10
She i yuwaan musula̱ n ro a̱ga̱nda̱ wan
Ama a̱ va̱, n ciga ɗu ta̱ i cuwan ni ili i na i farai na̱ nkaya n tsu aza a na a̱ kuruyi Musa. A̱sula̱ a walaa le ta̱ elime ana u lyunguyi eleshe a na a walai elime e le, reve u pasato le a Mala ma̱ Shili† ni iɗa yu uꞌyewu. Ne ɗa A̱sula̱ a̱ rumbu nle reve o oꞌwo otoni a Musa a̱tsuma̱ e eleshe na a mala. Suru nle a lyuwa ta̱ ilyalya i na yu uta̱i zuva. Suru nle o sowo ta̱ mini ma na mo uta̱i nu ucira wa̱ A̱sula̱. Mini mo ndolo mo uta̱ ta̱ a aatali diga zuva a na e shewun nle, a̱yi aatali o ndolo gba Zamawawa ɗa. Agba suru na̱ ne, na̱ a̱bunda̱ e le A̱sula̱ a uwwa uyoꞌo u le shi. Adama o ndolo a ɗa a̱ kuwa̱i, reve lipu le o oꞌwo ubazu a̱tsuma̱ o una.
Ili i nda i fara ta̱ adama wo oꞌwo iroci a̱ tyo ya̱ꞌa̱ tsu, adama u tiga̱ tsu tsu lyawa icigi yi iwuya ununa ama o ndolo a yuwain. She i yuwaan a̱ma̱li a̱ga̱nda̱ cine ozo o ro e le a yuwain wan. Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma, “Amaꞌa a yuwan ta̱ mere reve a yuwan a̱buki a vanvama nu ujeꞌen.” Reve ozo o ro e le a yuwan tsipere, adama o ndolo a ɗa gba, a̱ tyo ama ukpakukupa ushin nu ukpakukupa utaꞌatsu (23,000) a̱ kuwa̱i urana u ta̱. She tsu yuwain unusu ununa a yuwain wan. She tsu lyungwa̱i A̱sulazuva cine ozo o ro e le a yuwain wan, reve gba a̱ kuwa̱ ana iyo yi ka̱ɗa̱ nle. 10 Waru she i yuwan adanshawuya cine ozo o ro e le a yuwain wan, adama o ndolo a ɗa A̱sula̱ a̱ lyunguyi malingata ma̱ yi mo ukwa̱ wu una le.
11 Ili i nda suru i fara ta̱ adama e iroci. A ɗana le ta̱ adama o rono tsu atsuvu, adama a na mantsa mo ukosu ma yuwan ta̱ zuzu. 12 Na̱ vu ri a majiyan gashi vu ta̱ mishin, vu yuwan ugbozu adama vu riya̱ wan. 13 A mantsa ma na a̱ lyungwa̱ nɗu suru, i cuwan a̱ ta̱ lyungusa̱ akapi a ama ne fo. A̱sula̱ a̱ tu uguzu na̱ nzuwulai ma̱ yi, agba waa lyawa ma̱lyungwa̱ꞌa̱ ma laꞌa ucira u na yaa kaɓa asuvu shi. A mantsa ma̱ ma̱lyungwa̱ꞌa̱, u ta ca ɗu ucira u na yaa gura kaɓa asuvu, ne ɗa A̱sula̱ aa ca ɗu ure u na yaa lyuwa elime.
14 Ama a̱ va̱, adama o ndolo, i suma itoni ya̱ a̱ma̱li. 15 A̱ɗu ama a na a̱ ri nu ugbozu u ɗa. I yuwan majiyan na aciya̱ɗu ko ili i na n cigai madamma amayun a ɗa. 16 Na̱ tsaa cuwusan mantsa ma na Zagbain tarai opopofu, reve tsu sowo masayan ma inabi, a̱vu tsu godyoo A̱sula̱ adama a̱ yi, tsu ta̱ na akunda a̱tsuma̱ a mpasa mu Zamawawa. Na̱ tsu tara opopofu reve tsu neꞌeshen tsu tama yi, tsu ta̱ tsura̱ akunda a̱ lipu vu Zamawawa na amayun. 17 Ana tsu neꞌeshein opopofu a̱ ta̱, tso oꞌwo ta̱ lipu ta̱, ko a na tsu ri a̱bunda̱.
18 I cuwan na ama a Israꞌila, za suru reve ta̱ na a paɗa kucci a masaꞌa, aza a na a tamai inama i ndolo suru, a̱ ta̱ tsura̱ abaꞌun a̱ kucciꞌi. 19 Maa dansa a̱ma̱li ko ilyalya i na a yuwayin a̱ma̱li kucci ili i ɗa shi. 20 Amma n ta dansa ili i na a cayi a̱ma̱li, kucci vo otoni a̱ lima̱† a ɗa, agba A̱sula̱ a ɗa a cayi shi. Agba n ciga ɗu yoo oꞌwo ili i ta̱ no otoni a̱ lima̱ shi. 21 Yoo sowo o mokoto ma Zagbain reve waru i sowo o mokoto mo otoni a̱ lima̱ shi. Yaa lyuwa ilyalya i na a cayi Zagbain reve waru i lyuwa ilyalya i na a cayi otoni a̱ lima̱ shi. 22 Tsu ciga ta̱ tsu zuwa Zagbain tsushuꞌun? Tsu te inda tsu ta̱ nu ucira u na tsaa ꞌyuwan Zagbain reve u kuɗa̱ a ca tsu a̱tsuma̱lima̱?
A ca A̱sula̱ tsugbain kuci
23 Ozo o ro a̱tsuma̱ a̱ ɗu i ta dansa, “Tsu ta yuwan ili i na tsu cigai biti!” Amma n ta dansaa ɗu ili biti i ɗa i ri ulobonu u na yaa yuwan shi. I ta gura damma, “Tsu ta yuwan ili i na tsu cigai fo!” Amma n ta dansaa ɗu ili biti i ɗa i ri ni ikambi shi. 24 She i da̱na̱ e izami yi ili i na i ri ulobonu ya̱ꞌa̱ ɗu goon wan. Amma i zami ili i na i ri ulobonu e ekere a akapi a ama.
25 I tama inama i na aa winasa e eden. Agba ye ece ko a yuwaan ta̱ a̱ma̱li kucci ne ele wan, ne ɗa asuvu a̱ ɗu a̱ da̱na̱ nden. 26 Adama a na Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma ta̱, “Uvaɗi ni ili i na i ri pe a̱tsuma̱ a̱ yi suru za vu Zagbain ɗa.”
27 Na aza a na a̱ ri a̱za̱ e Itoni shi, e ɗe ɗu i lyuwa ilyalya, reve i ciga i lyuwa, to, i lyuwa ili i na a ca nɗu biti. She i yuwan yeci i ro wan, adama a na yeciꞌi u ta̱ ta̱wa̱a̱ na addama. 28-29 Amma na̱ vuma ro damma ɗu, “Ilyalya i nda a ca ta̱ a̱ma̱li.” To, she i lyuwa ilyalya i ndolo wan, ko asuvu a̱ ɗu a tara yi unusu u ɗa shi. She i lyuwa wan, adama a na za na damma nɗuꞌu, u tara ta̱ unusu u ɗa ni i lyuwa.
Adama a̱ nye aa ꞌyasan mu a yuwan ili i na n ri fa̱a̱n na maa yuwan, adama wo oꞌwo unusu a asuvu o ozo o ro wan? 30 Na̱ moo godyoo A̱sula̱ adama e ilyalyaꞌa reve n lyuwa yi, adama a̱ nye e ɗe numu za vu unusu?
31 Na̱ yaa lyuwa, ko i sowo, ko i yuwan ili i ro, i yuwan ili biti cine aa ca A̱sula̱ tsugbain. 32 She i yuwan ili i ro na yaa nusaan aza a na a̱ ri aza a Israꞌila, ko Atakpaci, ko a̱za̱ e Itoni wan. 33 Yuwain cine n tsu yuwan. N ta yuwusan mpolo n na koyan ɗa a uwwa uyoꞌo a̱tsuma̱ e ili i na maa yuwusan suru. Maa zamishi ili i na ya̱a̱ ta̱wa̱a̱ mu ni ili yu ulobonu shi, amma n te izami yi ili i na i ri ulobonu e ekere a koyan ɗa adama a wawa le.
10:26 Ica 24:1.