9
Una̱ta̱ u ɗa Bulu ri na akapi a ajiya
A̱mu n ta̱ fa̱a̱n. A̱mu aajiya† a ɗa. Me ene ta̱ Yesu Zagbain tsu, waru a̱ɗu ɗa utsuru wu ulinga u na Zagbain aa yuwusan o ukere u va̱. Ko shi na̱ za ro tara a̱mu aajiya a ɗa shi, amayun e ekere a̱ ɗu a̱mu aajiya a ɗa. Adama a na i ri uɓoluloi na̱ Zagbain u roco ta̱ a̱mu a aajiya a ɗa.
Apa ili i na n tsu usu aza a na a tsu ciga a yuwan adanshi o ugeꞌetosu a aci a̱ va̱: Tsu ta̱ na tsa̱a̱ ushi ilyalya adama o ulinga u na tsu yuwain. Ajiya a na a buwai na azawawaꞌa a Zagbain, na̱ Bituru a tsu walasa ta̱ na̱ a̱ma̱ci e le aza a na a̱ ri a̱za̱ e Itoni a̱tsuma̱ a mmalu. Tsu ta̱ na tsaa yuwan ne fo. A̱mu na̱ Banaba ɗa goon na̱ tsu ciga tsu ꞌyuwan tsu linga adama tsu tsura̱ ikebe yi ilyalya?
Na̱ soja ꞌya̱wa̱ ba̱ta̱ o uvon, u ta tsulaa aciya̱yi ilyalya? Za ta̱ lo na tsu cuꞌwa̱n uɗuma̱ reve u lamba a lyuwa itana yu uɗuma̱ꞌa̱? Za va aguɓa ta̱ lo a guɓusa ikyon reve u kuɗa̱ o sowo maani me le? Maa dansa ili i nda o uyuwun u va̱ shi, amma ne ɗa fo Wila̱ wa̱ A̱sula̱ u dammai. Tse ene ta̱ a̱ Wila̱ u na Musa ɗanai: “She vu ɓa̱ru una̱ wu nan a̱yi a dadasa ishina wan.”* Ana A̱sula̱ a dammai ne, majiyan me inan ma ɗa goon u shi na̱ a̱yi? Oꞌo! 10 Adanshi a̱ tsu a ɗa u shi a yuwusan. Za na ri e iluma na̱ za na ri a faba a ta yuwan ulinga u le na a zuwusai okolo a na a̱a̱ tsura̱ akunda a̱tsuma̱ e ili i na a gasai. 11 Ana tsu damma nɗu ikakaꞌa ili i ta̱ i ɗa na̱ ca̱ꞌa̱n vi icuꞌun va̱ A̱sula̱ o okolo a̱ ɗu. Adama o ndolo tsu ta̱ na tsa̱a̱ ushi ilyalya ni ili i ro gashi ugasa u tsu ya̱ꞌa̱ ɗu. 12 Ni i kamba ama o ro a na a yuwusaan nɗu alajiya, a̱tsu tsu laꞌa le ta̱ ntsaa.
Agba koto tsu zuwa ɗu i ca tsu ne shi. O una̱ u ndolo, tsu ta yuwusan ulinga ni ili i na tsu ri na̱ a̱yi adama tsu geshe Alabari a Saꞌani a Zamawawa a na waa baza wan. 13 I reve ta̱ aza a na aa yuwusan a̱ga̱nda̱ a̱tsuma̱ a̱ A̱a̱ꞌisamapaɗa a̱ tsu ushishi ta̱ ilyalya i le pe. Ne ɗa waru nan ganu aza a na aa paɗasa kucci vi inama a asaꞌa a̱ tsu ushishi ta̱ akunda e inamaꞌa. 14 Ne ɗa fo Zagbain roco ta̱ a na aza a na aa yuwusan alajiya a Alabari a Saꞌani a̱ ushishi ilyalya i le adama o ulingaꞌa.
15 Agba koto n zuwa ɗu i ca tsu ne shi. Waru maa ɗanasaa ɗu ili i nda gogo adama a na n ciga nɗu i ca mu ili shi. Me ene ta̱ gashi u laꞌaa mu ta̱ n kuwa̱ a na yaa yuwan ne. 16 Ma̱a̱ ꞌya̱sa̱sa̱n avangaci adama a na maa yuwusan alajiya a Alabari a Saꞌani shi. Ulinga u ndolo u ɗa A̱sula̱ a zuwa numu n yuwan, agba na̱ n ciga n ꞌyuwan n yuwan yi. Woo yoꞌono mu shi na̱ n yuwan yi shi! 17 Na̱ n yuwan ulinga u nda adama a na a̱mu na aciya̱va̱ n ɗangwai n yuwan yi, u to lobono i tsupa mu. Amma n ta yuwusan ulinga u nda mejege adama a na A̱sula̱ a ɗa za na zuwa niyi e ekere a̱ va̱. 18 To, atsupu a̱ nye a ɗa ma̱a̱ ushi? A̱yi ɗa nda n ciga ta̱ n yuwan alajiya a Alabari a Saꞌani fa̱a̱n, agba maa zuwusa ama a tsupa mu adama o ulinga u nda shi.
19 A̱mu aagbashi a za ɗa shi, agba a̱vu n ka̱mba̱to aciya̱va̱ aagbashi a ama suru adama n lyuwa aci a ama na̱ a̱bunda̱. 20 Na̱ n ri oɓolo na aza a Israꞌila, n tsu yuwan ta̱ tsu za va Israꞌila adama n lyuwa aci e le. A̱ ta̱ za̱la̱ Wila̱ wa Musa, a̱mu gba shi. Agba n ta̱ kurusu Wila̱ꞌa̱ mejege adama n lyuwa aci e le. 21 Ne ɗa waru, na̱ n ri oɓolo na Atakpaci, reve n yuwan tse le, aza a na oo tono Wila̱ shi, adama n lyuwa aci e le. A̱yi nda woo rocosu n ꞌyuwan ta̱ a̱ kuru wila̱ wa̱ A̱sula̱ shi, amma n ta̱ kurusu wila̱ wu Zamawawa. 22 Na̱ n ri oɓolo na aza a na Itoni i le i ri ugbamu lon shi, n tsu yuwan ta̱ gashi a̱mu fo n ri ugbamu lon shi, adama n lyuwa aci e le. N ta yuwusan ununa ama aa yuwusan uba̱ta̱ biti adama n yuwan a̱tyo a na maa gura yuwan adama n lyuwa aci a za na biti maa gura. 23 N ta yuwusan ili i nda suru adama m baza Alabari a Saꞌani, waru n ta uwwusa uyoꞌo adama a abaꞌun a̱ A̱sula̱.
24 I cuwan na a yuwusan alaꞌanlai e ilaɗi, koyan tsu suma ta̱, agba vuma ta̱ ɗa tsu tsura̱ iliyinkapa. A̱ɗu fo ni i ciga i ꞌyuwan i suma cine yaa lyuwa.
25 Za na ri e ilaɗi ya alaꞌanlai biti u tsu foɓuso ta̱ aciya̱yi lon adama u lyuwa uneꞌe wo ookokolo† a̱ a̱vuꞌun a na aa jima shi. Amma tsu to foɓuso aciya̱tsu adama tsu lyuwai uneꞌe wo okokolo a na oo koto shi. 26 A̱yi ɗa i zuwai ma sumusa mejege. A̱yi ɗa i zuwai maa dakanusu tsu za na ri a̱ nla̱ngi nu ukere wa̱ yi ukukumuwu adama u lyuwa, agba ana za na a̱ fa̱lishi a̱tsuma̱ o upepu shi. 27 N ta̱ dudukusa̱ lipu va̱ reve n ka̱mbuwa̱ yi aagbashi a̱ va̱ adama a na na̱ n ta̱wa̱ n koto a yuwusaan ozo o ro alajiya, A̱sula̱ a putsaa mu ni iliyinkapa wan.
* 9:9 A̱tsuma̱ a rana ndolo, na a ciga a faba ishina, inan i tsu dadasa le ta̱ a̱ ꞌya̱wa̱ na̱ a̱ ka̱mbi e ishinaꞌa.