12
Neꞌe kokoꞌo
Ama a̱ va̱, gogo n ta ɗanaa ɗu adama e neꞌe na Ruhu va Akiza tsu ca koyan ɗa a̱tsuma̱ a̱ tsu.
N ciga ɗu ta̱ i reve ili ya amayun adama e le. N ciga ɗu ta̱ i cuwan kafu yo oꞌwo a̱za̱ e Itoni yi Zagbain, a̱ kuru ta̱ na̱ a̱ɗu o ure u na u ri mejege shi, reve i yuwaan a̱ma̱li a na a tsu yuwan adanshi shi a̱ga̱nda̱. N ciga ɗu ta̱ i reve na̱ Ruhu va̱ A̱sula̱ ri oɓolo na̱ vuma, vuma ndolo a damma, “A yuwaan ta̱ Yesu una̱!” shi. Waru ko za lo aa damma, “Yesu Zagbain ɗa” shi, she na̱ Ruhu va Akiza zuwa yi u yuwan ne.
Neꞌe ta̱ lo kokoꞌo, agba suru Ruhu ta̱ ɗa aa casu le. Re ta̱ lo kokoꞌo na tsaa yuwusan ikambi, agba suru ntsu Zagbain ta̱ ɗa tsaa yuwusaan a̱ga̱nda̱. Ama a ta yuwusan linga icuꞌun icuꞌun, agba A̱sula̱ a̱ ta̱ a ɗa a cayi vuma biti ucira u na waa yuwan cuꞌun vu ulinga u ndolo.
Ruhu tsu roco ta̱ aciya̱yi a̱tsuma̱ a za vi Itoni† biti ana u ca niyi ulinga koꞌo na waa kamba a̱za̱ e Itoni suru. Ruhu va̱ A̱sula̱ tsu ca ta̱ vuma ucira u na waa ca a̱sa̱la̱ o ugbozu. Ruhu ɗaɗa waru tsu ca za ro ucira u na waa yuwan adanshi a na a̱ ri tapu nu urevu. Ruhu ta̱ ɗaɗa waru tsu ca za ro ucawu wo okolo a gbain. U tsu ca ta̱ za ro ucira u na wa̱a̱ ka̱mba̱to a̱za̱ o ubanakun gbaga. 10 U tsu ca ta̱ za ro ucira u na waa yuwan ulinga wa asalama,† reve waru u ca za ro ucira u na waa damma ikaka ya̱ A̱sula̱. U tsu ca ta̱ za ro ucira u na waa kurato ili i na yu uta̱i uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱ ko uba̱ta̱ u ro. U tsu ca ta̱ za ro ucira u na waa yuwan adanshi ne elentsu o ro. Reve waru u ca za ro ucira u na waa gura cuɗuwa ili i na a dammai ne elentsu kokoꞌo. 11 A̱yi ɗa waru Ruhu va Akiza ta̱ goon za na aa casu neꞌe nda. A̱yi a̱ ndeꞌen ɗa tsu ca cuꞌun vu uneꞌe u na u tsu ntsaa koyan.
Lipu vu Zamawawa na̱ pasu va̱ yi
12 Lipu vuma ili i ta̱ i ɗa, agba u ta̱ na̱ pasu kokoꞌo. Ko a na wo oꞌwoi lipu ta̱ na̱ pasu kokoꞌo, pasu ndolo o ɓoluloi ta̱ reve o oꞌwo lipu ta̱ goon. Ne ɗa fo lipu vu Zamawawa ri. 13 Ozo o ro a̱ tsu aza a Israꞌila a ɗa, ozo o ro waru Atakpaci* a ɗa. Ozo o ro waru agbashi a ɗa ozo o ro waru gba shi a̱ ta̱ fa̱a̱n. Amma Ruhu va̱ A̱sula̱ rumbu ta̱ koyan tsu reve u zuwa tsu tso oꞌwo upasu u lipu vu Zamawawa. Suru ntsu tsu ushi ta̱ Ruhu ta̱.
14 Amayun, lipu ta̱ na̱ pasu icuꞌun icuꞌun, agba upasu u ta̱ goon shi. 15 Na anana a damma, “A̱mu upasu u lipu u ɗa shi, adama a na a̱mu ukere u ɗa shi,” ili i nda i geshe yi ta̱ a na woo oꞌwo upasu u lipuꞌu? Oꞌo! 16 Waru nu utsuvu u damma, “A̱mu upasu u lipu u ɗa shi, adama a na a̱mu utsuvu u ɗa goon agba lyusu ɗa shi,” ili i ndolo i putsaa yi ta̱ a na wo oꞌwo upasu u lipu? Oꞌo! 17 Na̱ lipu suru lyusu ɗa, cine waa uwwa? Waru nu utsuvu u ɗa u shi goon, cine wa uwwa ma̱guru? 18 Amma A̱sula̱ a yuwan ta̱ lipu tsu na̱ pasu a̱bunda̱, reve gba u zuwa upasu suru uba̱ta̱ u na u ciga niyi. 19 Ili i wovon i ne i ɗa lipu shi oꞌwo nu u shi upasu u ta̱ goon! 20 To, lipu ta̱ na̱ pasu va̱ a̱bunda̱, amma lipu ta̱ ɗa goon.
21 Lyusu aa damma ukere, “Ili i bura mu na̱ a̱vu” shi. Aaci aa damma ana, “Ili i bura mu na̱ a̱vu” shi. 22 Pasu lipu na rotsoi gashi a̱ ri nu ucira shi, amayun ele ɗa a laꞌai ulinga. 23 Pasu lipu ro na tsu tarai gashi a laꞌashi ulinga shi o ta̱ lo, agba ele ɗa tsu laꞌa ka̱mbuwa̱yi ugbozu o ugoloɓuso u le. A̱tsu tsu pala ta̱ lipu tsali tsa̱ tsu adama ama e ene le wan, 24 agba tsu ta gura lyawa upasu u ro babu pupala. A̱sula̱ e gere ta̱ lipu tsu hali na̱ pasu na tsu tarai a̱ ri nu ulinga shi, a̱ ta̱ gba nu ulinga. 25 U yuwan ta̱ ne adama u zuwa pasu lipuꞌu suru a linga oɓolo, upasu suru a kambusa za va̱ yi. 26 Nu upasu u lipu u ro u sowo a̱tsuma̱lima̱, akapi a pasu a tsu uwwa yi ta̱. Na a ca upasu u ro tsugbain, to, akapi a pasu a tsu yuwan ta̱ ma̱za̱nga̱ oɓolo na̱ a̱yi.
27 Suru nɗu suru lipu vu Zamawawa ɗa. Koyan a̱tsuma̱ a̱ ɗu upasu u ɗa a̱ lipu va̱ yi. 28 Apa nda pasu ro na A̱sula̱ a zuwai a̱tsuma̱ a̱ lipu vu Zamawawa. Ele ɗa: U fara ta̱ zuwa ajiya, za ve ire, aza a na a yuwusan alajiya e ikaka ya̱ A̱sula̱, za va taꞌatsu munlu. Reve u toni na aza a na a yuwusan linga va asalama, na aza a na a̱ ri nu ucira u na a̱ ka̱mba̱to ama gbaga. Reve waru u zuwa aza a na aa kambusa ozo o ro, na azagbain. Reve u zuwisa aza a na aa yuwusan adanshi ne elentsu icuꞌun icuꞌun. 29 Vuma suru ɗa aajiya? Ko keꞌen ne ɗa shi. Za suru ɗa a yuwan alajiya e ikaka ya̱ A̱sula̱? Suru ɗa munlu? Za suru ɗa ri nu ucira u na waa yuwan linga va asalama? 30 Suru ɗa a̱ ri nu ucira u na a̱a̱ ka̱mba̱to ama gbaga? A̱sula̱ a ca ta̱ suru ntsu ucira u na tsaa yuwan adanshi ne elentsu icuꞌun icuꞌun? Vuma suru ɗa aa gura cuɗuwa ili i na a dammai ne elentsu icuꞌun icuꞌun? Oꞌo! 31 Amma na amayun i zuwa okolo a na ya̱a̱ tsura̱ neꞌe na laꞌai.
Gogo n ta damma ɗu ili i na i laꞌai suru suru.
* 12:13 Vuma na ɗanai aatagada a nda u yuwan ta̱ ulinga na̱ danshi “Nheleni” a yuwusan adanshi a Takpaci.