4
Ulinga wa ajiya
Lyawa ama a tara tsu agbashi a Zamawawa, aza a na A̱sula̱ a cayi ili ya amayun i na i ri usokowu. Na ama a ca agbashi ulinga, a ciga le ta̱ a yuwan ulingaꞌa cine wuntsayi a yuwan. A̱mu u ɓa̱la̱ mu ko i geꞌeto mu ko ukobu wu ugeꞌetosu wa ama u geꞌeto mu shi. N tsu geꞌeto aciya̱va̱ shi. N reve ta̱ asuvu a̱ va̱ a̱ ta̱ cece. Amma suru na̱ ne u ka̱mba̱to mu cece shi, adama a na Zagbain ɗa za na ee geꞌeto mu. She i geꞌeto kafu mantsa ma rawa wan, i puro hali Zagbain ka̱mba̱. U to uta̱a̱ ili i na i ri usokowu a̱tsuma̱ e irumbu e ekan, waru u ta̱ pa̱luꞌwa̱ ili i na ama a cigai i na i ri usokowu o okolo e le. A̱sula̱ a ɗa aa ciɓala vuma na aciɓalu a na a ntsaa niyi.
Ama a̱ va̱, a̱mu na̱ Apolo iroci i ɗa a̱tsuma̱ e ili i na maa yuwusan adanshi a aci a̱ yi, tsa̱ra̱ i tsura̱ urevu wi ili i na udammuꞌu u ri, “Toniyi ili i na a ɗanai a̱tsuma̱ a Adanshi a̱ A̱sula̱ goon.” Tsundolo ya̱a̱ ꞌya̱sa̱n avangaci reve i tara manlu ma̱ ɗu ma laꞌa ta̱ manlu mo ro shi. Zane ɗa vaa tarasa aciya̱wu? Vu ta tarasa vu laꞌa ta̱ akapi a̱ a̱za̱ e Itoni? Nye ɗa vu ri na̱ a̱yi na A̱sula̱ a ɗa a ca nuwu a̱yi shi? Nni ili i na vu ri ne ele suru uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱ a ɗa o uta̱i, cine va̱a̱ ꞌya̱sa̱sa̱n avangaci gashi a̱vu ɗa vu yuwan nle na aciya̱wu?
I ta yuwusan majiyan gashi i tsura̱ ta̱ ɗe ili i na i cigai suru. I yuwan ta̱ majiyan gashi i ta̱ nu utsuru. I ta yuwusan majiyan yo oꞌwo ta̱ ngono goon ɗu reve i lyawa tsu. N ta ciga yo oꞌwo ngono na amayun adama tsu yuwain tsugono oɓolo. Me ene ta̱ gashi A̱sula̱ a zuwa tsu a̱tsu ajiya† a̱ yi tso oꞌwo ama a na ama a tarai ili i ro shi, cine aza a na a̱ ri o uꞌwa wa ali a̱ ri a̱ca̱pa̱ suru suru. Tsu ta̱ tsa ama a na a tarai a̱ tyo a agalaci reve o una le,* adama ama suru na̱ nlingata ma̱ A̱sula̱ e ene cine a̱a̱ kuwa̱. 10 Ama o uvaɗi a nda a̱ te inda tsu gashi olo adama a na tsaa yuwusan ulinga wu Zamawawa. Amma a̱ɗu, i ta dansa i ta̱ nu ugbozu lon, adama a na i ri e itoni yi Zamawawa. Agba ne ɗa shi. I ta yuwusan majiyan tsu ri nu ucira shi a̱ɗu gba i ta̱ nu ucira. I ta yuwusan majiyan ama a ta casu ɗu tsugbain, agba a ca tsu tsugbain shi. Agba ne ɗa shi. 11 Hali n gogo tsu lamba ta̱ ilyalya na̱ mini mo oso. Akashi a ɗa tsu ri ne ele goon na tsoo oto. Ama o to ɓongishi tsu lon. Tsu ri nu uꞌwa wa aciya̱tsu shi. 12 Tsu yuwan ta̱ a̱tyo a na tsaa yuwan ulinga ne ekere a̱ tsu. Na ama a yuwaan tsu una̱, a̱tsu tsu zuwaa le ta̱ abaꞌun. Na ama o ɓongi tsu, a̱tsu tsu kaɓa ta̱ pe asuvu. 13 Na ama a yuwan adanshi a vanvama adama a̱ tsu, a̱tsu tsu damma ta̱ ili i saꞌani a aci e le. Hali n gogo ama a ta tarasa tsu tse everi waru gashi akkama.
14 Maa ɗanasaa ɗu ili i nda adama yu uwwa wono shi. N ciga ta̱ n rono ɗu atsuvu adama a na muwun n va̱ n ɗa i ri. 15 Ama ukpakukupa kupa (10,000) ta gura rito ɗu adama a Zamawawa, amma a̱mu ɗa a̱ ndeꞌen dada ɗu goon. Yo oꞌwo ta muwun n va̱ ana n damma nɗu adama e Yesu Zamawawa. 16 Adama o ndolo m pati ɗu ta̱ i toni iroci i va̱ a̱vu i yuwan cine maa yuwusan. 17 A̱yi ɗa i zuwai ma̱a̱ lyunguwisa̱ ɗu ulobo u va̱ Timoti a̱tsuma̱ e itoni. A̱yi macigata ma̱ va̱ ma ɗa waru aagbashi a̱ a̱ɓula̱ a Zagbain a ɗa. U ta cuwaan ɗu ni ili i na n ritoi adama e Yesu Zamawawa a̱tsuma̱ a̱ a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni uba̱ta̱ u na n ꞌya̱wa̱i suru.
18 Ozo o ro a̱ ɗu a̱ ta̱ ꞌya̱sa̱sa̱n avangaci adama a na i yuwain majiyan ma na ma̱a̱ ta̱wa̱ n ka̱lyuwa̱ ɗu shi. 19 Amma na̱ Zagbain lyawa mu n ta̱wa̱, maa jima shi n ta̱ ta̱wa̱. Na̱ n ta̱wa̱ n te ene ili i na aza a na a̱a̱ ꞌya̱sa̱sa̱n avangaci aa yuwusan. N te reve ko uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱ u ɗa a̱ tsura̱i ucira u le, ko adanshi a ɗa aa yuwusan goon. 20 Adama a na tsugono tsa̱ A̱sula̱ adanshi a ɗa a yuwusan goon shi, amma adama o ucira. 21 A̱tsuma̱ e ili i re i nda, zane ɗa i ɗangwai: n ta̱wa̱ ɗu na aasuɗu ko n ta̱wa̱ ɗu ben ni icigi?
* 4:9 Na̱ yali ya̱ Roma i lyuwa uvon reve u ka̱mba̱ a̱ wa̱ta̱, u ta̱ da̱na̱ elime, a̱vu a̱soja na ama a na a kamba niyi a̱ kuru a̱ca̱pa̱, aza a na a̱ da̱na̱ a̱ca̱pa̱ suru suru ele ɗa nꞌyuwatan n na e remei ba̱ta̱ o uvon reve a zuwa le o uꞌwa wa ali. Bulu ta kuratosu aciya̱yi na aza a na e remei na aa zuwa o uꞌwa wa ali aza na a̱ ri a̱ca̱pa̱ suru suru.