13
Icigi
Na̱ maa yuwan adanshi ne elentsu o ro a ama ko hali ne elentsu a nlingata ma̱ A̱sula̱, agba waru na̱ n ri ni icigi ya ama shi, adanshi a̱ va̱ o rotso ta̱ ilama i malapa ma̱ rumu, ko ilama yu ulingi.* Na̱ Ruhu ca mu ucira n yuwan alajiya e ikaka ya̱ A̱sula̱ agba n ciga ama shi, ili i ro i ɗa n ri shi. Ne ɗa waru na̱ n gura reve ili biti, hali ni ili i na i ri usokowu suru suru. Ne ɗa waru na̱ n ri nu ucawu wo okolo hali na maa gura damma masasan ma̱a̱ shuwa̱ uba̱ta̱ u ro, reve u yuwan ne. Na̱ n ca alambi ili i na n ri ne ele suru, hali gba na̱ n ca lipu va̱ kucci vu ukula̱tosu, agba na̱ n ciga ama shi, wo oꞌwo mu ta̱ ulinga we pere.
Icigi i ta̱ na ankuri nu ulobonu. Icigi i ri na̱ tsushuꞌun shi. Icigi i tsu yuwan adanshi nu uꞌya̱sa̱sa̱n wa avangaci shi. U tsu tara aciya̱yi ili i ro shi. U tsu yuwan adanshi adama u suɗato ozo o ro asuvu shi. U tsu da̱na̱ o mpolo n na wa̱a̱ tsura̱a̱ aciya̱yi ili shi. U tsu yuwan upan goꞌo shi. U tsu cuwan unusu u na ama o ro a yuwaan niyi ɗe shi. U tsu yuwan ma̱za̱nga̱ adama a na ili i wuya i farai shi, amma u tsu yuwan ta̱ ma̱za̱nga̱ na amayun o uta̱ a alanga e eteshe. Icigi i tsu bula̱ mayan me icigi shi, u tsu kuɗa̱ a̱ usu shi, u tsu da̱na̱ ta̱ nu uzuwu wo okolo kuci, waru u tsu kaɓa ta̱ asuvu kuci.
Icigi i tsu koto shi. Neꞌe na aa yuwan alajiya e ikaka ya̱ A̱sula̱ o to koto. Neꞌe na aa yuwan adanshi ne elentsu icuꞌun icuꞌun o to koto. Neꞌe vu urevu fo to koto. 9-10 A mantsa ma nda uneꞌe u tsu wu urevu nu ucira u na tsaa yuwan alajiya e ikaka ya̱ A̱sula̱ a̱ ri ushiwun shi, mantsa ma na za vu ushiwun ta̱wa̱i, ɗaɗa uneꞌe u na u ri ushiwun shi waa buwa nu ulinga waru shi. 11 Ana n shi mawun, n yuwusan ta̱ adanshi ununa mawun ma tsu yuwan, n yuwusan ta̱ majiyan ununa mawun ma tsu yuwan, n ta̱wusa̱ ta̱ na̱ re gashi mawun. Ana n kungwai, reve n lyawa a yuwusan ununa mawun ma tsu yuwan. 12 A mantsa ma nda, tsu te inda ili ya̱ A̱sula̱, agba tsu te inda le akapi, ununa i tse ene ululu waꞌa ni i ka̱lyuwa̱ a̱ ma̱dubi. Mantsa ma̱ ta̱ lo a̱a̱ ta̱wa̱ na tsee ene A̱sula̱ esu esu. Gogo waꞌa ɗa goon n revei, amma a mantsaꞌa n te reve suru suru, ununa A̱sula̱ e reve numu suru suru.
13 Ili i taꞌatsu i nda o ta̱ lo no oo koto shi: ucawu wo okolo, uzuwu wo okolo ni icigi, agba za na laꞌai a̱tsuma̱ e le suru suru a̱yi ɗa icigi.
* 13:1 Ele nda a tsu yuwan ta̱ ulinga ne ele a̱tsuma̱ a̱ a̱ga̱nda̱ a̱ a̱ma̱li. Elemu a na a yuwusan wa̱a̱ ta̱wusa̱a̱ na̱ tsugbain e ekere a̱ A̱sula̱ a wuma shi. Tsundolo, na̱ vuma ro yuwan adanshi ne elentsu o ro agba wu pe aɗa tsa̱ra̱ u kamba a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni shi, ne ɗaɗa elemu a na a̱ma̱li a tsu yuwusan a̱tsuma̱ a̱ a̱ga̱nda̱ a̱ a̱ma̱li waru u tsu ta̱wa̱a̱ na̱ tsugbain e ekere a̱ A̱sula̱ a wuma shi.