8
Inama i na a paɗayi a̱ma̱li
Gogo n ciga ta̱ n yuwan adanshi adama e inama i na ama a paɗai adama a̱ kucci va̱ a̱ma̱li. Suru ntsu tsu reve ta̱ ili i ro adama e ili i ndolo. Adama o urevu tsu tsu ꞌya̱sa̱n ta̱ avangaci a̱ tsu nu uvaɗu, amma icigi i tsu zuwa tsu ta̱ tsu kambulai. Na̱ vuma aa yuwusan majiyan ma na u ri nu urevu, koto u tsura̱ urevu wa amayun shi. Amma vuma na cigai A̱sula̱, a̱yi ɗa A̱sula̱ e revei waru u ta̱ ka̱lyuwa̱ yi.
Apa ili i na maa dansa adama o utamu wi inama i na a paɗayi a̱ma̱li: Tsu reve ta̱ a̱ma̱li ili i ro i ɗa shi a̱tsuma̱ o uvaɗi, waru tsu reve ta̱ A̱sula̱ a̱ ta̱ a ɗa goon. A̱ tsu ɗe ta̱ ili na̱ a̱bunda̱ ɗe zuva na̱ pa o uvaɗi “musula̱” na “azagbain” agba “musula̱” na “azagbain” a amayun a ɗa shi. Amma tsu reve ta̱ tsu ta̱ na̱ A̱sula̱ a̱ ta̱ goon, a̱yi ɗa Dada, za na yuwain ili suru, u yuwan tsu ta̱ tsa̱ra̱ tsu yuwaan yi a̱ga̱nda̱. Yesu Zamawawa a̱yi ɗa Zagbain tsu goon. Babu ili i na u kuɗa̱i a yuwan, waru adama a̱ yi a ɗa tsu tsura̱i wuma.
Amma ama suru a ɗa e revei amayun a nda shi. Ozo o ro a ta zuwusa okolo e le ba̱ta̱ a̱ a̱ma̱li o ndolo, ɗaɗa i zuwai hali na anaꞌan na aa tamusa cuꞌun vi inama i ndolo, a tsu buwa ta̱ a majiyan inamaꞌa a̱za̱ a̱ a̱ma̱li a ɗa. A ta yuwusan majiyan na a lyuwa cuꞌun vi ilyalya i ndolo u ta̱ ka̱mba̱to le idaba. A ta yuwusan majiyan ne adama a na asuvu e le a̱ ri nu ucira u na aa gura kurato isaꞌani ni iwuya mejege shi. Amayun a ɗa ilyalya i ɗa yaa rawato tsu zuzu na̱ A̱sula̱ shi. Na̱ tsu lyuwa yi shi, tsu lamba ili i ro shi ko keꞌen. Waru na̱ tsu lyuwa yi, tsu tsura̱ ili i ro shi.
Amma i yuwan ugbozu. She i lyawa fa̱a̱n na yaa lyuwa cuꞌun vi ili i ndolo wo oꞌwo ili i na yaa zuwa aza a na a̱ ri nu ucira a majiyan mo okolo e le shi a̱ riya̱ wan. 10 I reve ta̱ a̱ma̱li ili i ro i ɗa shi, adama o ndolo waa damaton ɗu i ꞌya̱wa̱ i lyuwa ilyalya a̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱ma̱li shi. Amma na̱ vuma na asuvu a̱ yi a̱ ri nu ucira shi we ene ɗu a tamusa, a̱vu fo u ciga u tama. 11 Adama o ndolo urevu wa̱ wu u lungusa̱ ta̱ vuma na ri nu uciraꞌa shi za na Zamawawa kuwa̱yi. 12 Na̱ vu yuwaan a̱za̱ a̱ wu cuꞌun vu unusu ndolo, hali vu zuwa le a yuwan ili i na a tarai unusu u ɗa, a̱vu fo vu ta yuwusaan Zamawawa unusu. 13 Ni ili i na maa tama waa zuwa moron ma̱ va̱ ma yuwan unusu, ma̱a̱ da̱shi tama nama shi, hali n kuwa̱, adama a na n ciga yi u riya̱ shi.