Mepepelime me Ire ma̱ Bulu a̱ tyo ya̱
A̱za̱ a̱ Korinti
Ucuɗuwu wa aatagada a nda
Bulu ɗana ta̱ mepepelime me ire ma nda a̱ tyo a̱ a̱za̱ e Itoni a̱tsuma̱ a̱ Korinti ana ama o ro a̱ ri ɗe a yuwusan adanshi a vama adama a̱ yi. Bulu lyungu ta̱ kambi va̱ yi Titu u ꞌya̱wa̱ u yuwan adanshi na ama adama e ili i na i ri amayun. Ana Titu ka̱mba̱i u damma ta̱ a na ama na̱ a̱bunda̱ a̱ usu ta̱ Bulu, amma hali n gogo ozo o ro a ꞌyuwan yi ta̱. A̱tsuma̱ e mepepelime ma nda Bulu godyoo ta̱ aza a na a kambusa yi, reve waru u yuwan adanshi adama a aza a na a ꞌyuwan niyi.
Bulu cuɗuwa ta̱ ama cine u shi u cigai u yuwan, ni ili i na i putsaa niyi a yuwan ne. Reve waru u yuwisan adanshi adama a̱ a̱ga̱nda̱ a amayun a̱ tyo a̱ A̱sula̱. U yuwan ta̱ adanshi cine a̱za̱ e Itoni aa kambulai. O ukosu u roco ta̱ a na a̱yi aajiya a amayun a Zamawawa a ɗa.
A̱yi mepepelime ma nda ma ta dansaa tsu cine a̱za̱ e Itoni a anaꞌan aa yuwan ulinga oɓolo, waru na̱ cine aa kamba azagbain a amayun na̱ munlu n na maa yuwusaan Zamawawa ulinga anaꞌan. U yuwan ta̱ adanshi cine aa kamba ni ikebe ni ili ya̱ a̱ɓula̱ a̱ tyo a̱tsuma̱ o ulinga wa̱ A̱sula̱. U roco tsu ta̱ zagbain va amayun tsu linga ta̱ adama ama suru a̱ tsura̱ ili i saꞌani. U damma ta̱ na a yuwan ili i ro babu ucira ko icigi ya̱ Yesu Zamawawa, ili ye pere i ɗa, amma ili i na a yuwain nu ucira ni icigi ya̱ Yesu, ili i nda i tsu zuwa ta̱ A̱sula̱ a uwwa uyoꞌo reve waru a̱ da̱na̱ nu ucira wa amayun a̱tsuma̱ o uvaɗi u nda.
Ili i na i ri pe a̱tsuma̱ a aatagada a nda
1. Bulu godyoo ta̱ A̱sula̱ (1:1-11)
2. Ulinga wa aajiya adama a ama a̱ A̱sula̱ (1:12–2:17)
3. Ugoloɓu ni icigi ya̱ Kristi Zamawawa (3:1–7:16)
4. Uneꞌe adama a alambi (8:1–9:15)
5. Bulu aajiya a amayun (10:1–13:10)
6. Ica̱su yu ukosu (13:11-13)
1
Bulu ca̱sa̱i a̱za̱ e Itoni a̱ Korinti
A̱mu ɗa Bulu, Timoti za tsu ta̱ pa oɓolo na̱ a̱mu. A̱mu ɗa n ɗanaa nɗu mepepelime ma nda. A̱sula̱ a ɗangwa mu ta̱ mo oꞌwo aajiya e Yesu Kristi Zamawawa.
N ta ɗanasaa ɗu a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni a̱ A̱sula̱ a̱tsuma̱ a̱ lyuci va̱ Korinti oɓolo na ama a̱ A̱sula̱ suru upasu wa Akataya.
Lyawa A̱sula̱ Dada tsu na̱ Yesu Zagbain Zamawawa roco ɗu isaꞌani na asuvu nden.
Bulu godyoo ta̱ A̱sula̱
Tsu yuwusayin A̱sula̱ ica, za na a̱yi ɗa Dada vu Zagbain tsu Yesu Zamawawa! A̱sula̱ a̱yi ɗa Dada na ri tapu ni isaꞌani waru a̱yi ɗa u tsu casu adanshi suru. U tsu ca tsu ta̱ adanshi a mantsa ma na tsu ri a̱tsuma̱ a̱ a̱tsuma̱lima̱, adama a̱tsu fo tsu ca ama o ro adanshi. Na̱ a̱ ri a̱ a̱tsuma̱lima̱ tsu ta gura ca le adanshi cine A̱sula̱ a ca ntsu. Amayun a ɗa tsu to sowuso a̱tsuma̱lima̱ lon adama a Zamawawa. Waru amayun a ɗa tsu ta̱ tsurusa̱ ucasu wa adanshi adama a Zamawawa. Na̱ tsu sowo a̱tsuma̱lima̱, uzuwu wo okolo a̱ tsu a̱yi ɗa A̱sula̱ a ta ca ɗu adanshi ni iwawi adama o ndolo. Na̱ A̱sula̱ a ca tsu adanshi, adama tsu ca ɗu adanshi i kaɓa asuvu a ɗa. Ne ɗa yaa gura kaɓa asuvu na ankuri a̱tsuma̱ e ili i na a̱tsu fo tsoo sowuso a̱tsuma̱lima̱. Tsu ta̱ no okolo ugbamu adama a na tsu reve ta̱ ni i sowo a̱tsuma̱lima̱ tsa̱ tsu, i ta̱ tsura̱ ucasu wa adanshi cine tsu ushiyi.
Ama a̱ va̱, tsu ciga ɗu ta̱ i reve ununa tsu sowoi a̱tsuma̱lima̱ e iɗa ya Asiya. A ca tsu ta̱ a̱tsuma̱lima̱ a na a laꞌai ucira u tsu, hali tsu jiyan na tsaa laꞌa shi. Amayun a ɗa, tsu jiyan ta̱ tsu ta̱ kuwa̱. Agba ili i ndolo i zuwa tsu ta̱ tsu zuwa ucira uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱ amma o ucira wa aciya̱tsu shi, adama a na a̱yi ɗa za na tsu ꞌya̱sa̱n a̱kwa̱kwa̱. 10 A̱sula̱ a wawa tsu ta̱ diga a mantsa ma na tsu shi a̱ kuwa̱, waru tsu reve ta̱ u ta lyuwa elime na̱ mawawa ma̱ tsu. 11 U ta wawa tsu adama a na yaa kambusa tsu a mantsa ma na yaa yuwusan avasa adama a̱ tsu. Adama o ndolo, A̱sula̱ a̱ ta̱ usu avasa a̱ a̱bunda̱ a̱ ɗu. U ta zuwaa tsu abaꞌun, waru ama na̱ a̱bunda̱ o to godyoo yi adama e ili i na u yuwaan ntsu.
Bulu bula̱i mabura neꞌen
12 Tsu ta gura damma na̱ tsu cuwan ili i na tsu yuwain, tsu ta̱ a̱ ma̱za̱nga̱ na asuvu a̱ tsu a̱ ri cece. Mantsa suru tsu yuwan ta̱ nden ma̱ a̱ɓula̱, agba a̱tsu tsu soko ɗu ko ili i ta̱ shi. Isaꞌani ya̱ A̱sula̱ i ɗa i zuwai tsu yuwain ne, urevu wu uvaɗi u nda u ɗa shi. Tsu yuwan ta̱ nden ma̱ a̱ɓula̱ uba̱ta̱ u na tsu da̱nuyi suru bele a̱tsuma̱ a muwwulai n tsu na̱ a̱ɗu. 13 Ana tsu ɗanaa nɗu, tsu yuwan ta̱ adanshi mejege a̱ tyo ya̱ꞌa̱ ɗu, agba tsu soko ikakaꞌa shi. Adama o ndolo a ɗa, i gura revei ili i na tsu ɗanai. 14 Gogo i gura ta̱ reve ili i na tsaa dansa lo ne, agba tsu ta zuwusa okolo a na ya̱a̱ ta̱wa̱ i reve ili i na tsaa dansa mejege, adama o urana wu Zagbain Yesu i yuwan ma̱za̱nga̱ adama a̱ tsu, reve a̱tsu waru tsu yuwan ma̱za̱nga̱ adama a̱ ɗu.
15 N reve ta̱ ne ulobonu, waru adama o ndolo, n shi ta̱ n ciga m bura ɗu neꞌen o ufaru. Ne ɗa A̱sula̱ a zuwaa ɗu abaꞌun adama a na n ta̱ ta̱wa̱ ya̱ꞌa̱ ɗu ure. 16 N shi ta̱ n ciga mi isawan n ka̱lyuwa̱ ɗu ana n temei mmalu a̱ tyo e iɗa ya Makidoniya na̱ n ka̱mba̱ waru. Reve i kamba mu n ꞌya̱wa̱ upasu wa Yahuda. 17 I ta yuwan yeci yi ili i na i zuwai n yuwain ili i na n foɓoi shi. N shi a yuwusan adanshi o una̱ goon shi. N rotso ta̱ ama o uvaɗi a na a̱ tsu usu a ta yuwan ili i ro reve waru a ꞌyuwisan a yuwisan iliꞌi?
18 Amma ni i tara ili i na A̱sula̱ aa yuwusan amayun a ɗa, i te ene ili i na tsaa dansaa ɗu “Ee” ko “Oꞌo” ɗa shi a mantsa ma̱ ta̱. 19 Ne ɗa u ri adama a na Mawun ma̱ A̱sula̱, Yesu† Zamawawa usu reve waru u ꞌyuwan a mantsa ma̱ ta̱ shi. U tsu usu ta̱ kuci no okolo a̱ ta̱. A̱yi ɗa za na a̱mu na̱ Sila na̱ Timoti tsu yuwaan ɗu adanshi a̱ yi. 20 Adama a na a̱yi ɗa za na shitoyin nzuwulai ma̱ A̱sula̱ suru. A̱yi ɗa i zuwai tsaa dansa “Ami”† na̱ tsaa casu A̱sula̱ tsugbain a̱tsuma̱ a aala a Zamawawa. 21 I cuwan, A̱sula̱ a ɗa za na aa gbamatosu tsu na̱ a̱ɗu suru a̱tsuma̱ a Zamawawa. Waru A̱sula̱ a ɗa a ɗangwa ntsu. 22 U zuwaa tsu ta̱ urotsu† wu za vi ili adama u roco a na a̱tsu a̱za̱ a̱ yi a ɗa goon. Waru u zuwa ta̱ Ruhu va̱ yi o okolo a̱ tsu tsu uzuwa adama u rocosu tsu ili i ro i ta̱ lo a̱ ta̱wa̱.
23 Ana n damma nɗu n ꞌyuwan ta̱ a̱ ka̱mba̱ Korinti adama n da̱na̱ ɗu usuɗuwu wan. Ne epen a ɗa maa yuwusan ndeɗe A̱sula̱. 24 Tsaa yuwusan afalu a dansaa ɗu ili i na ni i ciga i ꞌyuwan i usu ɗa shi. Tsu reve ta̱ i ta̱ nu ucawu wo okolo lon waru yi isawan nu ucira ne. Tsu ciga ta̱ tsu yuwan ulinga na̱ a̱ɗu adama i da̱na̱ tapu na̱ ma̱za̱nga̱.