “Yu kam na bai mi kilim yu na givim bodi bilong yu long ol pisin na ol wel abus na bai ol i kaikai.”
45 Na + Devit i bekim tok long en olsem, “Yu holim bainat na ol spia na yu kam pait long mi. Tasol mi kam pait long yu long nem bilong Bikpela I Gat Olgeta Strong, em God i bosim ol ami bilong mipela Israel. Em dispela God yu bin bikhet na tok bilas long en. 46 Harim. Nau long dispela de tasol bai Bikpela i givim yu long han bilong mi. Na bai mi kilim yu na katim het bilong yu. Na bai mipela i kilim ol soldia bilong yupela Filistia na givim bodi bilong ol long ol pisin na ol wel abus. Taim mi mekim olsem, ol manmeri bilong olgeta kantri bai i save olsem, God bilong mipela Israel, em i God tru. 47 Na olgeta man i stap hia bai i lukim olsem, Bikpela i save kisim bek ol manmeri bilong en long strong bilong em yet. Em i no save wari long ol man i holim spia na bainat. Nogat. Bikpela yet bai i winim dispela pait na em bai i givim yupela olgeta long han bilong mipela.”
48 Devit i tok pinis, orait Goliat i wokabaut gen na i kam klostu long Devit, na kwiktaim Devit i ran i go bilong pait long Goliat. 49 Orait Devit i putim han i go long basket bilong en na i kisim wanpela ston na putim long katapel na sutim i go long Goliat. Ston i paitim Goliat stret long pes na i go insait long het bilong en na em i pundaun pes i go daun long graun. 50 Olsem + na Devit i win na i kilim Goliat long katapel wantaim ston tasol. Em i no gat bainat. 51 Goliat i slip i stap long graun, na Devit i ran i go sanap klostu long em na em i pulim bainat bilong Goliat na katim nek bilong em na kilim em i dai.
Taim ol Filistia i lukim dispela namba wan soldia bilong ol i dai pinis, orait olgeta i ranawe nabaut. 52 Orait ol man bilong Israel na Juda i singaut bikmaus na i ranim ol na kilim ol. Na ol Filistia i bagarap na pundaun nabaut long rot i lusim taun Saraim na i go inap long ples Gai na taun Get na long ol bikpela dua bilong banis bilong taun Ekron. 53 Ol Israel i ranim ol pinis na ol i kam bek long kem bilong ol Filistia na kisim olgeta samting ol Filistia i bin lusim i stap. 54 Na Devit i kisim het bilong Goliat i go long Jerusalem bilong soim ol manmeri olsem em i winim Goliat pinis. Tasol pastaim em i kisim olgeta samting bilong pait em i bin kisim long bodi bilong Goliat na em i karim i go putim i stap long haus sel bilong em yet.
Devit i go lukim Sol
55 Sol i lukim Devit i go pait long Goliat, na em i askim namba wan ofisa bilong ami, Apner, olsem, “Dispela mangi em i pikinini man bilong husat?” Na Apner i tokim em, “King, mi tok tru long yu, mi no save.” 56 Olsem na Sol i tokim em, “Orait yu go askim ol man nabaut na bai yu kam tokim mi.” 57 Bihain long Devit i kilim Goliat i dai, em i kam bek long kem na Apner i kisim em i go long Sol. Devit i holim yet het bilong Goliat na i go wantaim Apner na i lukim Sol. 58 Na Sol i askim em, “Yangpela man, yu pikinini man bilong husat?” Na Devit i tokim em, “King, mi pikinini bilong Jesi, wanpela man bilong taun Betlehem.”
+ 17:45 2 Sml 22.33-35, Sng 124.8, Hi 11.33-34 + 17:50 2 Sml 21.19