7
Uritosu adama o lolo
To, gogo n ta damma ɗu majiyan ma̱ va̱ adama e ili i na i ɗanaa numu. I ta dansa, “Na̱ vuma ciga zuwa A̱sula̱ a uwwa uyoꞌo, u ta̱ da̱na̱ ulobonu u kuɗa̱ e reve ka ko keꞌen.” Apa uꞌususu u va̱: Ama na̱ a̱bunda̱ aa gura guza̱ aciyele shi, reve a yuwan tsipere. A̱yi ɗa i zuwai u ri ulobonu vuma suru zuwa ka va̱ yi a̱vu u da̱nu na̱ a̱yi goon, waru u tu ulobonu ka suru yuwan lolo a̱vu u da̱nu na̱ vali va̱ yi goon. She vali ꞌyuwan o von na̱ ka va̱ yi wan. Waru, u ri ulobonu ka ꞌyuwan o von na̱ vali va̱ yi shi. Kaꞌa gba u ri nu ucira adama a̱ lipu va̱ yi shi, she vali va̱ yi, ne ɗa waru vali ri nu ucira u lipu va̱ yi shi, she kaꞌa. She i ꞌyuwunlai a ca aciya̱ɗu lipu wan, she ni i usula̱i a mantsa waꞌa tsa̱ra̱ i ca mantsa ma avasa. Reve i ta̱wula̱i waru tsa̱ra̱ Male† ma̱ lyungwa̱ ɗu u na yaa gura guza̱ aciya̱ɗu wan. N damma ta̱ ne tsa̱ra̱ n ca ɗu ure adama yi kasa na̱ nven neꞌen hali mamantsa. Wila̱ u ɗa shi. N shi ta ciga a̱za̱ e Itoni suru a̱ da̱na̱ babu lolo, cine a̱mu n ri babu lolo. Amma vuma suru A̱sula̱ a tsu ca yi ta̱ uneꞌe wa̱ yi. Vuma ro nu uneꞌe u nda, za ro waru nu uneꞌe u ndeɗe.
Gogo n ta dansaa ali na̱ a̱ma̱ci a̱ a̱za̱ e Itoni aza a na ali ko a̱ma̱ci e le a̱ kuwa̱i ɗe. U ta laꞌa ulobonu a̱ da̱shi yuwan lolo waru wan. I da̱na̱ ne babu lolo cine a̱mu n ri. Amma na̱ yaa gura guza̱ aciya̱ɗu shi, to, i yuwan lolo. U ta laꞌa ulobonu i yuwan lolo a na ya̱a̱ da̱na̱ a majiyan ma̱ lipu kuci agba yaa yuwan majiyan me ili i ro shi.
10 N ta̱ na̱ wila̱ u nda adama a aza a na a̱ ri na̱ lolo. Amma amayun a ɗa a na Yesu Zagbain na aciya̱yi a ɗa u ca ntsu wila̱ u nda. A̱yi ɗa u zuwaa nɗu wila̱ꞌa̱, a̱mu ɗa shi. A̱vu ka, she vu kakasa lolo va̱ wu wan. 11 Amma na̱ vu lyawa yi, she vu da̱shi yuwan lolo ro wan, amma vu ka̱mba̱ uba̱ta̱ u vali va̱ wu. A̱vu vali waru, she vu gba̱ra̱ ka va̱ wu wan.
12 Gogo n ta yuwusan adanshi na aza a na oloi aza a na a̱ ri a̱za̱ e Itoni shi. Yesu Zagbain ca tsu wila̱ adama a nda shi, amma a̱mu n ta ca ɗu uritosu u va̱. Ozo o ro aza a na a̱ ri a̱za̱ e Itoni a̱ ta̱ na̱ a̱ma̱ci a na a̱ ri a̱za̱ e Itoni shi. Nu u ciga u da̱nu na̱ a̱vu, she vu lo yi wan. 13 Waru, na̱ a̱vu ka ɗa na vu usuyi Yesu, agba vali va̱ wu za vi Itoni ɗa shi, a̱vu u ciga u da̱nu na̱ a̱vu, she vu kakasa na̱ a̱yi wan. 14 Na̱ ka ɗa vu ri a̱tsuma̱ e Itoni, agba vali va̱ wu za vi Itoni ɗa shi, adama a̱ wu lolo ɗu wo oꞌwo ta̱ na akiza. Waru na̱ vali ɗa vu ri a̱tsuma̱ e Itoni za na ri na̱ ka na ri a̱tsuma̱ e Itoni shi, adama a̱ wu lolo ɗu wo oꞌwo ta̱ na akiza. Na̱ ne ɗa shi a na muwun n ɗu fo o oꞌwo ta̱ idaba, amma gogo a̱ ta̱ na akiza adama a akiza a na vu ta̱wa̱yi a̱tsuma̱ o lolo.
15 Na̱ za na ri za vi Itoni shi ciga u lyawa za vi Itoni, she za vi Itoni zuwa yi wi isawan wan. Na̱ cuꞌun ndolo fara, za vi Itoni ndolo ta̱ fa̱a̱n a kasa. Nu u ri n yuwan, yi isawan na̱ vali ko ka na ri za vi Itoniꞌi shi, adama a na A̱sula̱ a ciga tsu ta̱ a̱za̱ e Itoni tsu da̱nu na asuvu nden na ama. 16 N ta dansaa a̱ma̱ci a na a̱ ri a̱za̱ e Itoni: Kila ali a̱ ɗu a̱ ta̱ kuru Zamawawa fo adama a̱ ɗu. A̱yi nda fo ne ɗa u ri amayun a̱ tyo ali a̱za̱ e Itoni: Kila a̱ma̱ci a̱ ɗu a̱ ta̱ kuru Zamawawa adama a̱ ɗu.
I toni Zagbain kuci
17 A̱tsuma̱ a̱ a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni suru n damma ta̱ ama e isawan cine a̱ da̱na̱i a mantsa ma na Yesu Zagbain ɗangwa nle, reve A̱sula̱ e ɗe le o oꞌwo a̱za̱ a̱ yi. Gogo n ta dansaa ɗu ne fo. 18 Iroci, vali na a paɗai uryumbu kafu wo oꞌwo za vi Itoni, she u ciga u pala aalanaꞌa wan. Waru, na̱ koto a paɗa yi uryumbu shi, she a paɗa yi uryumbu mantsa ma na u temei itoni yi Zamawawa wan. 19 Ko a paɗa yi uryumbu ko a paɗa yi uryumbu shi, a̱yi ndolo babu addama. Ili i na i ri ulobonu a̱yi ɗa a yuwan ili i na A̱sula̱ a dammai a yuwan. 20 I lyuwa elime cine i da̱na̱i ana A̱sula̱ e ɗe nɗu. 21 A̱vu aagbashi a ɗa? She vu lyawa ili i ndolo i ɓa̱la̱ wu wan. Amma na̱ vu tsura̱ ure u na voo oꞌwo fa̱a̱n, to, vo oꞌwo fa̱a̱n. 22 Aza a na a̱ da̱na̱i agbashi ana Zagbain ɗe nle, o oꞌwo ta̱ fa̱a̱n ana o oꞌwoi e ekere a Zagbain. Ne ɗa waru, aza a na a̱ da̱na̱i fa̱a̱n ana Zagbain ɗe nle, gogo o oꞌwo ta̱ agbashi a Zamawawa. 23 A̱sula̱ a tsula ɗu ta̱ ɗe. U tsupaa ɗu ta̱ na̱ a̱bunda̱ lon. She i yuwan gashi agbashi aza a na a zuwai na ꞌyuwan a ciga a zuwaa ama atsuvu agba a zuwaa A̱sula̱ atsuvu wan. 24 Ama a̱ va̱, n dammisa ɗu ta̱, yi isawan cine i ri ana A̱sula̱ e ɗe nɗu, A̱sula̱ a ta kamba ɗu i yuwan tsundolo.
Uritosu adama a ama a na a̱ ri na̱ lolo shi
25 N ta ɗanasaa ɗu ama a na a̱ ri na̱ lolo shi. Zagbain zuwa wila̱ wi ili i na aa yuwan shi, n ta dansaa ɗu ili i na maa yuwusan majiyan. I ta̱ usu ili i na maa damma ɗu adama a na Zagbain to rocosu mu isaꞌani. 26 Adama a addama a na a̱za̱ e Itoni o sowuso, n ta dansaa aza a na koto a yuwain lolo shi a yuwan wan. 27 Amma ni i yuwan ɗe lolo, she yi kasa wan. I buwa ta̱ babu i yuwan lolo? She i zami ka wan. 28 Amma ko na̱ vu zuwa ka, vu yuwan unusu shi. Waru ko usheli u yuwan lolo, a̱yi fo u yuwan unusu shi. Amma n ciga ta̱ n kamba ɗu adama a addama a na a̱ ri pe a̱tsuma̱ a̱ nden n lolo.
29 Ama a̱ va̱, n damma ɗu ta̱ mejege, mantsa ma na ya̱a̱ da̱nu a̱tsuma̱ o uvaɗi u nda u buwa a̱bunda̱ shi. Adama o ndolo mamantsa ma na ma buwa ntsu, tsu lungusa̱ yi adama a majiyan mo lolo wan. 30 Ni i ri e mesun adama a̱ a̱tsumola̱ngu, i lyuwa elime a yuwusaan Zagbain a̱ga̱nda̱. Ni i ri e izoꞌoshi na̱ ma̱za̱nga̱, she i lyawa ma̱za̱nga̱ mo ndolo u putsaa ɗu a na yaa yuwaan Zagbain a̱ga̱nda̱ wan. Ni i tsura̱ ili na̱ a̱bunda̱ adama a aciya̱ɗu, ili i ndolo i putsaa ɗu a na yaa yuwaan Zagbain Yesu Zamawawa a̱ga̱nda̱ wan. 31 Ni i yuwan ili i na ama a tsu yuwusan a̱tsuma̱ o uvaɗi, she i lungusa̱ mantsa ma̱ ɗu a majiyan me le wan, adama a na ili i na i ri pe a̱tsuma̱ o uvaɗi u nda suru o to koto babu usa̱n.
32 N ciga ɗu i dama adama e ili yu uvaɗi i nda shi. Za na ri na̱ lolo shi, ta gura da̱na̱ a yuwusan ulinga wu Zagbain, reve waru u yuwan majiyan me ili i na yaa zuwa Zagbaiꞌin wu uwwa uyoꞌo. 33 Amma za na ri na̱ lolo u ta̱ na addama a̱ a̱bunda̱. U ciga u ꞌyuwan, u yuwan majiyan me ili yu uvaɗi, ni ili i na waa yuwan tsa̱ra̱ ka va̱ yi uwwa uyoꞌo. 34 U ta̱ no okolo e re. Ka ko usheli u na u ri na̱ lolo shi, u ta gura da̱na̱ a yuwusan ulinga wu Zagbain, oɓolo na̱ lipu na̱ wuma wa̱ yi. Amma na̱ ka ri na̱ lolo, u tsu ca ta̱ mantsa a yuwusan ili yu uvaɗi waru u ciga ta̱ vali va̱ yi uwwa uyoꞌo wa̱ yi. 35 Ili i na i zuwai n yuwaan ɗu cuꞌun va adanshi o ndolo gogo a̱yi ɗa n ciga ta̱ n kamba ɗu, amma mu nla̱ ɗu shi. N ciga ɗu ta̱ i yuwan ili i na ama a Zagbain aa yuwan, tsa̱ra̱ i yuwaan Zagbain a̱ga̱nda̱ waru babu ili i na yee geshe ɗu.
36 Amma nu ulobo waa yuwusan majiyan u zuwa eegeɓe a̱ yi adama a na u ta maluwa ma na waa yuwan lolo lon, u yuwan loloꞌo, unusu u ɗa shi. 37 Agba nu u jiyan ta̱ a̱tsuma̱ o ookolo a̱ yi ili i na waa yuwan, agba babu vuma na zuwa niyi elime a na waa zuwa eegeɓe a̱ yi, waru u ta gura guza̱ aciya̱yi, u toni ili i na u jiyain ɗe a na waa zuwa yi shi. A̱yi fo u yuwan ta̱ ili i na i laꞌai ulobonu.* 38 Na a yuwan lolo, u lobono ta̱. Na a yuwan lolo shi, u laꞌa tu ulobonu.
39 Ka da̱nu na̱ vali va̱ yi a̱tsuma̱ o lolo, hali she ukwa̱. Na̱ cuꞌun ndolo fara u ta̱ fa̱a̱n u yuwisan lolo ro, amma wo olo vali na ri za vi Itoni yi Zagbain. 40 N ta majiyan u ta laꞌaa yi ma̱za̱nga̱ nu u lyuwa elime na̱ nden n tsuruna̱, waru n ta a majiyan Ruhu va̱ A̱sula̱ fo ta dansa ne.
* 7:37 Waru u ta gura o oꞌwo urevu wu uguzuꞌu a̱yi ɗa: A damma dada ta putsusaa usheli wa̱ yi she u yuwan lolo wan, agba aꞌwan a̱ yi a ciga ta̱ a̱ ka̱ra̱ lolo. Na̱ a̱yi dada we ene wu ntsaa ta̱ u geshe yi, amma gba a̱yi mawun ma ka u ciga ta̱ u yuwan lolo she u putsaa yi wan. Unusu u ɗa shi. A damma o okolo a dada u zuwa ta̱ ɗe okolo a na wee geshe usheliꞌi u putsaa a na waa yuwan lolo agba za ro ɗa zuwa niyi elime tsa̱ra̱ u putsaa usheliꞌi na̱ lolo shi. U toni ili i na u foɓoi o okolo a̱ yi mawun ma ka u da̱na̱ lo babu na u yuwain lolo. A̱yi ndolo fo ili i saꞌani i ɗa.